OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2002-31.1.20

Viking Line Abp  Pörssitiedote 21.02.2003, klo. 09.30   1(4)

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2002-31.1.2003

Konsernin liikevaihto oli 88,25 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2002–31.1.2003 (edellisenä vuonna 88,42 Meur). Konsernin tulos
ennen veroja oli -1,22 Meur (1,99 Meur). Konsernin tulos ei kerry
tasaisesti vuoden aikana. Matkustaja- ja hintakehitys kesän aikana
on ratkaiseva koko toimintavuoden tulokselle. Konsernin kahden
aluksen uudelleensijoituksista toimintavuoden lopulla aiheutuu
järjestelykustannuksia. Tämän sekä vallitsevan kilpailu- ja
markkinatilanteen johdosta koko toimintavuoden tuloksen arvioidaan
olevan heikompi kuin edellisvuonna.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli 88,25 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2002–31.1.2003 (edellisenä vuonna 88,42 Meur). Liiketulos oli
-0,98 Meur (0,92 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -1,22 Meur
(1,99 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -1,22 Meur (1,32 Meur).

Vaikka liikennöintipäiviä oli huomattavasti enemmän oli liikevaihto
suurin piirtein samalla tasolla kuin vastaavana jaksona
edellisvuonna. Matkustajakohtainen myyntikate oli alempi. Muihin
käyttökuluihin sisältyvät polttoainekulut nousivat huomattavasti
jäätilanteen ja korkeampien polttoainehintojen vuoksi. Liiketulos
jäi täten alhaisemmaksi kuin edellisvuonna.

Konsernin rahoitusnetto oli jakson aikana negatiivinen, mikä myös
vaikutti tuloksen heikkenemiseen edellisvuoteen verrattuna.
Hallussa olleiden Ruotsin kruunujen tasearvostus johti huomattavaan
kurssivoittoon vastaavana jaksona edellisvuonna, minkä vuoksi
rahoitusnetto oli positiivinen.

LIIKENNE JA MARKKINAT
Kilpailu liikennöintialueella kiristyy yhä, varsinkin niiden
varustamoiden puolelta, joiden alukset purjehtivat ulkomaisen lipun
alla alhaisemmilla miehityskuluilla. Liikennöintialueelle on tullut
kaksi Ruotsin lipun alla olevaa alusta. Lisäksi risteilytarjontaa
Viron lipun alla on lisätty viime vuonna liikenteensä aloittaneen
Tallinkin uuden suuren matkustaja-aluksen myötä.

Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin
2001/2002. Liikennöintipäiviä oli jakson aikana enemmän kuin
vastaavana jaksona edellisvuonna. Ålandsfärjan poistettiin
liikenteestä kunnostusta varten 7.1.–6.2.2003. Edellisvuonna
Ålandsfärjan oli pois liikenteestä 2.1.–14.2.2002 ja Isabella
20.12.2001–12.2.2002.

Matkustajamäärät olivat toimintavuoden kolmen ensimmäisen kuukauden
aikana 1.079.483 matkustajaa, mikä on 1,7% enemmän kuin
edellisvuonna. Liikennöintialueen matkustajien kokonaismäärät
pysyivät muuttumattomina edellisvuodesta. Viking Linen rahtimäärät
vähenivät 2,1% 18.422 yksikkökuormaan.


                              2(4)

Viking Linen osuus liikennöintialueen matkustajien
kokonaismarkkinoista oli 35,0% (34,5%). Markkinaosuudet jakautuivat
linjoittain seuraavasti: Helsinki-Tukholma 41,1% (42,1%), Turku-
Tukholma/Kapellskär 42,5% (40,9%), Ahvenanmaan liikenne 42,7%
(37,6%) sekä Helsinki-Baltia 24,7% (25,8%). Viking Linen osuus
rahtimarkkinoista oli 21,4% (23,1%).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,58 Meur (1,17 Meur).
Omavaraisuusaste 31. tammikuuta 2003 oli 51,3%, kun se vastaavana
ajankohtana edellisvuonna oli 48,8%.

Konsernin likvidit varat olivat kauden lopussa 47,48 Meur (57,07
Meur). Liiketoiminnan nettokassavirta oli 4,26 Meur (4,50 Meur).

