TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.11.2002 ? 31

Viking Line Abp  Pörssitiedote 18.12.2003, klo. 09.00   1(5)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.11.2002 – 31.10.2003
Viking Line-konsernin liikevaihto oli 397,8 miljoonaa euroa (402,4
MEUR). Liiketulos oli 22,9 miljoonaa euroa (28,7 MEUR). Hallitus
esittää, että osinkoa jaetaan 2,00 euroa/osake.

Markkinakehitys
Ruotsin, Suomen ja Baltian maiden välisen laivaliikenteen
kokonaismatkustajamäärä laski 0,9 prosenttia eli 15.383.455
matkustajaan. Viking Linen aluksilla matkustavien määrä laski 2,8
prosenttia eli 5.038.680 matkustajaan.

Liikennöintialueen rahtimarkkinoiden kokonaisvolyymi kasvoi 5,4
prosenttia eli 371.473 lastiyksikköön. Viking Linen alusten
rahtimäärä kasvoi 0,6 prosenttia eli 78.524 yksikköön.

Viking Linen osuus koko liikennöintialueen matkustajaliikenteestä
oli 32,8 prosenttia (edellisvuonna 33,4%). Linjakohtaiset
markkinaosuudet olivat seuraavat: Helsinki–Tukholma 42,6 prosenttia
(42,5%), Turku–Tukholma/Kapellskär 43,6 prosenttia (43,9%),
Ahvenanmaan liikenne 41,8 prosenttia (40,6%) ja Helsinki–Baltian
maat 17,7 prosenttia (20,4%).

Alukset ja liikenne
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin vuonna
2001/2002. Lisäksi tehtiin edellisvuosien tavoin erikoisristeilyjä
eri kohteisiin Itämerellä. Touko-kesäkuun aikana Rosella risteili
seitsemän kertaa Tukholman ja Riian välillä. Cinderella teki
viikonloppuristeilyjä linjalla Helsinki-Riika kesä-, heinä- ja
elokuussa. Liikennöintipäivien määrä toimintavuoden aikana oli
suurempi kuin edellisvuonna, jolloin mm. Isabella oli pois
liikenteestä 61 päivää.

17. elokuuta Rosella aloitti reittiliikenteen Helsingin ja Tallinnan
välillä neljällä päivittäisellä lähdöllä. Samanaikaisesti Cinderella
telakoitiin perusteellista uudistusta varten. 1.syyskuuta alus
rekisteröitiin Ruotsin alusrekisteriin nimellä Viking Cinderella ja
samana päivänä tytäryhtiö Viking Rederi AB rahtasi aluksen bare-boat-
ehdoilla. Emoyhtiö rahtasi aluksen aikarahtaus-ehdoilla ja se
asetettiin risteilyliikenteeseen Tukholman ja Maarianhaminan välille
4. syyskuuta.

Konsernin seitsemän aluksen kirjanpitoarvo on 179,3 miljoonaa euroa
ja vakuutusarvo 492,4 miljoonaa euroa. Kaikille aluksille on otettu
P&I-vakuutus.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli kauden aikana 397,8 miljoonaa euroa
(edellisvuonna 402,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 22,9 miljoonaa
euroa (28,7 milj. euroa). Rahoitustuotot ja –kulut olivat -0,3
miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Konsernin voitto ennen veroja oli
22,6 miljoonaa euroa (29,3 milj. euroa). Tulos verojen jälkeen oli
15,8 miljoonaa euroa (20,3 milj. euroa).
                              2(5)

Pienemmän matkustajamäärän seurauksena konsernin liikevaihto oli
hieman alhaisempi kuin edellisvuonna. Matkustajakohtainen myyntikate
oli hieman parempi. Polttoainekulut olivat korkeammat johtuen talven
vaikeista jääolosuhteista ja lisääntyneistä vuoroista. Rosellan ja
Cinderellan uudelleensijoituksista sekä Cinderellan telakoinnista
aiheutui lisäkustannuksia ja tuottoja jäi pois. Kevään aikana
aloitettu tuloksenparannusohjelma tuotti osittain tulosta tilikauden
loppupuolella.

Investoinnit ja rahoitus
Konsernin investoinnit olivat 9,9 miljoonaa euroa (edellisvuonna 9,8
milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli 53,5 prosenttia 31.10.2003; edellisvuonna se
oli vastaavana ajankohtana 51,0 prosenttia. Konsernin pitkäaikaiset
velat pienenivät vuoden aikana 32,8 miljoonaan euroon (41,6 milj.
euroa).

Konsernin likvidit varat olivat toimintakauden lopussa 47,3
miljoonaa euroa (43,8 milj. euroa). Liiketoiminnan nettokassavirta
oli 36,7 miljoonaa euroa (24,8 milj. euroa).

Henkilöstö
Viking Linen keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2.822 (edellisvuonna
2.792) työntekijää, joista emoyhtiön palveluksessa oli 2.069
(2.089). Maissa työskentelevän henkilöstön määrä oli 693 (706) ja
merihenkilöstön 2.129 (2.086) työntekijää.

Toiminnan edellytykset
Suomen hallitus on päättänyt laajentaa valtion palautuksia, mikä
merkitsee merimiesten verojen ja palkan sivukulujen palauttamista
EU:n suuntaviivojen mukaisesti. Tämä laajennus vaikuttaa vasta
1.1.2005 alkaen ja johtaa Suomen lipun alla olevien alusten
henkilöstökulujen alenemiseen vastaavalle tasolle ruotsalaisten
kanssa.

1.1.2004 alkaen poistetaan nykyiset verollisia alkoholijuomia
koskevat tuontirajoitukset EU:n sisäisessä liikenteessä. Tämä ei
kuitenkaan koske Ahvenanmaan liikennettä, koska Ahvenanmaa on EU:n
veroalueen ulkopuolella. Veroton myynti jatkuu Ahvenanmaan
liikenteessä samoilla tuontirajoituksilla kuin nytkin. Viron
liittyminen Euroopan Unioniin 1.5.2004 mahdollistaa suurten
verollisten alkoholimäärien tuomisen myös Virosta Suomeen. Tästä
syystä lasketaan alkoholijuomien valmisteveroja Suomessa tuntuvasti
1.3.2004 lähtien. Nämä yhdessä vaikuttavat ostokäyttäytymiseen,
hinnanmuodostukseen ja matkustajavirtoihin Viking Linen
liikennöintialueella.

Näkymät vuodelle 2004
Yllämainitut verovapaata myyntiä koskevat tekijät yhdessä kovenevan
kilpailun alhaisempien miehityskulujen alusten kanssa tulevat
vaikuttamaan yrityksen kannattavuuteen. On erityisen vaikeaa
                              3(5)

kvantifioida vaikutukset konsernin tulevan vuoden tulokseen. Tällä
hetkellä konsernin vuoden 2003/2004 tuloksen arvioidaan olevan
hieman alhaisempi kuin vuoden 2002/2003 tulos.

Hallituksen voitonjakoehdotus
Viking Line -konsernin tase 31.10.2003 osoittaa, että jakokelpoiset
varat ovat 44.962.770,83 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat
54.045.395,78 euroa. Edellisten vuosien veroylijäämä on 8.669.045,11
euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että voitonjakokelpoiset varat
käytetään seuraavasti:

Osinkona jaetaan 2,00 euroa/osake, yhteensä      21.600.000,00
euroa
Jätetään omaan pääomaan                32.445.395,78
euroa

KONSERNIN TULOS, MEUR          2002/2003   2001/2002
Liikevaihto                397,79    402,45
Liiketoiminnan muut tuotot          0,76     0,50
Liiketoiminnan muut kulut         355,79    354,88
Poistot                   19,82     19,37
Liikevoitto                 22,94     28,71
Rahoitustuotot ja –kulut          -0,30     0,56
Voitto ennen veroja             22,63     29,27
Välittömät verot              -6,81     -8,99
Tilikauden voitto              15,82     20,27


KONSERNIN TASE, MEUR              31.10.2003
31.10.2002
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet          0,34     0,38
  Aineelliset hyödykkeet         193,38    203,34
  Sijoitukset                0,04     0,07
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus              8,95     8,86
  Saamiset                 24,02     28,74
  Rahat ja pankkisaamiset         47,28     43,76
Vastaavaa yhteensä             274,01    285,15

VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma                1,82     1,82
  Vararahasto                0,02     0,02
  Osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä  103,03    104,53
  Muu oma pääoma              41,70     38,94
Laskennallinen verovelka          40,74     42,08
Pitkäaikainen vieras pääoma         32,80     41,63
Lyhytaikainen vieras pääoma         53,91     56,14
Vastattavaa yhteensä            274,01    285,15


                              4(5)

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MEUR
Omasta puolesta annetut vakuudet      43,82     57,85
Leasingvastuut                0,68     0,89


RAHOITUSLASKELMA, MEUR         2002/2003   2001/2002
Liiketoiminnan nettokassavirta       36,67     24,79
Investointien kassavirta          -9,79     -9,75
Rahoitus
  Pitkäaikaisten velkojen vähennys     -8,83    -11,02
  Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 0,04     0,02
  Maksetut osingot            -14,58    -16,20
  Muuntoero                 0,01     -0,04
Rahoitus yhteensä             -23,36    -27,23
Likvidien varojen muutos           3,52    -12,20
Likvidit varat 1.11             43,76     55,96
Likvidit varat 31.10            47,28     43,76

TUNNUSLUVUT               2002/2003   2001/2002
Tulos per osake, euroa 1)          1,47     1,88
Oma pääoma/osake, euroa 2)         13,57     13,45
Osinko/osake, euroa             2,00     1,35
Osakkeiden lukumäärä, 31.10          10.800.000
10.800.000
Oman pääoman tuotto, ROE 3)         10,8%     14,2%
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI 4)      12,7%     15,8%
Omavaraisuusaste, % 5)           53,5%     51,0%

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

1) (Tulos ennen satunnaisia eriä – välittömät verot) / Osakkeiden
lukumäärä keskimäärin

2) Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.10

3) (Tulos ennen satunnaisia eriä – välittömät verot) / Oma pääoma
(keskiarvo)

4) (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo))

5) Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Annetut tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu.

Yhtiökokous
Viking Linen varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.
helmikuuta 2004 klo 12.00 Hotell Arkipelagissa, Strandgatan 31,
Maarianhamina.

Toimintavuoden 2002/2003 vuosikertomus julkaistaan viikolla 4 2004.


                              5(5)

Taloudellinen tiedotus
Viking Line Abp julkaisee toimintavuonna 2003/2004
osavuosikatsaukset ajalta 1.11.2003–31.1.2004, 1.11.2003–30.4.2004
ja 1.11.2003–31.7.2004. Osavuosikatsaukset julkaistaan maalis-, kesä-
ja syyskuussa 2004.

Maarianhamina 18. joulukuuta 2003

VIKING LINE ABP

HALLITUS
Nils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa