Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 28.2.2022 klo 15.30

Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Wärtsilä Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, ”PSP”).

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Wärtsilän johdon ja avainhenkilöiden edut osakkeenomistajien etujen kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johto ja avainhenkilöt Wärtsilän strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Wärtsilän avainresurssien sitouttaminen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kunkin suoritusjakso on kolmen vuoden pituinen. Suoritusjakson jälkeen mahdollinen osakepalkkio maksetaan edellyttäen, että asetetut suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Wärtsilän listattuina osakkeina.

PSP-ohjelma käsittää vuodet 2022-2024.

PSP 2022-2024 -ohjelmaan sovellettava suoritusmittarit ovat taloudellinen lisäarvo (Economic Value Added, EVA) sekä kestävän kehityksen tavoitteet liittyen kasvihuonekaasujen vähentämiseen.

Wärtsilän johtokunnan jäsenet kuuluvat PSP 2022-2024 -ohjelman kohderyhmään.

Tämän ensimmäisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on yhteensä noin 2 412 000 osaketta (bruttoansainta ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Hallitus on myös päättänyt ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan, ”RSP”) käytettäväksi osakepohjaisena sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille avainhenkilöille erityistilanteissa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kuhunkin ohjelmaan kuuluu kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso, joka jatkuu neljännen vuoden ensimmäiselle puoliskolle, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille kolmessa erillisessä osake-erässä vuosittain rajoitusjakson aikana, paitsi jos yhtiö päättää maksaa yksittäisiä luvattuja osakepalkkioita kertasuorituksena. Osakepalkkiot maksetaan Wärtsilän listattuina osakkeina.

RSP-ohjelma käsittää vuodet 2022-2024.

Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on yhteensä noin 207 000 osaketta (bruttoansainta ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrä rajoittuu enimmäisarvoon, joka pohjautuu henkilön bruttomääräistä vuosipalkkaa koskevaan kertoimeen.

Mikäli osallistujan työsuhde Wärtsilässä päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Wärtsilä soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtokunnan jäseniin. Sen mukaan johtokunnan kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Lisätietoja:

Teija Sarajärvi
Henkilöstöjohtaja
Puh. 010 709 5010
teija.sarajarvi@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti  
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa, 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.wartsila.com

Tilaa