PUOLIVUOTISKATSAUS AJALTA 1.11.2003-30.4

Viking Line Abp   Pörssitiedote 03.06.2004, klo.09.00   1(3)

PUOLIVUOTISKATSAUS AJALTA 1.11.2003-30.4.2004

Konsernin liikevaihto oli 169,95 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2003-30.4.2004 (edellisenä vuonna 178,30 Meur) Konsernin
tulos ennen veroja oli -3,09 Meur (-1,24 Meur). Konsernin tulos
ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana. Matkustaja- ja
hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaiseva
konsernin tulokselle, jota on tänä vuonna erityisen vaikeaa
ennustaa. Muuttuneiden tuontisäännösten, EU:n laajentumisen,
alkoholijuomien valmisteveron alennuksen Suomessa sekä kasvavan
kilpailun liikennöintialueella odotetaan kuitenkin vaikuttavan
konsernin tulokseen negatiivisesti. Tähänastinen kehitys osoittaa
toimintavuoden 2003/2004 tuloksen jäävän alhaisemmaksi kuin
vuoden 2002/2003 tulos.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli 169,95 miljoonaa euroa jaksolla
1.11.2003-30.4.2004 (edellisenä vuonna 178,30 Meur). Liiketulos
oli -2,84 Meur (-0,88 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -
3,09 Meur (-1,24 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -3,09 Meur (-
1,29 Meur).

Alhaisempien matkustajamäärien ja alhaisemman matkustajakohtaisen
tuoton johdosta konsernin liikevaihto ja liiketulos olivat
alhaisemmat kuin edellisvuonna. Matkustajakohtaisen tuoton
väheneminen johtui laivahintojen sopeuttamisesta niiden
tuotteiden kohdalla, joiden verotasoa alennettiin Suomessa.

LIIKENNE JA MARKKINAT
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin
2002/2003. Cinderella aloitti risteilyliikenteen linjalla
Tukholma-Maarianhamina syyskuussa 2003. Alus teki aiemmin
risteilyjä Helsingin ja Tallinnan välillä. Elokuun puolivälistä
2003 alkaen Rosella on reittiliikenteessä Helsingin ja Tallinnan
välillä. Alus oli aiemmin risteilyliikenteessä Tukholman ja
Maarianhaminan välillä.

Matkustajamäärät olivat toimintavuoden kuuden ensimmäisen
kuukauden aikana 2.197.958 matkustajaa, mikä on 2,7% vähemmän
kuin edellis-vuonna. Liikennöintialueen matkustajien
kokonaismäärät kasvoivat 1,0% edellisvuodesta. Viking Linen
rahtimäärät kasvoivat 5,2% 42.268 yksikkökuormaan.

Viking Line on jakson aikana kasvattanut matkustajamääriä ja
markkinaosuuksia Ruotsi-Ahvenanmaa-Suomi -liikenteessä. Helsinki-
Tallinna -linjalla matkustajamäärät pienenivät, kun taas
rahtimäärät kasvoivat. Viking Linen osuus liikennöintialueen
matkustajien kokonaismarkkinoista oli 33,1% (34,4%).
Markkinaosuudet jakautuivat linjoittain seuraavasti: Helsinki-
Tukholma 41,9% (42,8%), Turku-Tukholma/Kapellskär 42,4% (43,2%),
Ahvenanmaan liikenne 49,9% (41,8%) sekä Helsinki-Baltia 14,8%
(24,6%). Viking Linen osuus rahtimarkkinoista oli 22,0% (22,0%).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit olivat 2,58 Meur (3,95 Meur).
Omavaraisuusaste 30. huhtikuuta 2004 oli 50,5%, kun se vastaavana
ajankohtana edellisvuonna oli 49,1%.

Konsernin likvidit varat olivat huhtikuun lopussa 19,89 Meur
(27,91 Meur). Liiketoiminnan netto-kassavirta oli 3,47 Meur (9,35
Meur).                              2(3)

Viking Line Abp on hankkinut osake-enemmistön Sundqvist Buss Ab:n
osakkeista 18. toukokuuta 2004. Sundqvist Buss Ab harjoittaa
linjaliikennettä ja järjestää linja-automatkoja 12 autolla
lähtökohtanaan Ahvenanmaa.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Viking Linen hallitus on 17. toukokuuta 2004 päättänyt
suunnitelmasta kokonaan omistetun tytäryhtiön Viking Line
Marketing Ab Oy fuusioitumisesta emoyhtiöön Viking Line Abp.

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2.707 henkilöä (2.739),
joista emoyhtiössä 1.696 (2.096). Maissa työskenteli 665 henkilöä
(662) ja merellä 2.042 henkilöä (2.077).

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2003/2004
Konsernin tulos ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana.
Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on
ratkaiseva konsernin tulokselle, jota on tänä vuonna erityisen
vaikeaa ennustaa. Muuttuneiden tuontisäännösten, EU:n
laajentumisen, alkoholijuomien valmisteveron alennuksen Suomessa
sekä kasvavan kilpailun liikennöintialueella odotetaan kuitenkin
vaikuttavan konsernin tulokseen negatiivisesti. Tähänastinen
kehitys osoittaa toimintavuoden 2003/2004 tuloksen jäävän
alhaisemmaksi kuin vuoden 2002/2003 tulos.

               2003/2004  2002/2003   2002/2003
KONSERNIN TULOS (MEUR)   MARRAS-HUHTI MARRAS-HUHTI  MARRAS-LOKA
Liikevaihto           169,95    178,30    397,79
Liiketoiminnan muut tuotot     0,18     0,20     0,76
Liiketoiminnan muut kulut    162,73    169,61    355,79
Poistot              10,24     9,77     19,82
Liiketulos            -2,84    -0,88     22,94
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,25    -0,35     -0,30
Tulos ennen veroja        -3,09    -1,24     22,63
Välittömät verot          0,00    -0,06     -6,81
Tulos               -3,09    -1,29     15,82

KONSERNIN TASE (MEUR)     30.4.2004  30.4.2003  31.10.2003
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      0,30     0,37     0,34
 Aineelliset hyödykkeet     185,67    197,49    193,38
 Sijoitukset           0,04     0,07     0,04
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus         8,23     8,53     8,95
 Saamiset            27,39    29,01     24,02
 Kassa ja pankkisaamiset     19,89    27,91     47,28
Vastaavaa yhteensä        241,53    263,37    274,01

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma           1,82     1,82     1,82
 Vararahasto           0,02     0,02     0,02
 Osuus tilinpäätössiirtojen
 kertymästä           99,76    103,03    103,03
 Muu oma pääoma         20,27    24,56     41,70
Laskennallinen verovelka     40,74    42,08     40,74
Pitkäaikainen vieras pääoma    26,07    34,90     32,80
Lyhytaikainen vieras pääoma    52,85    56,98     53,91
Vastattavaa yhteensä       241,53    263,37    274,01

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)
Omasta puolesta annetut vakuudet 43,72    57,84     43,82
Leasingvastuut           0,81     0,80     0,68
                              3(3)

               2003/2004  2002/2003   2002/2003
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)  MARRAS-HUHTI MARRAS-HUHTI  MARRAS-LOKA
Liiketoiminnan nettokassavirta   3,47     9,35     36,67
Investointien nettokassavirta   -2,52    -3,92     -9,79
Rahoitus
 Pitkäaikaisten velkojen
 vähennys            -6,73    -6,73     -8,83
 Pitkäaikaisten saamisten
 lisäys/vähennys         -0,02     0,02     0,04
 Maksetut osingot        -21,60    -14,58    -14,58
 Muuntoero            0,01    -0,01     0,01
Rahoitus yhteensä        -28,34    -21,29    -23,36
Likvidien varojen lisäys/
vähennys             -27,39    -15,86     3,52
Likvidit varat kauden alussa   47,28    43,76     43,76
Likvidit varat kauden lopussa   19,89    27,91     47,28

               2003/2004  2002/2003   2002/2003
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT  MARRAS-HUHTI MARRAS-HUHTI  MARRAS-LOKA
Tulos per osake, euroa      -0,29    -0,12     1,47
Oma pääoma per osake, euroa    11,28    11,98     13,57
Omavaraisuusaste         50,5%    49,1%     53,5%

Investoinnit, MEUR         2,58     3,95     9,86
 - suhteessa liikevaihtoon    1,52%    2,22%     2,48%

Matkustajat          2.197.958  2.258.618   5.038.680
Yksikkökuormat          42.268    40.177    78.524

Henkilöstö keskimäärin      2.707    2.739     2.822

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Seuraava osavuosikatsaus (1.11.2003-31.7.2004) julkaistaan 9.
syyskuuta 2004.

Maarianhaminassa kesäkuun 3. päivänä 2004

VIKING LINE ABP
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa