Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020, 28.1.2021 klo 8.30

Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020

Tämä tiedote on tiivistelmä raportista Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

2020 – koronavirukseen liittyvän epävarmuuden vuosi

Keskeistä kaudelta loka–joulukuu 2020

 • Tilauskertymä laski 28% 1 118 miljoonaan euroon (1 555)
 • Liikevaihto laski 28% 1 220 miljoonaan euroon (1 684)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,92 (0,92)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 49% 103 miljoonaan euroon (202), joka oli 8,4% liikevaihdosta (12,0)
 • Tulos/osake laski 0,10 euroon (0,17)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 274 miljoonaan euroon (295)

Keskeistä kaudelta tammi–joulukuu 2020

 • Tilauskertymä laski 18% 4 359 miljoonaan euroon (5 327)
 • Tilauskanta kauden lopussa laski 14% 5 057 miljoonaan euroon (5 878)
 • Liikevaihto laski 11% 4 604 miljoonaan euroon (5 170)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,95 (1,03)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 40% 275 miljoonaan euroon (457), joka oli 6,0% liikevaihdosta (8,8)
 • Tulos/osake laski 0,23 euroon (0,37)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 681 miljoonaan euroon (232)
 • Osinkoehdotus 0,20 euroa osakkeelta (0,48)

Wärtsilän näkymät vuodelle 2021

Wärtsilä ennakoi lyhyen aikavälin kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman.

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Vuosi 2020 osoittautui täysin poikkeukselliseksi. Koronaviruspandemian (COVID-19) puhkeaminen ja ympäri maailmaa tehdyt toimenpiteet sen leviämisen estämiseksi vaikuttivat voimakkaasti Wärtsilän loppumarkkinoihin. Alustilausten määrä laski ennätyksellisen alhaiselle tasolle, investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin lykättiin ja huoltotoimintaa siirrettiin tuonnemmaksi, koska laitteiden käyttöasteet laskivat ja matkustusrajoitukset rajoittivat huoltoinsinöörien liikkuvuutta. Vaikka näiden seurauksena Wärtsilän tilauskertymä laski, olen tyytyväinen voidessani nostaa esiin joitakin vahvoja osa-alueita. Energian varastointimarkkinoilla kysyntä pysyi hyvällä tasolla johtuen kasvavasta lyhytaikaisen joustavan kapasiteetin tarpeesta. Merenkulkumarkkinoiden digitaalinen murros kiihtyi, kun uusia teknologioita ja digitaalisia sovelluksia otettiin käyttöön matkustusrajoitusten vuoksi ja kilpailuaseman parantamiseksi.

Pandemian vaikutus vuoden taloudelliseen tulokseemme oli odotetusti merkittävä. Liikevaihto laski johtuen vähäisemmästä huoltotoiminnasta ja laitetoimituksiin kohdistuvista häiriöistä. Vaikka kannattavuus parani vuoden loppua kohti, palveluiden kysynnän kausiluonteinen parannus oli odotetusti heikompi kuin aiempina vuosina. Koko vuoden liiketulos ja kannattavuus jäivät selvästi edellisvuotta pienemmiksi, mikä johtui pääasiassa epäsuotuisammasta liikevaihdon jakaumasta, kapasiteetin alhaisemmasta käyttöasteesta ja koronaviruksen aiheuttamasta kustannusten noususta. Koronaviruksen taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi olemme toteuttaneet väliaikaisia kustannussäästötoimenpiteitä, kuten harkinnanvaraisten kulujen ja työtuntien vähennyksiä sekä lomautuksia. Panostimme myös merkittävästi luottoriskin ja nettokäyttöpääoman pienentämiseen erityisesti vaihto-omaisuuden hallinnan ja saatavien perinnän kautta, mikä nosti liiketoiminnan rahavirtamme ennätyksellisen korkealle tasolle.

Toimintaamme kohdistuneista häiriöistä huolimatta sitoutumisemme tutkimus- ja kehitystoimintaan on pysynyt muuttumattomana. Viime vuonna lanseerattiin monia ratkaisuja, joiden tavoitteena on parantaa tehokkuutta, luotettavuutta ja ekologista kestävyyttä ja siten edistää asiakkaidemme liiketoimintaa. Olen myös tyytyväinen edistymiseemme moottoriteknologian kestävyyden varmistamisessa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä kehitys mukailee maailmanlaajuista hiilineutraaleihin energia- ja merenkulkumarkkinoihin tähtäävää suuntausta. Vuoden aikana käynnistimme täysimittaisen testauksen käyttäen ammoniakkia polttoaineena nelitahtisessa polttomoottorissamme ja ilmoitimme aikomuksestamme kehittää kaasumoottoreidemme polttoprosessia, jotta ne voisivat ajan myötä käyttää sataprosenttista vetypolttoainetta. Energiamarkkinoilla olemme tehostaneet pyrkimyksiämme tukea asiakkaitamme energiamurroksen ymmärtämisessä ja nopeuttamisessa. Esimerkkinä tästä lanseerasimme Energy Transition Lab -alustan, joka auttaa ymmärtämään uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, kasvun vaikutuksia sähkön tuotantoon, kysyntään ja hinnoitteluun.

Kysyntäympäristö pysyy todennäköisesti haastavana lyhyellä aikavälillä. Lähiajan kysynnän ennakoidaan olevan samankaltaisella tasolla kuin vuoden 2020 alussa. Rokotekehitys on kuitenkin tuonut markkinoille jonkin verran helpotusta. Odotamme sillä olevan positiivinen vaikutus liiketoimintaamme vuoden 2021 aikana, kun maakohtaisia rokotusohjelmia toteutetaan maailmanlaajuisesti. Pidemmälle tulevaisuuteen katsoen olen edelleen luottavainen, että strategiamme ja viime vuonna tekemämme organisaatiomuutokset antavat meille hyvät lähtökohdat tarttua kasvumahdollisuuksiin, jotka syntyvät pyrkimyksistä tehdä meri- ja energiateollisuuksista hiilineutraaleja.

Tämän ollessa viimeinen tulosjulkistukseni ennen siirtymistäni eläkkeelle haluan kiittää kaikkia kollegoitani Wärtsilässä omistautumisestanne ja tuestanne. Tukenne haastavasta viime vuodesta selviytymiseksi on ollut erityisen arvokasta. On ollut todellinen ilo työskennellä kanssanne ja kehittää Wärtsilästä nykyisenkaltainen älykkään teknologian yritys.”

Avainluvut

 

MEUR

10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Tilauskertymä 1 118 1 555 -28% 4 359 5 327 -18%
josta palvelut 626 726 -14% 2 267 2 683 -16%
Tilauskanta kauden lopussa 5 057 5 878 -14%
Liikevaihto 1 220 1 684 -28% 4 604 5 170 -11%
josta palvelut 654 741 -12% 2 255 2 505 -10%
Tilaus-laskutussuhde 0,92 0,92 0,95 1,03
Liiketulos 90 164 -45% 234 362 -35%
% liikevaihdosta 7,4 9,7 5,1 7,0
Vertailukelpoinen liiketulos 103 202 -49% 275 457 -40%
% liikevaihdosta 8,4 12,0 6,0 8,8
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 111 213 -48% 308 498 -38%
% liikevaihdosta 9,1 12,6 6,7 9,6
Tulos ennen veroja 78 153 -49% 191 315 -39%
Tulos/osake, EUR 0,10 0,17 0,23 0,37
Liiketoiminnan rahavirta 274 295 681 232
Korolliset nettovelat kauden lopussa 394 726
Bruttoinvestoinnit 117 122
Nettovelkaantumisaste 0,18 0,30
Omavaraisuusaste, % 38,1 40,8
Henkilöstö kauden lopussa 17 792 18 795 -5%
*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuodelta 2019 on oikaistu konsernin uuden raportointirakenteen mukaisesti. Vuoden 2020 toisesta neljänneksestä lähtien Marine Power, Marine Systems, Voyage ja Energy muodostavat konsernin raportoitavat segmentit. Portfolio Business raportoidaan edelleen muina liiketoimintoina. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

Kuten osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuu 2020 kerrottiin, vuoden 2019 tilauskantaluvut on oikaistu vastaamaan uusien tilausten kirjaamista koskevia tiukentuneita edellytyksiä, ja vuoden 2019 henkilöstöluvut on oikaistu vastaamaan Portfolio Businessin oikeaa kokoonpanoa ja muutosta allokointiperiaatteissa. Muutokset on huomioitu tämän raportin taulukoissa.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,20 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 974 008 736,28 euroa, josta tilikauden voitto on 264 838 387,72 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591 723 390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 15.3.2021.

Osingon toinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2021. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2021 ja osingon maksupäivä 20.9.2021.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään torstaina 28.1.2021 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: 
http://www.mediaserver.fi/live/wartsila
.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: 
https://register.gotowebinar.com/register/1774883758723889675
.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: 
https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees
. Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand
.

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

 

Arjen Berends                                         Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                       Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444

arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh. 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Tilaa