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.740 henkilöä (2.656),
joista emoyhtiössä 2.093 (2.003). Maissa työskenteli 664 henkilöä
(673) ja merellä 2.076 henkilöä (1.983).

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2002/2003
Konsernin tulos ei kerry tasaisesti vuoden aikana. Matkustaja- ja
hintakehitys kesän aikana on ratkaiseva koko toimintavuoden
tulokselle. Konsernin kahden aluksen uudelleensijoituksista
toimintavuoden lopulla aiheutuu järjestelykustannuksia. Tämän sekä
vallitsevan kilpailu- ja markkinatilanteen johdosta koko
toimintavuoden tuloksen arvioidaan olevan heikompi kuin
edellisvuonna.

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
KONSERNIN TULOS (MEUR)     MAR-TAM   MAR-TAM  MAR-LOKA
Liikevaihto            88,25    88,42   402,45
Liiketoiminnan muut tuotot     0,10    0,08    0,50
Liiketoiminnan muut kulut     84,47    82,75   354,88
Poistot              4,87    4,83    19,37
Liiketulos            -0,98    0,92    28,71
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,24    1,07    0,56
Tulos ennen veroja        -1,22    1,99    29,27
Välittömät verot          0,00    -0,68    -8,99
Tulos               -1,22    1,32    20,27

KONSERNIN TASE (MEUR)     31.1.2003  31.1.2002 31.10.2002
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      0,37    0,77    0,38
 Aineelliset hyödykkeet     199,04   208,90   203,34
 Sijoitukset           0,07    0,07    0,07
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus         8,42    7,83    8,86
 Saamiset            25,40    17,35    28,74
 Rahat ja pankkisaamiset     47,48    57,07    43,76
Vastaavaa yhteensä        280,77   291,98   285,15


                              3(4)

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma           1,82    1,82    1,82
 Vararahasto           0,02    0,02    0,02
 Osuus tilinpäätössiirtojen
 kertymästä           103,02   104,53   104,53
 Muu oma pääoma         39,22    36,17    38,94
Laskennallinen verovelka     42,08    42,69    42,08
Pitkäaikainen vieras pääoma    41,63    50,46    41,63
Lyhytaikainen vieras pääoma    52,99    56,30    56,14
Vastattavaa yhteensä       280,77   291,98   285,15

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)
Omasta puolesta annetut vakuudet 57,83    64,74    57,85
Leasingvastuut           0,83    0,48    0,89

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)     MAR-TAM   MAR-TAM  MAR-LOKA
Liiketoiminnan nettokassavirta   4,26    4,50    24,79
Investointien kassavirta     -0,58    -1,17    -9,75
Rahoitus
 Pitkäaikaisten velkojen
 vähennys             0,00    -2,19   -11,02
 Pitkäaikaisten saamisten
 vähennys             0,01    0,01    0,02
 Maksetut osingot         0,00    0,00   -16,20
 Muuntoero            0,02    -0,05    -0,04
Rahoitus yhteensä         0,02    -2,23   -27,23
Likvidien varojen lisäys/vähennys 3,71    1,11   -12,20
Likvidit varat kauden alussa   43,76    55,96    55,96
Likvidit varat kauden lopussa   47,48    57,07    43,76

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT     MAR-TAM   MAR-TAM  MAR-LOKA
Tulos per osake, euroa      -0,11    0,12    1,88
Oma pääoma per osake, euroa    13,34    13,20    13,45
Omavaraisuusaste         51,3%    48,8%    51,0%

Investoinnit, MEUR         0,58    1,17    9,81
 - suhteessa liikevaihtoon    0,65%    1,32%    2,44%

Matkustajat          1 079 483  1 061 584  5 186 385
Yksikkökuormat          18 422   18 823   78 045

Henkilöstö, keskimäärin      2 740    2 656    2 792

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Seuraava osavuosikatsaus (1.11.2002–30.4.2003) julkaistaan 4.
kesäkuuta 2003.

                              4(4)

Maarianhaminassa helmikuun 21. päivänä 2003

VIKING LINE ABP
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa