Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu - syyskuu 2018

Viking Line Abp        TOIMINTAKATSAUS            15.11.2018, klo 09.00

TOIMINTAKATSAUS AJALTA TAMMIKUU–SYYSKUU 2018

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2018 378,1 miljoonaa euroa (392,1 Meur 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2017). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (1,3 Meur). Liiketulos oli 7,7 miljoonaa euroa (6,3 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,1 miljoonaa euroa (-1,7 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 5,6 Meur (4,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 4,8 miljoonaa euroa (3,8 Meur).

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Keväällä 2018 toteutetulla organisaatiomuutoksella odotetaan olevan positiivinen vaikutus konsernin tulokselle. Polttoaineen hintataso toimintavuoden jäljellä olevana aikana vaikuttaa konsernin tuloskehitykseen. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2018 liiketulos parantuu tai on vuoden 2017 liiketuloksen tasolla.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2018 378,1 miljoonaa euroa (392,1 Meur 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2017). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (1,3 Meur). Liiketulos oli 7,7 miljoonaa euroa (6,3 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,1 miljoonaa euroa (-1,7 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 5,6 Meur (4,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 4,8 miljoonaa euroa (3,8 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 343,0 miljoonaa euroa (357,8 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 33,4 miljoonaa euroa (32,6 Meur). Myyntikate oli 275,5 miljoonaa euroa (284,8 Meur).

Konsernin tulos kasvoi edellisvuoteen verrattuna alempien liikekulujen johdosta alemmasta liikevaihdosta huolimatta. Käyttökulut vähenivät 4,1 prosentilla 250,0 miljoonaan euroon (260,6 Meur). Polttoainekulut kasvoivat 5,9 prosentilla 37,8 miljoonaan euroon (35,7 Meur). Heikko ruotsin kruunu vaikuttaa konsernin tulokseen negatiivisesti.

Konsernin liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta–30. syyskuuta 2018 152,3 miljoonaa euroa (156,6 Meur 1. heinäkuuta–30.syyskuuta 2017). Kolmannen kvartaalin liiketulos oli 21,3 miljoonaa euroa (21,3 Meur).

Viking FSTR:n tuonti linjalle Helsinki–Tallinna 10. huhtikuuta–16. lokakuuta 2017 välisenä aikana, kasvatti konsernin liikevaihtoa ja kapasiteettia, mutta ei vaikuttanut merkittävästi kertyneeseen tulokseen vuonna 2017. Aluksen tulos kolmannella kvartaalilla 2017 parani kuitenkin toiseen kvartaaliin verrattuna.

LIIKENNE JA MARKKINAT

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2017.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 4 967 745 matkustajaa (5 370 581). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 32,6 % (35,0 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 95 081 yksikkökuormaa (94 568). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli arviolta17,6 % (18,7 %). Kuljetettujen henkilöautojen määrä oli 562 038 yksikköä (612 258).

10. huhtikuuta–16. lokakuuta 2017 välisenä aikana kapasiteettiä kasvatettiin linjalla Helsinki–Tallinna vuokratulla aluksella Viking FSTR. Tällaista liikennettä ei ollut vuonna 2018.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit olivat 11,6 miljoonaa euroa (31,3 Meur), mistä 2,9 miljoonaa (20,8 Meur) euroa koskee aktivoituja kuluja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 3,1 prosenttia liikevaihdosta (8,0 %).

30. syyskuuta 2018 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 107,8 miljoonaa euroa (131,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 48,1 %, kun se oli 45,2 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 57,0 miljoonaa euroa (63,9 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2018 (0,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 19,5 miljoonaa euroa (20,7 Meur). Investointien nettorahavirta oli -9,2 miljoonaa euroa (-28,2 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -21,4 miljoonaa euroa (-23,6 Meur).

RAPORTOINTI

Tämä toimintakatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukaisesti laadittu osavuosikatsaus.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia sovelletaan tilikaudesta 2018 alkaen, jolloin konsernin rahoitusinstrumentit on luokiteltu uuden standardin mukaisesti. Aikaisemmin myytävissä olevina sijoituksina esitettävät erät luokitellaan nyt käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin vertailulukuihin, vain terminologia on muuttunut.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia sovelletaan tilikaudesta 2018 alkaen. Standardia sovelletaan takautuvasti jokaiseen esitettävään aiempaan raportointikauteen. Osa konsernin ulkoisten palvelujen myynnistä ja ostoista kirjataan nettona konsernin liikevaihtoon vuonna 2018. Kyseiset ostot on aikaisemmin kirjattu tavaroihin ja palveluihin. Näiden erien vertailuluvut on korjattu vuodelta 2017. Yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta 2017 tämä merkitsee, että konsernin liikevaihto sekä tavarat ja palvelut vähenevät 7,5 miljoonalla eurolla ja koko tilikaudelta 2017 9,2 miljoonalla eurolla. Korjauksella ei ole vaikutusta konsernin tulokseen ja omaan pääomaan.

