TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.11.2003-31.10.2004

Viking Line Abp   Pörssitiedote 13.12.2004, klo. 09.00 1(4)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.11.2003-31.10.2004
Konsernin liikevaihto oli kauden aikana 385,2 miljoonaa euroa (edellisvuonna
397,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa).
Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan
1 euro/osake.

Markkinakehitys
Ruotsin, Suomen ja Baltian maiden välisen laivaliikenteen kokonaismatkustajamäärä
kasvoi 3,6 prosenttia eli 16,4 miljoonaan matkustajaan. Viking Linen aluksilla
matkustavien määrä kasvoi 2,2 prosenttia eli 5.150.996 matkustajaan.

Liikennöintialueen rahtimarkkinoiden kokonaisvolyymi kasvoi 13,7 prosenttia eli
422.000 lastiyksikköön. Viking Linen alusten rahtimäärä kasvoi 6,6 prosenttia eli
83.669 yksikköön.

Viking Line on jakson aikana kasvattanut matkustajamääriä ja markkinaosuuksia
Ruotsi-Ahvenanmaa-Suomi liikenteessä. Viking Cinderellan siirto
risteilyliikenteeseen Tukholmasta on lisännyt tuntuvasti Ruotsista matkustavien
määrää. Helsinki-Tallinna linjalla matkustajamäärät ovat vähentyneet kun taas
rahtimäärät ovat lisääntyneet.

Viking Linen osuus koko liikennöintialueen matkustajaliikenteestä oli 31,3
prosenttia (edellisvuonna 31,7%). Linjakohtaiset markkinaosuudet olivat
seuraavat: Helsinki-Tukholma 42,1 prosenttia (42,6%), Turku-Tukholma 42,4
prosenttia (43,6%), Ahvenanmaan liikenne 49,4 prosenttia (41,9%) ja Helsinki-
Baltian maat 13,2 prosenttia (17,7%).

Alukset ja liikenne
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin 2002/2003. Viking
Cinderella aloitti risteilyliikenteen linjalla Tukholma-Maarianhamina syyskuussa
2003. Alus teki aiemmin risteilyjä Helsingin ja Tallinnan välillä. Keskikesällä
Viking Cinderella teki kahdeksan risteilyä Tukholmasta Riikaan. Edellisenä kesänä
alus teki yhdeksän risteilyä Helsingistä Riikaan. Elokuun puolivälistä 2003
alkaen Rosella on reittiliikenteessä Helsingin ja Tallinnan välillä. Alus oli
aiemmin risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä.

Konsernin seitsemän aluksen kirjanpitoarvo on 163,2 miljoonaa euroa ja
vakuutusarvo 492,4 miljoonaa euroa. Kaikille aluksille on lisäksi otettu P&I-
vakuutus.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli kauden aikana 385,2 miljoonaa euroa (edellisvuonna
397,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa).
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa).
Konsernin voitto ennen veroja oli 13,0 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa). Tulos
verojen jälkeen oli 13,0 miljoonaa euroa (15,8 milj. euroa).

Alhaisemman matkustajakohtaisen tuoton johdosta konsernin liikevaihto ja
liiketulos olivat alhaisemmat kuin edellisvuonna. Matkustajakohtainen tuotto
aleni kun laivahintoja sopeutettiin niiden tuotteiden kohdalla, joiden
hintatasoon on vaikuttanut Suomen alennettu verotaso ja Viron liittyminen
Euroopan Unioniin.

Rahtituotot ovat kasvaneet lisääntyneiden vuorojen ansiosta Helsinki-Tallinna
linjalla.                               2(4)

Eduskunnan päätös yhteisöveron laskemisesta 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden
2005 alusta on huomioitu konsernin laskennallista verovelkaa laskettaessa.
Laskennallisen verovelan
kokonaismuutos lisää konsernin tulosta summalla, joka on suurempi kuin jakson
verot.

Alusten korjaus- ja huoltotöiden kulukirjausten periaatteita on tarkistettu niin,
että pienempi osa kustannuksista on aktivoitu, mikä tulee huomioida vertailussa
edelliseen vuoteen. Tällä on ollut tietty negatiivinen vaikutus tulokseen.

Investoinnit ja rahoitus
Konsernin investoinnit olivat 4,5 miljoonaa euroa (edellisvuonna 9,9 milj.
euroa).

Omavaraisuusaste oli 53,7 prosenttia 31.10.2004; edellisvuonna se oli vastaavana
ajankohtana 53,5 prosenttia. Konsernin pitkäaikaiset velat pienenivät vuoden
aikana 24,3 miljoonaan euroon (32,8 milj. euroa).

Konsernin likvidit varat olivat toimintakauden lopussa 46,1 miljoonaa euroa (47,3
milj. euroa). Liiketoiminnan nettokassavirta oli 33,6 miljoonaa euroa (36,7 milj.
euroa).

Viking Line Abp on hankkinut osake-enemmistön Sundqvist Buss Ab:n osakkeista 18.
toukokuuta 2004. Sundqvist Buss Ab harjoittaa linjaliikennettä ja järjestää linja-
automatkoja 12 autolla lähtökohtanaan Ahvenanmaa. Yhtiö on otettu mukaan
konsernilaskentaan toukokuusta 2004 alkaen.

Organisaatio ja henkilöstö
Viking Linen hallitus on 17. toukokuuta 2004 päättänyt suunnitelmasta kokonaan
omistetun tytäryhtiön Viking Line Marketing Ab Oy fuusioitumisesta emoyhtiöön
Viking Line Abp. Fuusion arvioidaan astuvan voimaan 1.11.2005.

Viking Linen keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2.828 (edellisvuonna 2.822)
työntekijää, joista emoyhtiön palveluksessa oli 1.733 (2.069). Maissa
työskentelevän henkilöstön määrä oli 704 (693) ja merihenkilöstön 2.124 (2.129)
työntekijää.

Näkymät vuodelle 2005
Suomen hallitus on päättänyt laajentaa valtion tukea. Merimiesten verojen lisäksi
myös sosiaalikulut palautetaan EU:n suuntaviivojen mukaisesti. Tämä laajentaminen
vaikuttaa 1.1.2005 alkaen ja johtaa Suomen lipun alaisten alusten
henkilöstökulujen laskuun samalle tasolle ruotsalaisten kanssa.

Matkojen ja rahtikuljetusten markkinoiden arvioidaan olevan edelleen vakaat, kun
taas kilpailu liikennöintialueella kovenee yhä. Tämä koskee erityisesti Helsingin
ja Tallinnan välistä liikennettä, missä useampi ulkomaan lipun alainen alus
miehitetään baltialaisella henkilöstöllä. Maaliskuussa 2004 hintoja laivoilla
sopeutettiin niiden tuotteiden kohdalla, joiden hintatasoon on vaikuttanut
alennettu verotaso Suomessa. Tämän vuoksi matkustajakohtainen tuotto oli
alhaisempi kahdeksan kuukauden aikana, mikä vaikutti tilikauden tulokseen
negatiivisesti. Tulevan toimintavuoden aikana hintojen sopeutus vaikuttaa
matkustajakohtaiseen tuottoon kaikkien kahdentoista kuukauden aikana. Lisäksi
Helsingin ja Tallinnan välisessä liikenteessä myyntitavaroiden verottaminen tulee
pienentämään marginaaleja
koko toimintavuoden aikana.


                               3(4)

Tulevalle toimintavuodelle on suunniteltu useampia suurempia telakointeja ja
seisontapäiviä, minkä vuoksi liikennöintipäiviä tulee olemaan vähemmän kuin
vuonna 2003/2004.

Yllä olevan perusteella arvioidaan toimintavuoden 2004/2005 tuloksen olevan
alhaisempi kuin vuoden 2003/2004 tulos.

Hallituksen voitonjakoehdotus
Viking Line -konsernin tase 31.10.2004 osoittaa, että jakokelpoiset varat ovat
37.694.205,29 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 47.139.524,22 euroa.

Hallitus esittää seuraava:

Tilikauden voitosta           14.692.625,34 euroa
jaetaan osinkoina 1 euro/osake      10.800.000,00 euroa
ja voittovarojen tilille jätetään     3.892.625,34 euroa

KONSERNIN TULOS, MEUR         2003/2004  2002/2003
Liikevaihto               385,20  397,79
Liiketoiminnan muut tuotot         0,39   0,76
Liiketoiminnan muut kulut        352,08  355,79
Poistot                  20,33   19,82
Liikevoitto                13,18   22,94
Rahoitustuotot ja -kulut         -0,23   -0,30
Voitto ennen veroja            12,95   22,63
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta    -6,16   -8,14
Laskennallisen verovelan muutos      6,22   1,33
Vähemmistöosuus              0,00   -
Tilikauden voitto             13,01   15,82

KONSERNIN TASE, MEUR         31.10.2004 31.10.2003
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet         0,66   0,72
  Konserniliikearvo            0,47   -
  Aineelliset hyödykkeet        177,11  192,99
  Sijoitukset               0,10   0,04
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus             8,22   8,95
  Saamiset                24,02   24,02
  Rahat ja pankkisaamiset        46,15   47,28
Vastaavaa yhteensä            256,73  274,01

VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma               1,82   1,82
  Vararahasto               0,02   0,02
  Osuus tilinpäätössiirtojen
  kertymästä               99,76  103,03
  Muu oma pääoma             36,17   41,70
Vähemmistöosuus              0,03   -
Laskennallinen verovelka         34,82   40,74
Pitkäaikainen vieras pääoma        24,31   32,80
Lyhytaikainen vieras pääoma        59,80   53,91
Vastattavaa yhteensä           256,73  274,01

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MEUR
Omasta puolesta annetut vakuudet     44,82   43,82
Leasingvastuut               0,81   0,68

RAHOITUSLASKELMA, MEUR        2003/2004 2002/2003
Liiketoiminnan nettokassavirta      33,64   36,67
Investointien kassavirta         -4,45   -9,79
                4(4)

Rahoitus
  Pitkäaikaisten velkojen lisäys     0,14   -
  Pitkäaikaisten velkojen
  vähennys                -8,83   -8,83
  Pitkäaikaisten saamisten lisäys
  /vähennys               -0,04   0,04
  Maksetut osingot           -21,60  -14,58
  Muuntoero                0,01   0,01
Rahoitus yhteensä            -30,32  -23,36
Likvidien varojen muutos         -1,14   3,52
Likvidit varat 1.11            47,28   43,76
Likvidit varat 31.10           46,15   47,28

TUNNUSLUVUT              2003/2004 2002/2003
Tulos per osake, euroa 1)         1,20   1,47
Oma pääoma/osake, euroa 2)        12,76   13,57
Osinko/osake, euroa            1,00   2,00
Osakkeiden lukumäärä, 31.10     10.800.000 10.800.000
Oman pääoman tuotto, ROE 3)        9,2%   10,8%
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI 4)     7,8%   12,7%
Omavaraisuusaste, % 5)          53,7%   53,5%

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.
1) (Tulos ennen satunnaisia eriä - välittömät verot +/- vähemmistöosuus) /
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

2) Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.10

3) (Tulos ennen satunnaisia eriä - välittömät verot) / (Oma pääoma +
vähemmistöosuus (keski-arvo))

4) (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen
loppusumma - korottomat velat (keskiarvo))

5) (Oma pääoma + vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Annetut tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu.

Yhtiökokous
Viking Linen varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21. joulukuuta 2004 klo
12.00 Hotell Arkipelagissa, Strandgatan 31, Maarianhamina.

Toimintavuoden 2003/2004 vuosikertomus julkaistaan tiistaina 14. joulukuuta 2004.

Taloudellinen tiedotus
Viking Line Abp julkaisee toimintavuonna 2004/2005 osavuosikatsaukset ajalta
1.11.2004 - 31.1.2005, 1.11.2004 - 30.4.2005 ja 1.11.2004 - 31.7.2005.
Osavuosikatsaukset julkaistaan maalis-, kesä- ja syyskuussa 2005.


Maarianhamina 11. joulukuuta 2004

VIKING LINE ABP

HALLITUSNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa