TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.11.2004-31.10.2005

Viking Line Abp  Pörssitiedote 20.12.2005, klo. 09.00 1(4)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.11.2004-31.10.2005
Konsernin liikevaihto oli kauden aikana 382,7 miljoonaa euroa
(edellisvuonna 385,2 milj. euroa). Liiketulos oli 2,3 miljoonaa
euroa (13,2 milj. euroa). Hallitus esittää, äänestyksen jälkeen,
ettei osinkoa jaeta tilikaudelta.

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli kauden aikana 382,7 miljoonaa euroa
(edellisvuonna 385,2 milj. euroa). Liiketulos oli 2,3 miljoonaa
euroa (13,2 milj. euroa). Rahoitustuotot ja –kulut olivat -0,8
miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja
oli 1,5 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa). Tulos verojen jälkeen
oli 0,8 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa).

Matkustajamäärä kasvoi 4,3 prosentilla, mutta konsernin liikevaihto
oli 0,7 prosenttia alhaisempi kuin vastaavana jaksona edellisenä
vuonna. Matkustajakohtainen tuotto aleni kun laivahintoja
sopeutettiin niiden tavaroiden kohdalla, joiden hintatasoon on
vaikuttanut Suomen alennettu verotaso ja Viron liittyminen Euroopan
Unioniin. Lisäksi kovan kilpailun johdosta matkustajakohtainen
lipputuotto oli alhaisempi.

Käyttökulut kasvoivat suuremman matkustajamäärän johdosta. Lisäksi
polttoainekulut olivat huomattavasti korkeammat kuin edellisenä
vuonna. Suomalaisten merimiesten sosiaalikuluihin laajennetut
valtion palautukset johtivat alhaisempiin henkilöstökuluihin.
Alukset ja liikenne
Konsernin alukset liikennöivät samoilla päälinjoilla kuin
2003/2004. Kesä-elokuun aikana Viking Cinderella teki yhdeksän
(kahdeksan) risteilyä Tukholman ja Riikan välillä.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli tilikauden aikana
5.372.645 matkustajaa, mikä on 4,3 prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna. Viking Linen rahtivolyymit kasvoivat 4,3 prosenttia
87.293 yksikköön.

Konsernin seitsemän aluksen kirjanpitoarvo on 149,3 miljoonaa
euroa. Alukset on vakuutettu kasko- ja kaskoetuusvakuutuksissa
484,8 miljoonan euron arvosta. Kaikille aluksille on lisäksi otettu
P&I-vakuutus.

Investoinnit ja rahoitus
Konsernin investoinnit olivat 5,9 miljoonaa euroa (edellisvuonna
4,5 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli 54,5 prosenttia 31.10.2005; edellisvuonna se
oli vastaavana ajankohtana 53,7 prosenttia. Konsernin pitkäaikaiset
velat pienenivät vuoden aikana 15,5 miljoonaan euroon (24,3 milj.
euroa).


                              2(4)
Konsernin likvidit varat olivat toimintakauden lopussa 38,9
miljoonaa euroa (46,1 milj. euroa). Liiketoiminnan nettokassavirta
oli 18,0 miljoonaa euroa (33,6 milj. euroa).

29. marraskuuta 2005 Viking Line tilasi uuden nopeakulkuisen
matkustaja-aluksen Aker Finnyardsilta. Alus toimitetaan tammikuussa
2008. Investoinnin arvo on 120-130 miljoonaa euroa. Sopimus
sisältää lisäksi option kahdesta aluksesta. Alus on suunniteltu
liikennöimään Helsingin ja Tallinnan välillä.

IFRS
Konserni siirtyy IFRS raportointiin (International Financial
Reporting Standards) siten, että ensimmäinen IFRS-raportti
julkaistaan koko tilivuodelta 2005/2006.

Organisaatio ja henkilöstö
Viking Line Abp:n kokonaan omistetun tytäryhtiön Viking Line
Marketing Ab Oy fuusio emoyhtiöön on pantu täytäntöön 1.
marraskuuta 2005.

Viking Linen keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2.886
(edellisvuonna 2.828) työntekijää, joista emoyhtiön palveluksessa
oli 1.728 (1.733). Maissa työskentelevän henkilöstön määrä oli 730
(704) ja merihenkilöstön 2.156 (2.124) työntekijää.

Näkymät vuodelle 2006
Kehitystä liikennöintialueella tulevan tilikauden aikana on
nykytilanteessa vaikea arvioida, mutta Viking Line varautuu kovan
kilpailutilanteen jatkumiseen. Mikäli suurempia muutoksia markkina-
alueella ei tapahdu, konsernin toimintavuoden 2005/2006 tuloksen
odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2004/2005 tulos.

Hallituksen voitonjakoehdotus
Viking Line -konsernin tase 31.10.2005 osoittaa, että jakokelpoiset
varat ovat 34.797.513,37 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat
44.803.019,78 euroa.

Hallitus esittää, äänestyksen jälkeen, ettei osinkoa jaeta
tilikaudelta ja että emoyhtiön voitto 8.463.495,56 euroa jätetään
voittovarojen tilille.

KONSERNIN TULOS, MEUR           2004/2005  2003/2004
Liikevaihto                 382,69   385,20
Liiketoiminnan muut tuotot           0,43    0,39
Liiketoiminnan muut kulut          360,44   352,08
Poistot                    20,42    20,33
Liikevoitto                  2,26    13,18
Rahoitustuotot ja –kulut           -0,80    -0,23
Voitto ennen veroja              1,45    12,95
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta      -3,11    -6,16
Laskennallisen verovelan muutos        2,47    6,22
Vähemmistöosuus                0,00    0,00
Tilikauden voitto               0,82    13,01

                              3(4)
KONSERNIN TASE, MEUR           31.10.2005 31.10.2004
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet           0,51    0,66
  Konserniliikearvo              0,37    0,47
  Aineelliset hyödykkeet          162,69   177,11
  Sijoitukset                 0,10    0,10
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus               8,38    8,22
  Saamiset                  23,85    24,02
  Rahat ja pankkisaamiset          38,89    46,15
Vastaavaa yhteensä              234,79   256,73

VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma                 1,82    1,82
  Vara- ja ylikurssirahasto          0,02    0,02
  Osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä   91,20    98,23
  Muu oma pääoma               34,80    37,69
Vähemmistöosuus                0,03    0,03
Laskennallinen verovelka           32,35    34,82
Pitkäaikainen vieras pääoma          15,50    24,31
Lyhytaikainen vieras pääoma          59,07    59,80
Vastattavaa yhteensä             234,79   256,73

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MEUR
Omasta puolesta annetut vakuudet       29,50    44,82
Leasingvastuut                 0,76    0,81

RAHOITUSLASKELMA, MEUR          2004/2005  2003/2004
Liiketoiminnan nettokassavirta        17,99    33,64
Investointien kassavirta           -5,77    -4,45
Rahoitus
  Pitkäaikaisten velkojen lisäys       0,19    0,14
  Pitkäaikaisten velkojen vähennys      -8,98    -8,83
  Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys  0,03    -0,04
  Maksetut osingot             -10,80   -21,60
  Muuntoero                  0,09    0,01
Rahoitus yhteensä              -19,48   -30,32
Likvidien varojen muutos           -7,26    -1,14
Likvidit varat 1.11.             46,15    47,28
Likvidit varat 31.10.             38,89    46,15

TUNNUSLUVUT                2004/2005  2003/2004
Tulos per osake, euroa 1)           0,08    1,20
Oma pääoma/osake, euroa 2)          11,84    12,76
Osinko/osake, euroa                -    1,00
Osakkeiden lukumäärä 31.10.       10.800.000 10.800.000
Oman pääoman tuotto, ROE 3)          0,6%    9,2%
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI 4)       1,7%    7,8%
Omavaraisuusaste, % 5)            54,5%    53,7%

                              4(4)

Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja.

1) (Tulos ennen satunnaisia eriä – välittömät verot +/-
vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

2) Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.10

3) (Tulos ennen satunnaisia eriä – välittömät verot) / (Oma pääoma
+ vähemmistöosuus (keski-arvo))

4) (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo))

5) (Oma pääoma + vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut
ennakot)

Annetut tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu.

Yhtiökokous
Viking Linen varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 8.
helmikuuta 2006 klo 12.00 Hotell Arkipelagissa, Strandgatan 31,
Maarianhamina.

Toimintavuoden 2004/2005 vuosikertomus julkaistaan viikolla 4 2006.

Taloudellinen tiedotus
Viking Line Abp julkaisee toimintavuonna 2005/2006
osavuosikatsaukset ajalta 1.11.2005–31.1.2006, 1.11.2005–30.4.2006
ja 1.11.2005–31.7.2006. Osavuosikatsaukset julkaistaan maalis-,
kesä- ja syyskuussa 2006.


VIKING LINE ABP

HALLITUS
Nils-Erik Eklund
ToimitusjohtajaTilaa