Laskennalliset verot lasketaan kirjanpidon ja verotuksen arvojen väliaikaisille eroille ennen tilinpäätöspäivää vahvistettujen verokantojen mukaan. Ruotsalaisten tytäryhtiöiden laskennallisia veroja laskettaessa per 30. syyskuuta 2018 on käytetty vuoden 2021 verokantaa 20,6 %, koska väliaikaisten erojen ei arvioida palautuvan verotukseen ennen kuin uusi verokanta tulee voimaan.

Toimintakatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Toimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 712 henkilöä (2 791), joista emoyhtiössä 2 039 (2 086). Maissa työskenteli 643 henkilöä (667) ja merellä 2 069 henkilöä (2 124).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 241 (249) vuokra-työnantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2018

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Keväällä 2018 toteutetulla organisaatiomuutoksella odotetaan olevan positiivinen vaikutus konsernin tulokselle. Polttoaineen hintataso toimintavuoden jäljellä olevana aikana vaikuttaa konsernin tuloskehitykseen. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2018 liiketulos parantuu tai on vuoden 2017 liiketuloksen tasolla.

KONSERNIN TULOSLASKELMA     
      
 20182017201820172017
MEUR1.7–30.91.7–30.91.1–30.91.1–30.91.1–31.12
      
LIIKEVAIHTO152,3156,6378,1392,1513,6
      
Liiketoiminnan muut tuotot0,11,10,21,31,7
      
Kulut     
Tavarat ja palvelut40,141,1102,6107,3140,9
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut30,132,088,891,1120,6
Poistot ja arvonalentumiset5,76,018,019,125,2
Liiketoiminnan muut kulut55,257,2161,2169,4218,5
 131,1136,4370,6387,0505,2
      
LIIKETULOS21,321,37,76,310,0
      
Rahoitustuotot0,00,02,42,22,2
Rahoituskulut-0,4-1,1-4,5-3,8-5,6
      
TULOS ENNEN VEROJA20,920,35,64,66,6
      
Tuloverot-4,2-4,2-0,8-0,8-1,3
      
TILIKAUDEN TULOS16,616,14,83,85,3
      
      
Tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille16,616,14,83,85,3
      
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja     
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa1,541,490,450,350,49
      
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
 20182017201820172017
MEUR1.7–30.91.7–30.91.1–30.91.1–30.91.1–31.12
      
TILIKAUDEN TULOS16,616,14,83,85,3
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi     
Muuntoerot0,20,1-0,9-0,1-0,6
Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos----0,7
      
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien     
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos--0,0--
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä0,20,1-0,9-0,10,1
      
TILIKAUDEN LAAJA TULOS16,816,13,93,75,4
      
Laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille16,816,13,93,75,4
      
KONSERNITASE     
      
MEUR30.9.201830.9.201731.12.2017  
      
VARAT     
      
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat hyödykkeet3,02,42,5  
Maa-alueet0,60,60,6  
Rakennukset ja rakennelmat7,98,78,6  
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot2,62,82,7  
Alukset283,9299,6294,6  
Koneet ja kalusto5,05,05,2  
Ennakkomaksut24,520,821,6  
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
kirjattavat rahoitusvarat27,9--  
Myytävissä olevat sijoitukset-27,127,9  
Pitkäaikaiset varat yhteensä355,2366,9363,5  
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus16,418,317,3  
Tuloverosaamiset-0,51,6  
Myyntisaamiset ja muut saamiset40,842,334,3  
Rahavarat57,063,968,0  
Lyhytaikaiset varat yhteensä114,1125,0121,1  
      
VARAT YHTEENSÄ469,4491,8484,6  
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      
Oma pääoma     
Osakepääoma1,81,81,8  
Rahastot1,71,01,7  
Muuntoerot-2,4-1,2-1,7  
Kertyneet voittovarat224,7220,7222,2  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma225,8222,3224,1  
      
Oma pääoma yhteensä225,8222,3224,1  
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat37,035,937,0  
Pitkäaikaiset korolliset velat107,8131,3127,0  
Pitkäaikaiset velat yhteensä144,8167,3164,1  
      
Lyhytaikaiset velat     
Lyhytaikaiset korolliset velat23,523,523,5  
Tuloverovelat0,30,0-  
Ostovelat ja muut velat75,078,873,0  
Lyhytaikaiset velat yhteensä98,8102,396,5  
      
Velat yhteensä243,6269,5260,6  
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ469,4491,8484,6  
      
Oma pääoma per osake, euroa20,9120,5820,75  


Konsernin tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2018 julkaistaan 14. helmikuuta 2019.

Maarianhamina 14. marraskuuta 2018

VIKING LINE ABP


Jan Hanses
Toimitusjohtaja

jan.hanses@vikingline.com, puh. 018-27000