Korjaus: Viking Line Abp: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Huomaa että päivämäärä, joka koskee valtuutuksen voimassaoloa oli annettu väärin tänään kello 09.05 lähetetyssä pörssitiedotteessa. Oikea tieto on seuraava: "Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen päättymiseen saakka, päättyen kuitenkin viimeistään 31. maaliskuuta 2022." Lisäksi puuttui yhden nykyisen osakkeenomistajan nimi, joka tukee osakeantia. Ohessa korjattu kokouskutsu.

Viking Line Abp                      YHTIÖKOKOUSKUTSU                      29.10.2021, klo 10.50


KORJAUS: YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 22. marraskuuta 2021 klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina.


Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Päätös merkintäetuoikeusannista

Viking Linen hallitus on päättänyt valmistella merkintäetuoikeusantia (”Osakeanti”) tarkoituksenaan vahvistaa yhtiön tase-, rahoitus- ja maksuvalmiusasemaa, joihin Covid-19-pandemiasta johtuvat poikkeukselliset olosuhteet ovat vaikuttaneet. Lisäksi Osakeannin tavoitteena on tukea Viking Linen strategian toteuttamista ja mahdollistaa jatkuvaa kannattavaa kasvua Covid-19-pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä. Edellytyksenä Osakeannin toteuttamiselle on, että yhtiölle myönnetään poikkeus uuden rakenteilla olevan laivan rahoituksen kovenanttiehdoista.

Näin ollen hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Osakeannista kohdan 6(a) mukaisesti, ja että yhtiöjärjestystä muutetaan Osakeannin mahdollistamiseksi kohdan 6(b) mukaisesti. Hallituksen ehdotukset kohdissa 6(a) ja 6(b) muodostavat kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää, että yhtiökokous hyväksyy molemmat kohdat yhdellä ainoalla päätöksellä.

Ryhmä Viking Linen suurimpia osakkeenomistajia, joihin kuuluu Maelir Ab, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist ja Gert Sviberg, ja jotka yhdessä edustavat yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään hallituksen ehdotuksen puolesta ja merkitsemään, tietyin ehdoin, osakkeita Osakeannissa heille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella osuudella joka vastaa yhteensä noin 54 prosenttia Osakeannissa tarjottavista osakkeista.

6(a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään Osakeannista

Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään korkeintaan 6 480 000 uuden osakkeen osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (merkintäetuoikeusanti) 8,00 euron merkintähintaan osaketta kohden. Yhtiön osakkeenomistajat olisivat oikeutettuja merkitsemään jokaista viittä (5) omistamaansa osaketta kohden kolme (3) uutta osaketta merkintähintaan.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää merkintäetuoikeusannin merkintäajan päätyttyä osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden nojalla merkitsemättä jääneiden osakkeiden annista hallituksen määrittelemille osapuolille (eli poikkeamisen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta). Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen päättymiseen saakka, päättyen kuitenkin viimeistään 31. maaliskuuta 2022.

6(b) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Voidakseen laskea liikkeelle uusia osakkeita Osakeannissa kohdan 6(a) mukaisesti, hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutettaisiin siten, että osakkeiden enimmäismäärä korotetaan 18 000 000 osakkeeseen ja osakepääoman ylärajaa korotetaan 4 800 000 euroon.

Yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluisi muutosten jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

 

”§ 2 Yhtiön vähimmäispääoma on 720.000 euroa ja enimmäispääoma 4.800.000 euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa ja alentaa ilman yhtiöjärjestyksen muutosta.

 

Osakkeiden vähimmäismäärä on 3.600.000 ja enimmäismäärä 18.000.000.”


7. Kokouksen päättäminen
 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut, osakeyhtiönlain vaatimat osakkeenomistajille nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa vikingline.com. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjojen jäljennökset ja tämä yhtiökokouskutsu lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään maanantaina 6. joulukuuta 2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistaja, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 10. marraskuuta 2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 18. marraskuuta 2021 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com

b) puhelimitse numeroon 018-27727

c) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste julkaistaan yhtiön internetsivuilla vikingline.com/yhtiokokous_2-2021.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai toimikelpoisuutensa kokouspaikalla.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden perusteella, jotka on keskiviikkona 10. marraskuuta 2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää edelleen, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden perusteella rekisteröity keskiviikkona 17. marraskuuta 2021 klo 10.00 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä on samalla myös ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen. Muutokset osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos arvo-osuustilille merkittyjen osakkeiden osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mitä osakkeenomistajan osakkeita kukin asiamies edustaa.

Valtakirjat on toimitettava pdf-tiedostoina osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 Mariehamn ja viimeistään torstaina 18. marraskuuta 2021 klo 12.00. Merkitse ystävällisesti kuoreen ”yhtiökokous”.

Ruotsinkielinen valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa viking.com/yhtiokokous_2-2021.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 29. lokakuuta 2021 yhteensä 10 800 000 osaketta ja ääntä.

Lisätietoja ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen: Vallitsevien olosuhteiden johdosta toivomme, että yhtiökokous pidetään niin harvojen henkilöiden läsnä ollessa kuin on mahdollista.

  • Ryhmä Viking Linen suurimpia osakkeenomistajia, joihin kuuluu Maelir Ab, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist ja Gert Sviberg, ja jotka yhdessä edustavat yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään hallituksen ehdotuksen puolesta ja merkitsemään, tietyin ehdoin, osakkeita Osakeannissa heille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella osuudella joka vastaa yhteensä noin 54 prosenttia Osakeannissa tarjottavista osakkeista. Useimmat heistä eivät tule olemaan läsnä yhtiökokouksessa vaan ainoastaan antamansa valtakirjan kautta.
  • Yhtiökokous tullaan lähettämään yhtiön kotisivun kautta vikingline.com/yhtiokokous_2-2021 jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus seurata sitä.
  • Suosituksemme mukaan osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua, antaa valtakirjan Viking Line Abp:n talousjohtaja Mats Engblomille. Valtakirjaan voidaan merkitä, miten valtuutetun tulee äänestää. Ruotsinkielinen mallivaltakirja löytyy yhtiön kotisivuilta vikingline.com/yhtiokokous_2-2021.
  • Tilaisuudessa ei tule olemaan tarjoilua.
  • Osakkeenomistajat, jotka kuitenkin osallistuvat yhtiökokoukseen, tullaan sijoittamaan salissa kauas toisistaan.

 

Maarianhaminassa 29. lokakuuta 2021

Viking Line Abp

HALLITUS


Jan Hanses
Toimitusjohtaja

 

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Viking Line Abp:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Tilaa

Liitteet & linkit