OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2002-31.7.20

Viking Line Abp  Pörssitiedote 04.09.2003, klo. 13.00   1(4)

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2002-31.7.2003

Konsernin liikevaihto oli 299,21 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2002–31.7.2003 (edellisenä vuonna 297,94 Meur). Konsernin tulos
ennen veroja oli 21,12 Meur (19,49 Meur). Konsernin tulos tilikauden
yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli hieman parempi kuin
vastaavana jaksona edellisvuonna. Rosellan ja Cinderellan
uudelleensijoituksista sekä Cinderellan lipunvaihdosta aiheutuu
järjestelykustannuksia. Tämän sekä vallitsevan kilpailu- ja markkina-
tilanteen johdosta arvioidaan, ettei koko toimintavuoden tulos
saavuta edellisvuoden tasoa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli 299,21 miljoonaa euroa jaksolla 1.11.2002-
31.7.2003 (edellisenä vuonna 297,94 Meur). Liiketulos oli 21,68 Meur
(19,09 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 21,12 Meur (19,49
Meur). Tulos verojen jälkeen oli 14,82 Meur (13,46 Meur).

Vaikka liikennöintipäiviä oli huomattavasti enemmän, oli konsernin
liikevaihto vain hieman suurempi kuin vastaavana jaksona
edellisvuonna. Matkustajakohtainen myyntikate oli suurin piirtein
muuttumaton. Muihin käyttökuluihin sisältyvät polttoainekulut olivat
korkeammat talven jäätilanteen ja korkeampien polttoainehintojen
vuoksi jakson alussa. Korjaus- ja ylläpitokulut olivat alhaisemmat
kuin edellisvuonna. Kevään aikana aloitettu tuloksenparannusohjelma
tuotti osittain tulosta tilikauden kolmannen neljänneksen aikana.
Liiketulos parani.

Konsernin rahoitusnetto oli jakson aikana negatiivinen. Hallussa
olleiden Ruotsin kruunujen tasearvostus johti kurssivoittoon
vastaavana jaksona edellisvuonna, minkä vuoksi rahoitusnetto oli
positiivinen.

LIIKENNE JA MARKKINAT
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin 2001/2002.
Rosella teki lisäksi seitsemän risteilyä Tukholmasta Riikaan touko-
kesäkuun aikana. Cinderella teki viikonloppuristeilyjä reitillä
Helsinki-Riika kesä- ja heinäkuussa. Liikennöintipäiviä oli jakson
aikana enemmän kuin vastaavana jaksona edellisvuonna, jolloin mm.
Isabella oli poissa liikenteestä 61 päivää, Ålandsfärjanin
talviseisokki oli pitempi kuin tänä vuonna ja Gabriella oli telakalla
15 päivää.

Rosella aloitti linjaliikenteen Helsingin ja Tallinnan välillä 17.
elokuuta neljällä päivittäisellä lähdöllä. Samalla Cinderella
telakoitiin aluksen perusteellista uudistusta varten. Cinderella
aloittaa uuden risteilyliikenteensä Tukholman ja Maarianhaminan
välillä 4. syyskuuta. Tytäryhtiö Viking Rederi AB rahtaa aluksen 1.
syyskuuta lähtien ja tämä rekisteröidään samana päivänä Ruotsin
alusrekisteriin.


                              2(4)

Viking Linen matkustajamäärät olivat toiminta-vuoden ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana 3.816.901 matkustajaa, mikä on 0,2%
vähemmän kuin edellisvuonna. Viking Linen liikennöintialueen (Ruotsi-
Ahvenanmaa-Suomi ja Suomi-Baltia) matkustajien kokonaismäärät
vähenivät 0,8% edellisvuodesta. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat
0,6% 57.888 yksikkö-kuormaan.

Viking Linen osuus liikennöintialueen matkustajien
kokonaismarkkinoista oli 33,7% (33,5%). Markkinaosuudet jakautuivat
linjoittain seuraavasti: Helsinki-Tukholma 42,8% (42,7%), Turku-
Tukholma/Kapellskär 43,8% (43,7%), Ahvenanmaan liikenne 41,0% (39,8%)
sekä Helsinki-Baltia 20,5% (20,7%). Viking Linen osuus rahti-
markkinoista oli 21,0% (22,4%).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 5,25 Meur (6,15 Meur). Omavaraisuusaste
31. heinäkuuta 2003 oli 51,7%, kun se vastaavana ajankohtana
edellisvuonna oli 48,4%.

Konsernin likvidit varat olivat kauden lopussa 48,30 Meur (41,77
Meur). Liiketoiminnan nettokassavirta oli 30,98 Meur (17,03 Meur).

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.832 henkilöä (2.778),
joista emoyhtiössä 2.145 (2.078). Maissa työskenteli 689 henkilöä
(706) ja merellä 2.143 henkilöä (2.072).

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2002/2003
Konsernin tulos tilikauden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli
hieman parempi kuin vastaavana jaksona edellisvuonna. Rosellan ja
Cinderellan uudelleensijoituksista sekä Cinderellan lipunvaihdosta
aiheutuu järjestelykustannuksia. Tämän sekä vallitsevan kilpailu- ja
markkina-tilanteen johdosta arvioidaan, ettei koko toimintavuoden
tulos saavuta edellisvuoden tasoa.

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
KONSERNIN TULOS (MEUR)     MARRAS-   MARRAS-   MARRAS-
                 HEINÄ    HEINÄ    LOKA
Liikevaihto           299,21   297,94   402,45
Liiketoiminnan muut tuotot     0,67    0,29    0,50
Liiketoiminnan muut kulut    263,50   264,59   354,88
Poistot              14,70    14,55    19,37
Liiketulos            21,68    19,09    28,71
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,56    0,40    0,56
Tulos ennen veroja        21,12    19,49    29,27
Välittömät verot         -6,30    -6,03    -8,99
Tulos               14,82    13,46    20,27

                              3(4)

KONSERNIN TASE (MEUR)     31.7.2003  31.7.2002 31.10.2002
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      0,35    0,54    0,38
 Aineelliset hyödykkeet     193,85   204,32   203,34
 Sijoitukset           0,04    0,07    0,07
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus         8,64    9,79    8,86
 Saamiset            30,49    29,92    28,74
 Rahat ja pankkisaamiset     48,30    41,77    43,76
Vastaavaa yhteensä        281,68   286,41   285,15

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma           1,82    1,82    1,82
 Vararahasto           0,02    0,02    0,02
 Osuus tilinpäätössiirtojen
 kertymästä           103,02   104,53   104,53
 Muu oma pääoma         40,68    32,12    38,94
Laskennallinen verovelka     42,08    42,69    42,08
Pitkäaikainen vieras pääoma    34,90    43,73    41,63
Lyhytaikainen vieras pääoma    59,16    61,51    56,14
Vastattavaa yhteensä       281,68   286,41   285,15

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)
Omasta puolesta annetut vakuudet 58,44    58,10    57,85
Leasingvastuut           0,73    0,48    0,89

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)     MARRAS-   MARRAS-   MARRAS-
                 HEINÄ    HEINÄ    LOKA
Liiketoiminnan kassavirta     30,98    17,03    24,79
Investointien kassavirta     -5,17    -6,09    -9,75
Rahoitus
 Pitkäaikaisten velkojen vähennys-6,73    -8,91   -11,02
 Pitkäaikaisten saamisten vähennys0,03    0,02    0,02
 Maksetut osingot        -14,58   -16,20   -16,20
 Muuntoero            0,01    -0,03    -0,04
Rahoitus yhteensä        -21,27   -25,13   -27,23
Likvidien varojen lisäys/vähennys 4,54   -14,19   -12,20
Likvidit varat kauden alussa   43,76    55,96    55,96
Likvidit varat kauden lopussa   48,30    41,77    43,76

               2002/2003  2001/2002  2001/2002
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT     MARRAS-   MARRAS-   MARRAS-
                 HEINÄ    HEINÄ    LOKA
Tulos per osake, euroa       1,37    1,25    1,88
Oma pääoma per osake, euroa    13,48    12,82    13,45
Omavaraisuusaste         51,7%    48,4%    51,0%

Investoinnit, MEUR         5,25    6,15    9,81
 - suhteessa liikevaihtoon    1,75%    2,06%    2,44%
                              4(4)

Matkustajat          3 816 901  3 824 223  5 186 385
Yksikkökuormat          57 888   57 557   78 045

Henkilöstö, keskimäärin      2 832    2 778    2 792

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Konsernin tilikauden 2002/2003 tilinpäätöstiedote julkaistaan 18.
joulukuuta 2003.


Maarianhaminassa syyskuun 4. päivänä 2003

VIKING LINE ABP
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa