OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2004 - 31.1.2005

Viking Line Abp   Pörssitiedote 15.3.2005, klo. 09.00 1(3)

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2004-31.1.2005

Konsernin liikevaihto oli 84,58 miljoonaa euroa jaksolla 1.11.2004-31.1.2005
(edellisenä vuonna 83,92 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -7,12 Meur (-
1,82 Meur). Tähänastinen kehitys ei anna aihetta muuttaa viimeksi julkaistun
tilinpäätöksen näkymiä eli toimintavuoden 2004/2005 voitto jää alhaisemmaksi kuin
vuonna 2003/2004.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli 84,58 miljoonaa euroa jaksolla 1.11.2004-31.1.2005
(edellisenä vuonna 83,92 Meur). Liiketulos oli -7,05 Meur (-1,70 Meur). Konsernin
tulos ennen veroja oli -7,12 Meur (-1,82 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -7,12
Meur (-1,82 Meur).

Matkustajamäärä kasvoi 15,5 prosentilla ja konsernin liikevaihto 0,8 prosenttia
korkeampi kuin vastaavana jaksona edellisenä vuonna. Matkustajakohtainen tuotto
aleni kun laivahintoja sopeutettiin niiden tavaroiden kohdalla, joiden
hintatasoon on vaikuttanut Suomen alennettu verotaso ja kun Viro liittyi Euroopan
Unioniin. Lisäksi kovan kilpailun johdosta matkustajakohtainen lipputuotto oli
alhaisempi.

Käyttökulut kasvoivat suuremman matkustajamäärän johdosta. Lisäksi
polttoainekulut olivat korkeammat kuin edellisenä vuonna. Myös korjaus- ja
ylläpitokulut olivat korkeammat, mikä johtuu lähinnä Viking Cinderellan 11
seisontapäivän aikana tehdyistä toimenpiteistä tammikuussa 2005.

LIIKENNE JA MARKKINAT
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin 2003/2004.

Matkustajamäärät olivat toimintavuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana
1.171.328 matkustajaa, mikä on 15,5% enemmän kuin edellisvuonna.
Liikennöintialueen matkustajien kokonaismäärät kasvoivat 6,7% edellisvuodesta.
Viking Linen rahtimäärät kasvoivat 9,8% 22.159 yksikkökuormaan.

Viking Linen osuus liikennöintialueen matkustajien kokonaismarkkinoista oli 34,6%
(31,9%). Markkinaosuudet jakautuivat linjoittain seuraavasti: Helsinki-Tukholma
42,2% (40,2%), Turku-Tukholma/Kapellskär 42,5% (42,6%), Ahvenanmaan liikenne
53,7% (49,8%) sekä Helsinki-Baltia 19,1% (12,4%). Viking Linen osuus linjojen
rahtimarkkinoista oli 21,9% (22,2%).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 1,16 Meur (0,91 Meur). Omavaraisuusaste 31.
tammikuuta 2005 oli 51,2%, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 54,1%.

Konsernin likvidit varat olivat tammikuun lopussa 26,95 Meur (45,83 Meur).
Liiketoiminnan nettokassavirta oli -7,43 Meur (-0,58 Meur). Tilikauden 2003/2004
osinko 10,80 Meur (21,60 Meur) maksettiin joulukuussa 2004 (helmikuussa 2004).

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Viking Linen hallitus on laatinut suunnitelman kokonaan omistetun tytäryhtiön
Viking Line Marketing Ab Oy fuusioitumisesta emoyhtiöön Viking Line Abp. Fuusion
lasketaan astuvan voimaan 31. lokakuuta 2005.


                               2(3)

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.784 henkilöä (2.701), joista
emoyhtiössä 1.690 (1.687). Maissa työskenteli 701 henkilöä (661) ja merellä 2.083
henkilöä (2.040).

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2004/2005
Konsernin tulos ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana. Matkustaja- ja
hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaiseva konsernin
tulokselle.

Maaliskuussa 2004 hinnat laivoilla sopeutettiin niiden tavaroiden kohdalla,
joiden hintatasoon on vaikuttanut Suomen alennettu verotaso. Toukokuussa 2004
tavaroiden myynti Helsinki-Tallinna liikenteessä tuli verolliseksi. Yllä mainitut
seikat tuottavat huomattavasti pienempiä marginaaleja toimintavuoden neljän
ensimmäisen kuukauden aikana verrattaessa vastaavaan jaksoon edellisvuodesta.

Suomen lipun alaisten alusten laajennettu valtiontuki vaikuttaa 1. tammikuuta
2005 alkaen ja johtaa henkilöstökulujen alenemiseen edellisvuodesta.

Tähänastinen kehitys ei anna aihetta muuttaa viimeksi julkaistun tilinpäätöksen
näkymiä eli toimintavuoden 2004/2005 voitto jää alhaisemmaksi kuin vuonna
2003/2004.

                 2004/2005   2003/2004 2003/2004
KONSERNIN TULOS (MEUR)     MARRAS-TAMMI  MARRAS-TAMMI MARRAS-LOKA
Liikevaihto              84,58    83,92   385,20
Liiketoiminnan muut tuotot       0,10    0,09    0,39
Liiketoiminnan muut kulut       86,74    80,61   352,08
Poistot                4,99    5,10   20,33
Liiketulos              -7,05    -1,70   13,18
Rahoitustuotot ja -kulut       -0,08    -0,12   -0,23
Tulos ennen veroja          -7,12    -1,82   12,95
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta    -      -   -6,16
Laskennallisen verovelan muutos      -      -    6,22
Vähemmistöosuus            0,00      -    0,00
Tulos                 -7,12    -1,82   13,01

KONSERNIN TASE (EUR) 31.1.2005 31.1.2004 31.10.2004
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet        0,62    0,70    0,66
 Konserniliikearvo          0,45      -    0,47
 Aineelliset hyödykkeet       173,31   188,76   177,11
 Sijoitukset             0,10    0,04    0,10
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus           7,45    7,98    8,22
 Saamiset              25,13    24,33   24,02
 Rahat ja pankkisaamiset       26,95    45,83   46,15
Vastaavaa yhteensä          234,02   267,64   256,73

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma             1,82    1,82    1,82
 Vararahasto             0,02    0,02    0,02
 Osuus tilinpäätössiirtojen
 kertymästä             98,23    99,76   99,76
 Muu oma pääoma           19,79    43,15   36,17
Vähemmistöosuus            0,03      -    0,03
Laskennallinen verovelka       34,82    40,74   34,82
Pitkäaikainen vieras pääoma      24,40    32,80   24,31
Lyhytaikainen vieras pääoma      54,91    49,36   59,80
Vastattavaa yhteensä         234,02   267,64   256,73
                                3(3)

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)
Omasta puolesta annetut vakuudet   38,72    43,72   44,82
Leasingvastuut             0,72    0,85    0,81

                  2004/2005 2003/2004  2003/2004
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)     MARRAS-TAMMI MARRAS-TAMMI MARRAS-LOKA
Liiketoiminnan nettokassavirta     -7,43   -0,58   33,64
Investointien nettokassavirta     -1,14   -0,86   -4,45
Rahoitus
 Pitkäaikaisten velkojen lisäys    0,14     -    0,14
 Pitkäaikaisten velkojen vähennys     -     -   -8,83
 Pitkäaikaisten saamisten lisäys
 /vähennys               0,01   -0,02   -0,04
 Maksetut osingot          -10,80     -   -21,60
 Muuntoero               0,02    0,02    0,01
Rahoitus yhteensä           -10,63   -0,01   -30,32
Likvidien varojen lisäys/
vähennys               -19,20   -1,45   -1,14
Likvidit varat kauden alussa      46,15   47,28   47,28
Likvidit varat kauden lopussa     26,95   45,83   46,15

                  2004/2005 2003/2004  2003/2004
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT     MARRAS-TAMMI MARRAS-TAMMI MARRAS-LOKA
Tulos per osake, euroa         -0,66   -0,17    1,20
Oma pääoma per osake, euroa      11,10   13,40   12,76
Omavaraisuusaste            51,2%   54,1%   53,7%

Investoinnit, MEUR           1,16   0,91    4,54
 - suhteessa liikevaihtoon       1,37%   1,09%    1,18%

Matkustajat            1 171 328 1 013 968  5 150 996
Yksikkökuormat            22 159  20 180   83 669

Henkilöstö, keskimäärin        2 784   2 701    2 828

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Seuraava osavuosikatsaus (1.11.2004-30.4.2005) julkaistaan 7. kesäkuuta 2005.

Maarianhaminassa 15. maaliskuuta 2005

VIKING LINE ABP
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa