Vincit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022: Vincitin uusiutuminen etenee

Report this content

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 27.10.2022 kello 9:00

Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Vincitin uusiutuminen etenee

Liikevaihto vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä oli 22,7 (13,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen nähden oli 9,3 miljoonaa euroa eli 69,4 %, josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli 6,3 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 0,8 (0,6) miljoonaa euroa eli 3,7 % (4,8 %) liikevaihdosta. Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 1,2 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 2,0 miljoonaa euroa eli 8,8 %.

Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto 1.1.–30.9.2022 oli 58,5 (44,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 14,4 miljoonaa euroa eli 32,6 %. Oikaistu liikevoitto oli 3,5 (4,2) miljoonaa euroa eli 5,9 % (9,4 %) liikevaihdosta. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle 2021 kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 4,6 miljoonaa euroa eli 7,9 %.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 844 (31.12.2021: 579).

Vincit on raportoinut liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) sekä palveluliiketoiminnan että tuoteliiketoiminnan osalta. Lisäksi palveluliiketoiminta on jaettu kahteen osaan, Vincit Suomi ja Vincit USA. 1.7.2022 Vincitiin sulautunut Bilot Oyj raportoidaan jatkossa osana palveluliiketoimintaan kuuluvaa Vincit Suomea, jonka nimi on jatkossa Vincit Europe (Suomi, Ruotsi, Keski-Eurooppa).

Heinä-syyskuu 2022:

        Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 22,1 (12,9) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,8 (0,8) miljoonaa euroa eli 3,5 % (6,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 1,9 miljoonaa euroa eli 8,7 %.

        Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,1 (-0,1) miljoonaa euroa eli 11,0 % (-25,9 %) liikevaihdosta.

        Vincit Europen liikevaihto oli 19,2 (10,9) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,3 (0,5) miljoonaa euroa eli 1,5 % (4,9 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 1,5 miljoonaa euroa eli 7,6 %.

        Vincit USA:n liikevaihto oli 3,5 (2,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,5 (0,2) miljoonaa euroa  eli 13,3 % (11,1 %) liikevaihdosta.

        Kokonaiskapasiteetti (FTE) raportointikaudella oli keskimäärin 882 (554), josta alihankinnan osuus oli 67 (17). Kauden lopun kokonaiskapasiteetti oli 903 (566), josta alihankinnan osuus 85 (23)

        1.7. Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön.

Tammi-syyskuu 2022:

        Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 56,6 (42,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,4 (3,9) miljoonaa euroa eli 6,0 % (9,2 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 4,6 miljoonaa euroa eli 8,1 %.

        Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 2,0 (2,1) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,1 (0,3) miljoonaa euroa eli 3,6 % (12,6 %) liikevaihdosta. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeista kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.

        Vincit Europen liikevaihto oli 48,5 (37,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,1 (3,1) miljoonaa euroa eli 4,3 % (8,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 3,3 miljoonaa euroa eli 6,7 %.

        Vincit USA:n liikevaihto oli 9,8 (6,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,3 (0,8) miljoonaa euroa eli 13,4 % (13,6 %) liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja Julius Manni: "Vincitin heinä-syyskuun tapahtumien keskiössä on ollut Bilot-fuusion myötä uudistuneen organisaatiorakenteen ja asiakastarjooman jalkauttaminen arkeen. Yhtiöiden ja uusien toimintatapojen integrointi on sujunut suunnitelmien mukaisesti, mikä on hieno saavutus ottaen huomioon muutosten laajuuden koko Vincitin toimintaan. Lähes 70 % liikevaihdon kasvu vertailukauteen nähden kuvastaa hyvin Vincitin liiketoiminnan kokoluokan muutosta, mikä luo paineita yhtiön liiketoiminnan johtamisen ja myynnillisten kyvykkyyksien kehittämiseen nopealla aikataululla.

Vincit USA sai jälleen tunnustuksen yhtenä Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä ja uusi elokuussa paikkansa maineikkaalla Inc. 5000 -listalla. Vincit USA jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä vahvaa suoritusta orgaanisen kasvun ollessa lähes 35 % ilman valuuttakurssien vaikutusta ja kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Euroopan markkinoilla tummia pilviä taivaalle tuovat ensimmäiset merkit ohjelmistokehitystyön kysynnän epävarmuudesta ja varovaisuudesta uusien hankkeiden käynnistämisessä, mikä on jo näkynyt ohjelmistokehittäjien käyttöasteiden lievänä laskuna. Arvioimme käyttöasteiden heikentymisen myös vaikuttavan loppuvuoden tuloskehitykseen. Suomessa keskitymme edelleen Vincitin kannattavuustason selkeään parantamiseen ja olemme kustannusfokuksen lisäksi käynnistäneet kohdennettuja hinta- ja sopimustoimenpiteitä eri asiakassegmenteissä.

Vincit Solutions tuoteliiketoiminta sujui tasaisena odotusten mukaisesti. Odotamme positiivisia päätöksiä ja uusien VincitEAM-käyttöönottoprojektien alkua uusilta asiakkailta loppuvuoden aikana.

Elokuussa ilmoittamamme kolmen miljoonan euron kulusäästötavoite vuodelle 2023 etenee suunnitellusti. Olemme jatkaneet Vincitin organisaatiorakenteen uudistamista ja syyskuussa käynnistimme myynti- ja markkinointiyksiköiden muutosneuvottelut osana muutosohjelmaa, jolla vahvistamme Vincitin strategian toimeenpanoa sekä tähtäämme yhtiön kannattavuustason parantamiseen. Olemme tarjonneet taloudellista lisätukea sekä uravalmennusta uusien työmahdollisuuksien löytämiseksi henkilöille, joiden työsuhde on päättynyt muutosneuvotteluiden tuloksena. Yhdistyneen yhtiön johdon, myynnin ja markkinoinnin tehtäviä on vuoden 2022 aikana vähennetty kokonaisuudessaan n. 25 hengellä. Merkittäviä säästöjä saamme lisäksi sulkemalla kaksi toimistoa pääkaupunkiseudun viidestä toimipisteestä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vincit nimettiin syyskuussa yhdeksi Euroopan parhaimmaksi työpaikaksi Great Place to Work in Europe -listauksessa. Uuden yhteisen arvopohjan ja toimintakulttuurin luominen yhdessä koko henkilöstön kanssa on yksi loppuvuoden integraatiotyön tärkeimpiä tavoitteita.

Syksyn aikana jatkamme Vincitin strategian selkeyttämistä ja omistajaohjauskeskustelua. Päivitetty strategia tulee tulee pohjautumaan Vincitin marraskuussa 2021 julkaistuun strategiseen suuntaan ja tarkemmat yksityiskohdat sekä tavoitteet vuosille 2023-2025 julkistetaan loppuvuoden aikana.”

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 27.10.2022 klo 8:55):

  1. Vincitin vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä, mutta kannattavuuden arvioidaan jäävän alhaisemmaksi.
  2. Vincitin koko vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 84,0 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (%) ennen kertaeriä arvioidaan olevan yli 6,0 %.
  3. Bilot-transaktioon liittyvien kertaerien arvioidaan vuonna 2022 olevan noin 2,0 miljoonaa euroa.

Vincitin strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025 julkistetaan loppuvuoden aikana.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2022

Vincit tiedotti 21.4.2022 luopuvansa ohjeistuksesta vuodelle 2022 yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttyä Vincitin ja Bilotin sulautumisen. Samalla Vincit myös kertoi, että sulautumisen vaikutukset sisältävä päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 julkaistaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Vincit tiedotti 28.9.2022 että aikaisemmin tiedotetusta aikataulusta poiketen, Vincit julkaisee vuoden 2022 päivitetyn ohjeistuksen vasta liiketoimintakatsauksen 1.1.-30.9.2022 yhteydessä 27.10.2022.

 

Tämä ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.com

Tilaa