Viking Line aloittaa merkintäetuoikeusannin

Report this content

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22. marraskuuta 2021 Maarianhaminassa Viking Linen hallituksen aloitteesta. Ehdotuksena oli, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen toteuttaa merkintäetuoikeusanti, joka järjestetään ennen maaliskuun 2022 loppua. Hallitus on tänään päättänyt, että osakeanti toteutetaan ajalla 7-21.12.2021. Osakeannilla Viking Line pyrkii keräämään noin 50 miljoonan euron bruttotuotot.

Kasvuun keskittyvää pitkäjänteistä liiketoimintaa

Viking Linella on pitkät perinteet menestyksellisen lauttaliikenteen harjoittamisessa pohjoisella Itämerellä. Osakeannilla yhtiön hallitus osoittaa, että yhtiöön luotetaan vahvasti ja sen tulevaisuuteen satsaaminen kiinnostaa. Osakeannin tavoitteena on tukea Viking Linen strategian toteuttamista ja mahdollisuutta jatkaa kannattavaa kasvua covid-19-pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä. Vuoden kolmannella kvartaalilla on havaittu kasvavaa kysyntää Ahvenanmaan, Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Varustamo on keskittynyt tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman hyvää palvelua yhdistettynä kulukuriin. Konsernin kolmannen kvartaalin tulos ylitti odotukset, mitä voi vallitsevissa olosuhteissa pitää ilahduttavana. Viking Line odottaa suotuisan trendin jatkuvan pandemian jälkeen, jolloin lähialuematkailun suosion odotetaan kasvavan, kun ihmiset alkavat taas matkustaa.

  • Viking Linen taloudellinen tilanne on vahvistunut huomattavasti verrattuna pandemiavuoteen 2020. Maksuvalmiutemme on hyvä, ja kannattavuus on syksyn aikana paikoitellen jopa ylittänyt pandemiaa edeltäneet ajat. Uutta Viking Glorya viimeistellään Kiinan Xiamenissa, ja odotamme pääsevämme lanseeraamaan aluksen markkinoille keväällä 2022, sanoo toimitusjohtaja Jan Hanses.

Vahva tuki suurimmilta omistajilta

Varustamon suurimmat omistajat luottavat yhtiöön vahvasti. Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista koostuva ryhmä, johon kuuluvat Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist ja Gert Sviberg, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, äänesti ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeannin puolesta.

  • Osakeannin ehdot on laadittu nykyisille osakkeenomistajillemme suotuisiksi. Ehdotettu merkintähinta on edullinen, ja mikäli osakkeenomistajat eivät voi osallistua antiin, heillä on mahdollisuus myydä merkintäoikeutensa. Se, että useita sukupolvia edustavat sekä vanhat että nuoret suuret osakkeenomistajat ovat taanneet 54 % osakeannista, on mielestäni osoitus Viking Linen vahvuudesta, ja olen kiitollinen osakkeenomistajien osoittamasta tuesta, sanoo toimitusjohtaja Jan Hanses.

Osakeannin täydelliset ehdot on tänään julkistettu erillisessä pörssitiedotteessa. Lisätietoa osakeannista sisällytetään ruotsinkieliseen esitteeseen, jonka Yhtiö on toimittanut Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Esite on tarkoitus julkaista 1.12.2021.

Lisätietoja:

Jan Hanses, toimitusjohtaja, jan.hanses@vikingline.com, puh. +358 18 270 00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄ HUOMAUTUS”.

Tärkeä huomautus

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) artiklassa 2(e) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, “Määräys”) 19(5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti taikka (iii) muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.  Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, eikä niiden väitetä olevan kokonaisia tai täydellisiä, minkä lisäksi ne saattavat muuttua. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen arvopapereista ja sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Nordea Bank Abp (”Nordea”) pääjärjestäjänä toimii osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Nordea ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Nordea ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit