Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 28.1.2021 klo 9.00

Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Wärtsilä Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, ”PSP”).

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Wärtsilän johdon ja avainhenkilöiden edut osakkeenomistajien etujen kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johto ja avainhenkilöt Wärtsilän strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Wärtsilän avainresurssien sitouttaminen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kunkin suoritusjakso on kolmen vuoden pituinen. Suoritusjakson jälkeen mahdollinen osakepalkkio maksetaan edellyttäen, että asetetut suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Wärtsilän listattuina osakkeina.

Ensimmäinen PSP-ohjelma käsittää vuodet 2021-2023.

PSP 2021-2023 -ohjelmaan sovellettava suoritusmittari on taloudellinen lisäarvo (Economic Value Added, EVA).

Wärtsilän johtokunnan jäsenet kuuluvat PSP 2021-2023 -ohjelman kohderyhmään.

Tämän ensimmäisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on yhteensä noin 3 151 000 osaketta (bruttoansainta ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Hallitus on myös päättänyt ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan, ”RSP”) käytettäväksi osakepohjaisena sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille avainhenkilöille erityistilanteissa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kuhunkin ohjelmaan kuuluu kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso, joka jatkuu neljännen vuoden ensimmäiselle puoliskolle, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille kolmessa erillisessä osake-erässä vuosittain rajoitusjakson aikana, paitsi jos yhtiö päättää maksaa yksittäisiä luvattuja osakepalkkioita kertasuorituksena. Osakepalkkiot maksetaan Wärtsilän listattuina osakkeina.

Ensimmäinen RSP-ohjelma käsittää vuodet 2021-2023.

Tämän ensimmäisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on yhteensä noin 271 000 osaketta (bruttoansainta ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrä rajoittuu enimmäisarvoon, joka pohjautuu henkilön bruttomääräistä vuosipalkkaa koskevaan kertoimeen.

Mikäli osallistujan työsuhde Wärtsilässä päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Wärtsilä soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtokunnan jäseniin. Sen mukaan johtokunnan kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

 

Lisätietoja:

Alid Dettke
Henkilöstöjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 050 517 7083

alid.dettke@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Tilaa