Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu

Report this contentViking Line Abp              YHTIÖKOKOUSSKUTSU              24.3.2017, klo 09.30

YHTIÖKOKOUSKU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. huhtikuuta 2017 klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.1.–31.12.2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1.–31.12.2016 jaetaan osinkoa 0,40 euroa per osake. Hallitus ehdottaa edelleen, että osingonjaon täsmäytyspäivä on maanantaina 24. huhtikuuta 2017 ja että osingon maksupäivä on tiistaina 2. toukokuuta 2017.

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tilikaudelle 2017.

11. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio    28 000 euroa  
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio                22 000 euroa
Hallituksen varajäsenen vuosipalkkio           5 000 euroa

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen kokouksilta maksettava kokouspalkkio olisi 1 000 euroa kokoukselta. 

Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskua vastaan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Koska hallituksen varsinainen jäsen Trygve Eriksson on kieltäytynyt uudelleenvalinnasta, ehdottaa hallitus, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Peter Wiklöf. Hallitus ehdottaa lisäksi, että muut nykyisen hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan uudelleen.

Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G Nordström ja Peter Wiklöf sekä varajäsenet Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

13. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2017 valitaan uudelleen KHT Ylva Eriksson ja KHT Petter Lindeman sekä varatilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.vikingline.com. Viking Line Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään myös osakkeenomistajille. Muut asiakirjat ja jäljennökset tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4. toukokuuta 2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään torstaina 6. huhtikuuta 2017 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 18. huhtikuuta 2017 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com
  2. puhelimitse numeroon 018-27000
  3. tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 17. huhtikuuta 2017, klo 10.00.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 24. maaliskuuta 2017 yhteensä 10 800 000 osaketta ja 10 800 000 ääntä.

Maarianhaminassa 24. maaliskuuta 2017

VIKING LINE ABP
HALLITUSJan Hanses
Toimitusjohtaja

 

Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.
 

 

         TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000

Tilaa