Viestintävirasto muuttaa laajakaistatukkumarkkinan sääntelyehdotuksia komission vaatimuksesta

Viestintävirasto on muuttamassa huomattavan markkinavoiman (HMV) yrityksille* ehdotettavia laajakaistatukkumarkkinan velvollisuuksia, koska Euroopan komission mukaan viraston esittämät velvoitteet teleyrityksille eivät ole riittäviä. Viestintävirasto kuuli keväällä alan toimijoita ja Euroopan komissiota laatimistaan markkina-analyyseista ja päätösluonnoksista. Komissio antoi suosituksensa asetettavista velvoitteista 18.10.2012.

Enimmäishintasääntely valokuitu- ja metallijohdintilaajayhteyksien hinnoitteluun

Viestintävirasto on saamiensa lausuntojen ja komission antaman suosituksen perusteella muuttanut sääntelyehdotuksiaan siten, että kahdeksalle Suomen tukkumarkkinoiden kannalta merkittävimmälle HMV-yritykselle asetetaan velvollisuus noudattaa Viestintäviraston määrittämiä enimmäishintoja valokuitutilaajayhteyksien hinnoittelussa.

Näiden HMV-yritysten tulee noudattaa enimmäishintoja myös metallijohdintilaajayhteyksien hinnoittelussa, kuten jo keväällä 2012 esitetyissä päätösluonnoksissa ehdotettiin. Sekä valokuitu- että metallijohdintilaajayhteyksien enimmäishintojen taso tullaan asettamaan myöhemmin erillisissä päätöksissä.

Teleyrityksiä kuullaan enimmäishintojen tasosta 31.12.2013 mennessä.

Alle 8 Mbit/s tukkutason laajakaistapalvelun toimitusehdot ja hinnat esille

Viestintävirasto on myös muuttanut päätösehdotustaan tukkutason laajakaistapalveluiden markkinoilla siten, että yhteysnopeudeltaan alle 8 Mbit/s tukkutason laajakaistapalveluille asetetaan toimitusehtojen ja hinnaston julkaisuvelvollisuus. Päätösehdotukset koskevat 27:ää tukkutason laajakaistapalveluiden markkinoilla todettua HMV-yritystä.

Viestintävirasto kuulee parhaillaan sidosryhmiä muutetuista sääntelyehdotuksista ja antaa lopulliset päätökset mahdollisimman pian kuulemisen jälkeen.

Lausuntopyyntö ja yrityskohtaiset päätösluonnokset ovat Viestintäviraston internetsivuilla.

Lisätietoja:

Lakimies Sanna Hughes, p. 09 6966 870 tai 040 0440 903
Viestintämarkkina-asiantuntija Jukka-Pekka Juutinen, p. 09 6966 433 tai 040 359 1091
Yksikön päällikkö Marja Lehtimäki, p. 09 6966 857 tai 050 320 5181

* Viestintäviraston mukaan Suomen kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoiden kannalta kahdeksan merkityksellistä HMV-yritystä ovat: AinaCom Oy, Anvia Oyj, DNA Oy, Elisa Oyj, KYMP Oy, PPO-Yhtiöt Oy, SSP-Yhtiöt Oy ja TeliaSonera Finland Oyj.

Tilaajayhteys on se televerkon osa, jota käytetään puhe- ja laajakaistaliittymien tarjoamiseksi loppuasiakkaalle. Laajakaistatukkumarkkinoiden toimivuus antaa teleyrityksille mahdollisuuden laajakaista- ja puhelupalveluiden tarjoamiseen loppuasiakkaille markkina-alueilla, joilla yritys ei itse omista tilaajayhteyksiä. Viestintäviraston on viestintämarkkinalain mukaan säännöllisin väliajoin määriteltävä ja analysoitava merkitykselliset viestintämarkkinat, määrättävä markkina-analyysin perusteella huomattavan markkinavoiman (HMV) yritykset sekä asetettava näille tarvittavat velvollisuudet kilpailuongelmien poistamiseksi. Kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinat ja tukkutason laajakaistapalveluiden markkinat ovat keskeisiä merkityksellisiksi määritellyistä ennakkosääntelyn alaisista tukkumarkkinoista, joiden kilpailutilannetta Viestintävirasto seuraa säännöllisin väliajoin.

Yrityksestä

Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kansalaisten käytössä ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, tehokkaassa käytössä olevat taajuudet ja tunnukset, laadukkaat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja monipuoliset sähköiset mediapalvelut. Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi.