OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2005 ? 31.1.2006

Viking Line Abp  Pörssitiedote 14.3.2006, klo. 09.00  1(3)

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2005 – 31.1.2006

Konsernin liikevaihto oli 87,21 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2005-31.1.2006 (edellisenä vuonna 84,58 Meur). Liiketulos
oli -5,46 Meur (-7,05 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli
-5,08 Meur (-7,12 Meur). Konsernin tulos ei kerry tasaisesti
toimintavuoden aikana. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden
jäljellä olevana aikana on ratkaiseva konsernin tulokselle.
Tähänastinen kehitys ei anna aihetta muuttaa viimeksi julkaistun
tilinpäätöksen näkymiä eli konsernin toimintavuoden 2005/2006
tuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2004/2005
tulos.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli 87,21 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2005-31.1.2006 (edellisenä vuonna 84,58 Meur). Liiketulos
oli -5,46 Meur (-7,05 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli
-5,08 Meur (-7,12 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -3,85 Meur
(-5,81 Meur).

Konsernin liikevaihto kasvoi 3,1% johtuen useammista
liikennöintipäivistä ja korkeammista matkustajamääristä. Jakson
korjaus- ja ylläpitokulut olivat alhaisemmat kun taas
polttoainekulut olivat huomattavasti korkeammat kuin
edellisvuonna.

LIIKENNE JA VOLYYMIT
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin
2004/2005. Matkustajamäärät olivat toimintavuoden kolmen
ensimmäisen kuukauden aikana 1.201.667 matkustajaa, mikä on 2,6%
enemmän kuin edellisvuonna. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat
4,9% 23.241 yksikkökuormaan.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 6,84 Meur (1,16 Meur).
Omavaraisuusaste 31. tammikuuta 2006 oli 54,1%, kun se vastaavana
ajankohtana edellisvuonna oli 51,8%. Konsernin likvidit varat
olivat tammikuun lopussa 28,06 Meur (26,95 Meur). Liiketoiminnan
nettokassavirta oli -4,24 Meur(-7,43 Meur).

29. marraskuuta 2005 Viking Line tilasi uuden nopeakulkuisen
matkustaja-aluksen Aker Finnyardsilta. Alus toimitetaan
tammikuussa 2008. Investoinnin arvo on 120-130 miljoonaa euroa.
Sopimus sisältää lisäksi option kahdesta aluksesta. Alus on
suunniteltu liikennöimään Helsingin ja Tallinnan välillä.

24. tammikuuta 2006 yhtiö antoi indikatiivisen tarjouksen Silja
Linen hankkimiseksi.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.788 henkilöä (2.784),
joista emoyhtiössä 1.988 (1.690). Maissa työskenteli 690 henkilöä
(701) ja merellä 2.098 henkilöä (2.083).

LASKENTAPERIAATTEIDEN MUUTOS
Kauden tuloksen mukainen laskennallinen verosaaminen on kirjattu
laskennallisen verovelan vähennykseksi. Laskennallinen verotuotto
esitetään kauden tuloslaskelmassa. Vertailulukuja on muutettu
vastaavasti.
                           2(3)

IFRS
Konserni siirtyy IFRS raportointiin (International Financial
Reporting Standards) siten, että ensimmäinen IFRS-raportti
julkaistaan koko tilivuodelta 2005/2006.

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2005/2006
Konsernin tulos ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana.
Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on
ratkaiseva konsernin tulokselle. Tähänastinen kehitys ei anna
aihetta muuttaa viimeksi julkaistun tilinpäätöksen näkymiä eli
konsernin toimintavuoden 2005/2006 tuloksen odotetaan olevan
samalla tasolla kuin vuoden 2004/2005 tulos.


               2005/2006   2004/2005  2004/2005
KONSERNIN TULOS (MEUR)  MARRAS-TAMMI MARRAS-TAMMI  MARRAS-LOKA
Liikevaihto            87,21     84,58    382,69
Liiketoiminnan muut tuotot     0,11     0,10     0,43
Liiketoiminnan muut kulut     87,67     86,74    360,44
Poistot              5,11     4,99    20,42
Liiketulos            -5,46     -7,05     2,26
Rahoitustuotot ja -kulut      0,37     -0,08    -0,80
Tulos ennen veroja        -5,08     -7,12     1,45
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta  -       -    -3,11
Laskennallisen veron muutos    1,23     1,31     2,47
Vähemmistöosuus          0,00     0,00     0,00
Tulos               -3,85     -5,81     0,82

KONSERNIN TASE (EUR)     31.1.2006   31.1.2005  31.10.2005
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      0,46     0,62     0,51
 Konserniliikearvo        0,34     0,45     0,37
 Aineelliset hyödykkeet     164,49    173,31    162,69
 Sijoitukset           0,10     0,10     0,10
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus         8,05     7,45     8,38
 Saamiset            27,72     25,05    23,85
 Rahat ja pankkisaamiset     28,06     26,95    38,89
Vastaavaa yhteensä        229,21    233,93    234,79

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma           1,82     1,82     1,82
 Vara- ja ylikurssirahasto    0,02     0,02     0,02
 Osuus tilinpäätössiirtojen
 kertymästä           91,20     98,23    91,20
 Muu oma pääoma         30,95     21,07    34,80
Vähemmistöosuus          0,03     0,03     0,03
Laskennallinen verovelka     31,11     33,46    32,35
Pitkäaikainen vieras pääoma    15,67     24,40    15,50
Lyhytaikainen vieras pääoma    58,40     54,91    59,07
Vastattavaa yhteensä       229,21    233,93    234,79

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)
Omasta puolesta annetut vakuudet 29,64     38,72    29,50
Leasingvastuut           0,79     0,72     0,76


                               3(3)

               2005/2006   2004/2005  2004/2005
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)  MARRAS-TAMMI MARRAS-TAMMI  MARRAS-LOKA
Liiketoiminnan nettokassavirta  -4,24     -7,43    17,99
Investointien nettokassavirta   -6,81     -1,14    -5,77
Rahoitus
 Pitkäaikaisten velkojen lisäys  0,27     0,14     0,19
 Pitkäaikaisten velkojen vähennys-0,02       -    -8,98
 Pitkäaikaisten saamisten
 lisäys/vähennys         0,00     0,01     0,03
 Maksetut osingot          -    -10,80    -10,80
 Muuntoero            -0,02     0,02     0,09
Rahoitus yhteensä         0,23    -10,63    -19,48
Likvidien varojen lisäys/vähennys-10,82    -19,20    -7,26
Likvidit varat kauden alussa   38,89     46,15    46,15
Likvidit varat kauden lopussa   28,06     26,95    38,89

               2005/2006   2004/2005  2004/2005
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT  MARRAS-TAMMI MARRAS-TAMMI  MARRAS-LOKA
Tulos per osake, euroa      -0,36     -0,54     0,08
Oma pääoma per osake, euroa    11,48     11,22    11,84
Omavaraisuusaste         54,1%     51,8%    54,5%
Investoinnit, MEUR         6,84     1,16     5,93
 - suhteessa liikevaihtoon    7,84%     1,37%    1,55%

Matkustajat          1 201 667   1 171 328  5 372 645
Yksikkökuormat          23 241    22 159    87 293

Henkilöstö, keskimäärin      2 788     2 784    2 886

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Osavuosikatsaus ajalta marraskuu 2005 – huhtikuu 2006 julkaistaan
15. kesäkuuta 2006 ja ajalta marraskuu 2005 – heinäkuu 2006 14.
syyskuuta 2006. Konsernin tilinpäätöstiedote julkaistaan 21.
joulukuuta 2006.


VIKING LINE ABP
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa