OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2003-31.7.20

Viking Line Abp  Pörssitiedote 09.09.2004, klo. 9.00    1(4)

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2003-31.7.2004

Konsernin liikevaihto oli 285,34 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2003–31.7.2004 (edellisenä vuonna 299,21 Meur). Konsernin
tulos ennen veroja oli 11,73 Meur (21,12 Meur). Tulos verojen
jälkeen oli 12,20 Meur (14,82 Meur). Muuttuneet tuontisäännökset,
EU:n laajentuminen, alkoholijuomien valmisteveron alennus Suomessa
sekä kasvava kilpailu liikennöintialueella vaikuttaa konsernin
tulokseen negatiivisesti. Toimintavuoden 2003/2004 tuloksen
arvioidaan jäävän alhaisemmaksi kuin edellisvuonna.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli 285,34 miljoonaa euroa jaksolla 1.11.2003-
31.7.2004 (edellisenä vuonna 299,21 Meur). Liiketulos oli 12,17
Meur (21,68 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 11,73 Meur
(21,12 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 12,20 Meur (14,82 Meur).

Alhaisempien matkustajamäärien ja hieman alhaisemman
matkustajakohtaisen tuoton johdosta konsernin liikevaihto ja
liiketulos olivat alhaisemmat kuin edellisvuonna.
Matkustajakohtainen tuotto aleni kun laivahintoja sopeutettiin
niiden tavaroiden kohdalla, joiden hintatasoon on vaikuttanut
Suomen alennettu verotaso ja Viron liittyminen Euroopan Unioniin.

Rahtituotot ovat kasvaneet lisääntyneiden vuorojen ansiosta
Helsinki-Tallinna linjalla.

Eduskunnan päätös yhteisöveron laskemisesta 29 prosentista 26
prosenttiin vuoden 2005 alusta on huomioitu laskennallista
verovelkaa laskettaessa. Tuloutettu veron lasku on suurempi kuin
jakson verot. Tämän vuoksi tulos verojen jälkeen on suurempi kuin
tulos ennen veroja.

LIIKENNE JA MARKKINAT
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin
2002/2003. Cinderella aloitti risteilyliikenteen linjalla Tukholma-
Maarianhamina syyskuussa 2003. Alus teki aiemmin risteilyjä
Helsingin ja Tallinnan välillä. Keskikesällä Cinderella teki
kahdeksan risteilyä Tukholmasta Riikaan. Edellisenä kesänä alus
teki yhdeksän risteilyä Helsingistä Riikaan. Elokuun puolivälistä
2003 alkaen Rosella on reittiliikenteessä Helsingin ja Tallinnan
välillä. Alus oli aiemmin risteilyliikenteessä Tukholman ja
Maarianhaminan välillä.

Matkustajamäärät olivat toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen
kuukauden aikana 3.772.742 matkustajaa, mikä on 1,2% vähemmän kuin
edellisvuonna. Liikennöintialueen matkustajien kokonaismäärät
kasvoivat 2,6% edellisvuodesta. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat
6,4% 61.577 yksikkökuormaan.

Viking Line on jakson aikana kasvattanut matkustajamääriä ja
markkinaosuuksia Ruotsi-Ahvenanmaa-Suomi -liikenteessä. Cinderellan
                              2(4)

 siirtyminen risteilyliikenteeseen Tukholmasta on lisännyt
Ruotsista tulevia matkustajamääriä tuntuvasti. Helsinki-Tallinna -
linjalla matkustajamäärät sen sijaan pienenivät, kun taas
rahtimäärät kasvoivat. Viking Linen osuus liikennöintialueen
matkustajien kokonaismarkkinoista oli 31,4% (32,6%).
Markkinaosuudet jakautuivat linjoittain seuraavasti: Helsinki-
Tukholma 42,1% (42,8%), Turku-Tukholma/Kapellskär 42,0% (43,8%),
Ahvenanmaan liikenne 48,7% (41,1%) sekä Helsinki-Baltia 13,2%
(20,5%). Viking Linen osuus linjojen rahtimarkkinoista oli 20,4%
(21,0%).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 5,16 Meur (5,25 Meur).
Omavaraisuusaste 31. heinäkuuta 2004 oli 52,5%, kun se vastaavana
ajankohtana edellisvuonna oli 51,7%.

Konsernin likvidit varat olivat heinäkuun lopussa 36,52 Meur (48,30
Meur). Liiketoiminnan netto-kassavirta oli 22,59 Meur (30,98 Meur).

Viking Line Abp on hankkinut osake-enemmistön Sundqvist Buss Ab:n
osakkeista 18. toukokuuta 2004. Sundqvist Buss Ab harjoittaa
linjaliikennettä ja järjestää linja-automatkoja 12 autolla lähtö-
kohtanaan Ahvenanmaa. Yhtiö on otettu mukaan konsernilaskentaan
toukokuusta 2004 alkaen.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Viking Linen hallitus on 17. toukokuuta 2004 päättänyt
suunnitelmasta kokonaan omistetun tytäryhtiön Viking Line Marketing
Ab Oy fuusioitumisesta emoyhtiöön Viking Line Abp.

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.806 henkilöä (2.832),
joista emoyhtiössä 1.734 (2.145). Maissa työskenteli 694 henkilöä
(689) ja merellä 2.112 henkilöä (2.143).

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2003/2004
Muuttuneet tuontisäännökset, EU:n laajentuminen, alkoholijuomien
valmisteveron alennus Suomessa sekä kasvava kilpailu
liikennöintialueella vaikuttaa konsernin tulokseen negatiivisesti.
Toimintavuoden 2003/2004 tuloksen arvioidaan jäävän alhaisemmaksi
kuin edellisvuonna.
               2003/2004   2002/2003  2002/2003
KONSERNIN TULOS (MEUR)   MARRAS-HEINÄ MARRAS-HEINÄ MARRAS-LOKA
Liikevaihto           285,34    299,21    397,79
Liiketoiminnan muut tuotot     0,29     0,67     0,76
Liiketoiminnan muut kulut    257,95    263,50    355,79
Poistot              15,51     14,70    19,82
Liiketulos            12,17     21,68    22,94
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,45     -0,56    -0,30
Tulos ennen veroja        11,73     21,12    22,63
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta-3,53    -6,30    -8,14
Laskennallisen verovelan muutos  4,00     0,00     1,33
Vähemmistöosuus          0,00     0,00     0,00
Tulos               12,20     14,82    15,82
                               3(4)

KONSERNIN TASE (MEUR)     31.7.2004   31.7.2003  31.10.2003
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      0,36     0,35     0,34
 Konserniliikearvo        0,50     0,00     0,00
 Aineelliset hyödykkeet     182,80    193,85    193,38
 Sijoitukset           0,10     0,04     0,04
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus         8,35     8,64     8,95
 Saamiset            32,57     30,49    24,02
 Kassa ja pankkisaamiset     36,52     48,30    47,28
Vastaavaa yhteensä        261,21    281,68    274,01

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma           1,82     1,82     1,82
 Vararahasto           0,02     0,02     0,02
 Osuus tilinpäätössiirtojen
 kertymästä           99,76    103,02    103,03
 Muu oma pääoma         35,56     40,68    41,70
Vähemmistöosuus          0,03     0,00     0,00
Laskennallinen verovelka     36,83     42,08    40,74
Pitkäaikainen vieras pääoma    26,32     34,90    32,80
Lyhytaikainen vieras pääoma    60,87     59,16    53,91
Vastattavaa yhteensä       261,21    281,68    274,01

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)
Omasta puolesta annetut vakuudet 44,31     58,44    43,82
Leasingvastuut           0,83     0,73     0,68

               2003/2004   2002/2003  2002/2003
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)  MARRAS-HEINÄ MARRAS-HEINÄ MARRAS-LOKA
Liiketoiminnan nettokassavirta  22,59     30,98    36,67
Investointien nettokassavirta   -5,07     -5,17    -9,79
Rahoitus
 Pitkäaikaisten velkojen lisäys  0,07     0,00     0,00
 Pitkäaikaisten velkojen vähennys-6,73     -6,73    -8,83
 Pitkäaikaisten saamisten
 lisäys/vähennys         -0,03     0,03     0,04
 Maksetut osingot        -21,60    -14,58    -14,58
 Muuntoero            0,02     0,01     0,01
Rahoitus yhteensä        -28,27    -21,27    -23,36
Likvidien varojen lisäys/vähennys-10,76     4,54     3,52
Likvidit varat kauden alussa   47,28     43,76    43,76
Likvidit varat kauden lopussa   36,52     48,30    47,28

               2003/2004   2002/2003  2002/2003
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT  MARRAS-HEINÄ MARRAS-HEINÄ MARRAS-LOKA
Tulos per osake, euroa       1,13     1,37     1,47
Oma pääoma per osake, euroa    12,70     13,48    13,57
Omavaraisuusaste         52,5%     51,7%    53,5%


                               4(4)

Investoinnit, MEUR         5,16     5,25     9,86
 - suhteessa liikevaihtoon    1,81%     1,75%    2,48%

Matkustajat          3 772 742   3 816 901  5 038 680
Yksikkökuormat          61 577    57 888    78 524

Henkilöstö keskimäärin      2 806     2 832    2 822

Pyöristyksistä syntyy +/-0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2003/2004 julkaistaan 21.
joulukuuta 2004.


Maarianhaminassa syyskuun 9. päivänä 2004

VIKING LINE ABP
Hallitus
Nils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa