Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022, 31.1.2023 klo 8.30

Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022

Tämä tiedote on tiivistelmä raportista Wärtsilän Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

HAASTAVA VUOSI, VAHVAA KASVUA

KESKEISTÄ KAUDELTA LOKA–JOULUKUU 2022

 • Tilauskertymä laski 24% 1 638 miljoonaan euroon (2 150)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 6% 791 miljoonaan euroon (747)
 • Liikevaihto kasvoi 11% 1 770 miljoonaan euroon (1 597), josta orgaaninen kasvu oli 7%
 • Tilaus-laskutussuhde oli 0,93 (1,35)
 • Liiketulos laski 75% 37 miljoonaan euroon (144), joka oli 2,1% liikevaihdosta (9,0).
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 41% 93 miljoonaan euroon (158), joka oli 5,3% liikevaihdosta (9,9). Tähän sisältyy Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosprojektiin liittyvä 40 miljoonan euron kustannusvaraus.
 • Laimentamaton tulos/osake laski 0,05 euroon (0,14)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 51 miljoonaan euroon (370)

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–JOULUKUU 2022

 • Tilauskertymä kasvoi 6% 6 074 miljoonaan euroon (5 735)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 17% 3 066 miljoonaan euroon (2 615)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli vakaa 5 906 miljoonaa euroa (5 859)
 • Liikevaihto kasvoi 22% 5 842 miljoonaan euroon (4 778), josta orgaaninen kasvu oli 18%
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,04 (1,20)
 • Liiketulos laski 339 miljoonaa euroa -26 miljoonaan euroon (314), joka oli -0,4% liikevaihdosta (6,6). Liiketulokseen sisältyy 200 miljoonan euron alaskirjaus, joka liittyy Wärtsilän vetäytymiseen Venäjältä, sekä 90 miljoonaa euroa Triesten tuotannon alasajoon liittyviä kuluja.
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 9% 325 miljoonaan euroon (357), joka oli 5,6% liikevaihdosta (7,5)
 • Laimentamaton tulos/osake laski -0,11 euroon (0,33)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski -62 miljoonaan euroon (731)
 • Osinkoehdotus 0,26 euroa osakkeelta (0,24)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Wärtsilä ennakoi merenkulkuliiketoiminnan (joihin sisältyy Marine Power ja Marine Systems) kysyntäympäristön tulevien 12 kuukauden aikana olevan samankaltainen kuin viime vuonna. Energy-liiketoiminnan kysyntäympäristön Wärtsilä ennakoi olevan parempi kuin viime vuonna.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA: HYVÄÄ KASVUA PALVELULIIKETOIMINNASSA

"Vuotta 2022 leimasivat geopoliittiset jännitteet sekä maailmanlaajuiseen toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus. Ukrainassa käynnissä olevalla sodalla on ollut merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia toimintamarkkinoihimme, etenkin energia-alalla. Venäjän hyökättyä Ukrainaan vetäydyimme Venäjän markkinoilta. Haastavan markkinatilanteen jatkumisesta huolimatta sekä laitteiden että palveluiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. 

Energiamarkkinoilla tilanne pysyi epävakaana läpi koko vuoden. Ukrainan sota, sitä seuranneet Venäjän vastaiset pakotteet ja koronapandemia johtivat osaltaan maailmanlaajuiseen kustannusinflaatioon ja hintojen heilahteluun energiamarkkinoilla. Samaan aikaan ilmastopolitiikan kehitys vie maailmanlaajuisesti kohti yhä kunnianhimoisempia hiilineutraaliustavoitteita. Säätövoimakapasiteetin kysyntä on kasvussa, ja saimme vuoden mittaan merkittäviä säätövoimalaitosten ja energian varastointiratkaisujen tilauksia. Neljännellä vuosineljänneksellä allekirjoitimme muun muassa sopimukset sähköverkon uuden energianvarastointijärjestelmän toimituksesta Isoon-Britanniaan sekä säätövoimaa tuottavien monipolttoainemoottoreiden toimituksesta kahteen uuteen voimalaitokseen Yhdysvalloissa.

Merenkulkumarkkinoilla kysyntä parani vuoden mittaan. Tilauksissa painottuivat LNG-alusten tilaukset, jotka olivat ennätystasolla, etenkin tilausten arvolla mitattuna. Tonnistokysynnässä, matkustajaliikenteen volyymeissä ja alusten liikenteeseen palauttamisessa nähtiin myönteistä kehitystä, mikä myös tuki palveluliiketoimintaamme. Vuoden 2022 lopussa käytössä oli 94% risteilyaluskapasiteetista, kun vuoden 2021 lopussa lukema oli noin 70%. Hiilineutraalius on asiakkaillemme yhä tärkeämpi teema. Esimerkki kyvystämme tukea asiakkaidemme ympäristötavoitteita on julkistamamme hybridipropulsiojärjestelmän tilaus neljään uuteen heavy lift -alukseen. Tämä innovatiivinen hybridijärjestelmä minimoi alusten CO2-päästöt ja tukee siten merenkulkualan pyrkimystä hiilineutraaliuteen.

Pystyimme kasvattamaan tilauskertymäämme 6% ja liikevaihtoamme 22% vuoden aikana. Onnistuimme erityisen hyvin palveluliiketoiminnassa, jonka tilauskertymä kasvoi 17 % ja ylitti laitteiden tilauskertymän absoluuttisesti mitattuna. Palveluiden liikevaihto kasvoi 12% ja kasvua nähtiin kaikissa liiketoiminnoissa. Kiinnostus pitkäaikaisia sopimuksia kohtaan on ollut vilkasta, ja sekä merenkulku- että Energy-liiketoimintojen päättyvistä palvelusopimuksista uusittiin yli 90%. Laiteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 33% energialaitetoimitusten vahvan kasvun tukemana. Vertailukelpoinen liiketulos laski 9%. Sitä tuki myyntivolyymien kasvu ja rasittivat kustannusten nousu, epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken sekä kustannusvaraus liittyen Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosprojektiin. Erityisesti vuoden 2022 alussa ennen kustannusten nousun vauhdittumista myytyjen tilausten kannattavuus on kärsinyt.

Heinäkuussa ilmoitimme suunnitelmastamme keskittää nelitahtimoottoreiden Euroopan tuotanto Vaasaan ja ajaa tuotanto alas Triestessä, Italiassa. Arvioidut vuotuiset kustannussäästöt ovat noin 35 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä, ja muutokseen liittyvien kustannusten arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa, josta vaikutus kassavirtaan on noin 75 miljoonaa euroa.

Heinäkuussa saimme päätökseen toimintojemme lopettamisen Venäjän markkinoilta järjestyksenmukaisella tavalla  ilmoitettuamme huhtikuussa ajavamme Venäjän-toimintomme alas. Kaikki järjestelyt ja toiminnan lopettaminen on tehty paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Teimme ensimmäisellä neljänneksellä Venäjältä vetäytymiseen liittyvän noin 200 miljoonan euron alaskirjauksen, jolla on vaikutus vuoden 2022 liiketulokseen.

Lokakuussa ilmoitimme vahvistavamme merenkulun elinkaaritarjoomaamme integroimalla Voyage-liiketoiminnan Marine Powerin liiketoimintayksiköksi. Yhdistämällä Voyagen digitaalisen osaamisen vakiintuneeseen Performance Services -yksikköön otamme seuraavan askelen kokonaisvaltaisten digitaalisten ratkaisujen luomisessa merenkulkuasiakkaillemme. Integroitu organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2023.

Markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta olemme jatkaneet T&K-investointejamme. Kesäkuussa avasimme Vaasaan uuden teknologiakeskuksen, Sustainable Technology Hubin. Keskus mahdollistaa meri- ja energiateollisuuden kestävien ratkaisujen ketterän kehittämisen ja tehokkaan tutkimuksen. Esittelimme markkinoille uuden keskinopean Wärtsilä 25 -nelitahtimoottorin, joka on suunniteltu nopeuttamaan ja tukemaan merenkulkualan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Se on ensimmäinen moottorimme, joka pystyy käyttämään polttoaineena myös ammoniakkia dieselin, LNG:n sekä kaasumaisten ja nestemäisten hiilineutraalien biopolttoaineiden lisäksi.

Jatkamme hiilineutraaliustavoitteiden edistämistä niin omassa kuin asiakkaiden toiminnassa. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä oma toimintamme on hiilineutraalia ja tuotetarjoomamme on valmis hiilettömiä polttoaineita varten. Teimme jo päätöksen ostaa ainoastaan vihreää sähköä Suomessa ja olemme kehittäneet prosesseja kaiken moottorikoeajoissa syntyvän lämmön ja sähkön hyödyntämiseksi sekä tutkineet keinoja lyhentää koeajojen kestoa. Wärtsilän tuotteet ja ratkaisut vastaavat tiukimpia ympäristövaatimuksia. Siirtymä hiilineutraaliuteen mullistaa toimialamme, ja olemme avainasemassa tuon siirtymän tukemisessa. Hybridiratkaisut ovat yksi keino tukea merenkulun hiilineutraaliuspyrkimyksiä. Merkittävien päästövähennysten lisäksi ne vähentävät polttoaineenkulutusta. Olemme markkinajohtaja merenkulun hybridiratkaisuissa 25 %:n markkinaosuudella asennetulla akkukapasiteetilla (MWh) mitattuna.

Maailmantalouteen ja politiikkaan liittyvä epävarmuus näyttää jatkuvan, mutta vahva tilauskantamme sekä laitteissa että palveluissa tukee tavoitteitamme vuonna 2023. Samalla vuoden 2022 alussa ennen kustannusten nousun vauhdittumista myytyjen laitetilausten osuus pienenee merkittävästi. Pyrimme parantamaan kannattavuutta kasvattamalla palveluidemme lisäarvoa ja kääntämällä energianvarastointi- ja Voyage-liiketoiminnot kannattaviksi."

AVAINLUVUT

MEUR 10–12/
2022
10–12/
2021
Muutos 1–12/
2022
1–12/
2021
Muutos
Tilauskertymä 1 638 2 150 -24% 6 074 5 735 6%
josta palvelut 791 747 6% 3 066 2 615 17%
Tilauskanta kauden lopussa 5 906 5 859 1%
Liikevaihto 1 770 1 597 11% 5 842 4 778 22%
josta palvelut 784 751 4% 2 775 2 467 12%
Tilaus-laskutussuhde 0,93 1,35 1,04 1,20
Liiketulos 37 144 -75% -26 314 -108%
% liikevaihdosta 2,1 9,0 -0,4 6,6
Vertailukelpoinen liiketulos 93 158 -41% 325 357 -9%
% liikevaihdosta 5,3 9,9 5,6 7,5
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 99 165 -40% 349 388 -10%
% liikevaihdosta 5,6 10,4 6,0 8,1
Tulos ennen veroja 35 134 -74% -32 296 -111%
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,05 0,14 -0,11 0,33
Liiketoiminnan rahavirta 51 370 -62 731
Korolliset nettovelat kauden lopussa 481 4
Bruttoinvestoinnit 161 143
Nettovelkaantumisaste 0,23 0,00
Omavaraisuusaste, % 35,3 38,6
Henkilöstö kauden lopussa 17 581 17 305 2%

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan muutosta luokittelussa Wärtsilä Marine Power ja Wärtsilä Marine Systems -liiketoimintojen laitteiden ja palveluiden välillä. Oikaisu ei vaikuta konsernitason taloudellisiin lukuihin.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,26 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 080 636 552,76 euroa, josta tilikauden voitto on 196 530 548,11 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 590 023 390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osingon täsmäytyspäivänä 13.3.2023 Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallituksen ehdottama maksupäivä tälle erälle on 20.3.2023.

Osingon toinen erä 0,13 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2023. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 13.9.2023 ja se maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisenä päivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksetaan 20.9.2023.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään tiistaina 31.1.2023 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://attendee.gotowebinar.com/register/2984383948907077980.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees. Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand.

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja                           

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444

arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh. 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme yli 240 toimipisteessä 79 maassa mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com