OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2004-31.7.2005

Viking Line Abp  Pörssitiedote 6.9.2005, klo. 09.00 1(3)

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2004-31.7.2005

Konsernin liikevaihto oli 283,38 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2004-31.7.2005 (edellisenä vuonna 285,34 Meur). Konsernin
tulos ennen veroja oli -2,01 Meur (11,73 Meur). Kilpailu markkina-
alueella kovenee yhä johtuen lisääntyneestä aluskapasiteetista.
Tämän vuoksi aluksilla tapahtuvan myynnin alhaisempia marginaaleja
ei voida kompensoida korkeimmilla lippujen hinnoilla. Raakaöljyn
korkeat maailmanmarkkinahinnat lisäävät polttoainekustannuksia.
Konsernin tilikauden polttoainekulut näyttävät olevan runsas 6
miljoonaa euroa korkeammat kuin edellisvuonna. Yllä olevan
perusteella konsernin toimintavuoden 2004/2005 tuloksen arvioidaan
olevan samansuuruinen kuin toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen
kuukauden tulos.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli 283,38 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2004-31.7.2005 (edellisenä vuonna 285,34 Meur). Liiketulos
oli -1,46 Meur (12,17 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli
-2,01 Meur (11,73 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -2,01 Meur
(12,20 Meur).

Matkustajamäärä kasvoi 5,9 prosentilla, mutta konsernin
liikevaihto oli 0,7 prosenttia alhaisempi kuin vastaavana jaksona
edellisenä vuonna. Matkustajakohtainen tuotto aleni kun
laivahintoja sopeutettiin niiden tavaroiden kohdalla, joiden
hintatasoon on vaikuttanut Suomen alennettu verotaso ja Viron
liittyminen Euroopan Unioniin. Lisäksi kovan kilpailun johdosta
matkustajakohtainen lipputuotto oli alhaisempi.

Käyttökulut kasvoivat suuremman matkustajamäärän johdosta. Lisäksi
polttoainekulut olivat huomattavasti korkeammat kuin edellisenä
vuonna. Myös korjaus- ja ylläpitokulut olivat korkeammat, mikä
johtuu lähinnä Viking Cinderellan seisontapäivistä tammikuussa,
Gabriellan telakoinnista huhtikuussa ja Rosellan telakoinnista
toukokuussa 2005.

LIIKENNE JA VOLYYMIT
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin
2003/2004. Kesä- elokuun aikana 2005 Viking Cinderella teki
yhteensä yhdeksän (kahdeksan) risteilyä Tukholman ja Riikan
välillä. Matkustajamäärät olivat toimintavuoden yhdeksän
ensimmäisen kuukauden aikana 3.994.509 matkustajaa, mikä on 5,9%
enemmän kuin edellisvuonna. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat
4,0% 64.014 yksikkökuormaan.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 2,26 Meur (5,16 Meur).
Omavaraisuusaste 31. heinäkuuta 2005 oli 52,0%, kun se vastaavana
ajankohtana edellisvuonna oli 52,5%.Konsernin likvidit varat
olivat heinäkuun lopussa 32,96 Meur (36,52 Meur). Liiketoiminnan
nettokassavirta oli 6,19 Meur (22,59 Meur).

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Viking Line Abp:n kokonaan omistetun tytäryhtiön Viking Line
Marketing Ab Oy fuusion emoyhtiöön arvioidaan olevan
täytäntöönpantu 1. marraskuuta 2005. Konsernin palveluksessa oli
keskimäärin 2.881 henkilöä (2.806), joista emoyhtiössä 1.730
(1.734). Maissa työskenteli 730 henkilöä (694) ja merellä 2.151
henkilöä (2.112).

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2004/2005
Maaliskuussa 2004 hinnat laivoilla sopeutettiin niiden tavaroiden
kohdalla, joiden hintatasoon on vaikuttanut Suomen alennettu
                           2(3)

 verotaso. Toukokuussa 2004 tavaroiden myynti Helsinki-Tallinna
liikenteessä tuli verolliseksi. Yllä mainitut seikat ovat
tuottaneet huomattavasti pienempiä marginaaleja toimintavuoden
neljän ensimmäisen kuukauden aikana verrattaessa vastaavaan
jaksoon edellisvuonna.

Suomen lipun alaisten alusten laajennettu valtiontuki vaikuttaa 1.
tammikuuta 2005 alkaen ja johtaa henkilöstökulujen alenemiseen
edellisvuodesta.

Kilpailu markkina-alueella kovenee yhä johtuen lisääntyneestä
aluskapasiteetista. Tämän vuoksi aluksilla tapahtuvan myynnin
alhaisempia marginaaleja ei voida kompensoida korkeimmilla
lippujen hinnoilla. Raakaöljyn korkeat maailmanmarkkinahinnat
lisäävät polttoainekustannuksia. Konsernin tilikauden
polttoainekulut näyttävät olevan runsas 6 miljoonaa euroa
korkeammat kuin edellisvuonna. Yllä olevan perusteella konsernin
toimintavuoden 2004/2005 tuloksen arvioidaan olevan samansuuruinen
kuin toimintavuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tulos.

               2004/2005  2003/2004  2003/2004
KONSERNIN TULOS (MEUR)   MARRAS-HEINÄMARRAS-HEINÄ MARRAS-LOKA
Liikevaihto           283,38   285,34   385,20
Liiketoiminnan muut tuotot     0,34    0,29    0,39
Liikettoiminnan muut kulut    270,14   257,95   352,08
Poistot              15,04    15,51    20,33
Liiketulos            -1,46    12,17    13,18
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,55    -0,45    -0,23
Tulos ennen veroja        -2,01    11,73    12,95
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta  -    -3,53    -6,16
Laskennallisen verovelan muutos    -    4,00    6,22
Vähemmistöosuus          0,00    0,00    0,00
Tulos               -2,01    12,20    13,01

KONSERNIN TASE (MEUR)     31.7.2005  31.7.2004 31.10.2004
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      0,51    0,69    0,66
 Konserniliikearvo        0,40    0,50    0,47
 Aineelliset hyödykkeet     164,39   182,47   177,11
 Sijoitukset           0,10    0,10    0,10
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus         8,19    8,35    8,22
 Saamiset            33,85    32,57    24,02
 Rahat ja pankkisaamiset     32,96    36,52    46,15
Vastaavaa yhteensä        240,39   261,21   256,73

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma           1,82    1,82    1,82
 Vara- ja ylikurssirahasto    0,02    0,02    0,02
 Osuus tilinpäätössiirtojen
 kertymästä           98,23    99,76    99,76
 Muu oma pääoma         24,95    35,56    36,17
Vähemmistöosuus          0,03    0,03    0,03
Laskennallinen verovelka     34,82    36,83    34,82
Pitkäaikainen vieras pääoma    17,67    26,32    24,31
Lyhytaikainen vieras pääoma    62,85    60,87    59,80
Vastattavaa yhteensä       240,39   261,21   256,73

                              3(3)
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)
Omasta puolesta annetut vakuudet 29,93    44,31    44,82
Leasingvastuut           0,76    0,83    0,81
                              3(3)

               2004/2005  2003/2004  2003/2004
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)  MARRAS-HEINÄMARRAS-HEINÄ MARRAS-LOKA
Liiketoiminnan nettokassavirta   6,19    22,59    33,64
Investointien kassavirta     -2,12    -5,07    -4,45
Rahoitus
 Pitkäaikaisten velkojen lisäys  0,16    0,07    0,14
 Pitkäaikaisten velkojen vähennys-6,73    -6,73    -8,83
 Pitkäaikaisten saamisten
 lisäys/vähennys         0,03    -0,03    -0,04
 Maksetut osingot        -10,80   -21,60   -21,60
 Muuntoero            0,09    0,02    0,01
Rahoitus yhteensä        -17,25   -28,27   -30,32
Likvidien varojen muutos     -13,18   -10,76    -1,14
Likvidit varat kauden alussa   46,15    47,28    47,28
Likvidit varat kauden lopussa   32,96    36,52    46,15

               2004/2005  2003/2004  2003/2004
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT  MARRAS-HEINÄMARRAS-HEINÄ MARRAS-LOKA
Tulos per osake, euroa      -0,19    1,13    1,20
Oma pääoma per osake, euroa    11,58    12,70    12,76
Omavaraisuusaste         52,0%    52,5%    53,7%

Investoinnit, MEUR         2,26    5,16    4,54
 - suhteessa liikevaihtoon    0,80%    1,81%    1,18%

Matkustajat          3 994 509  3 772 742  5 150 996
Yksikkökuormat          64 014   61 577   83 669

Henkilöstö, keskimäärin      2 881    2 806    2 828

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2004/2005 julkaistaan
20. joulukuuta 2005.

Maarianhaminassa 6. syyskuuta 2005

VIKING LINE ABP
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa