Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

Report this content

OSAVUOSIKATSAUS 3.5.2019 klo 9.00

Wulff investoi logistiikkakiinteistöjen hankintaan

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi.

1.1.–31.3.2019 LYHYESTI 

  •  Liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa (14,3), laskua 2,9 %
  •  Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,4)
  •  Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3)
  •  Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,01 euroa (0,02)
  •  Omavaraisuusaste oli 39,7 % (46,6)
  •  Wulff investoi logistiikkakiinteistön hankintaan Ruotsista 3,4 miljoonaa euroa
  •  Katsauskauden jälkeen Wulff investoi 2,2 miljonaa euroa omiin toimitiloihin Suomessa Espoon Kilosta
  •  Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Juutilainen, Ari Pikkarainen, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Juutilaisen. 
  • Vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”Wulffille on tärkeää tehdä maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Siksi Wulff panostaa vahvasti strategiaansa. Wulff LAB-hankkeen myötä Wulffin asiakkaiden saataville tuodaan aiempaa enemmän ja helpommin vihreitä ja vastuullisia vaihtoehtoja. Wulff investoi nyt voimakkaasti myös omiin toimitiloihin. Ruotsin Ljungbyssä sijaitseva Skandinaviaa palveleva logistiikkakeskus ostettiin omaksi 9.1.2019. Suomessa Wulffia kutsuu syksyllä Euroopan kestävin ja maailman älykkäin kaupunki (2018 Intelligent Community of the Year), Espoo. Wulff muuttaa Vantaalta Espooseen huhtikuussa ostamaansa kiinteistöön, joka uudistetaan Wulffin käyttöön mm. kestävän kehityksen ratkaisuja ja vihreitä valintoja hyödyntäen. Espoo houkutti Wulffia erityisesti, koska kaupunki kannustaa yrityksiä yhä vastuullisemmaksi. Kaikkea toimintaa kehitetään yli toimialarajojen, yhdessä yritysten sekä asukkaiden kanssa.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tammi-maaliskuussa 2019 liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa (14,3). Liikevaihto laski 2,9 % (-7,0). Katsauskauden liikevaihdon lasku johtui edellisvuotta pienemmästä messuhankemyynnistä.

Myyntikate oli 4,9 miljoonaa euroa (4,9) eli 35,7 % (34,7) tammi-maaliskuussa 2019.  

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2019 olivat 3,2 miljoonaa euroa (3,0) ja 22,8 % (21,1) liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat konserniin 2018 ostetun uuden yhtiön, Canon Business Centerin, tulostuspalveluliiketoiminnan myötä. Yhtiö työllistää 12 ihmistä. 

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,6), eli 9,2 % (11,2) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat edellisvuotta alemmalla tasolla 0,2 mijoonaa euroa. Tämä johtuu toimitila- ja laitevuokrien esittämisestä IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti liiketoiminnan muiden kulujen sijaan poistoissa -0,2 miljoonaa euroa ja korkokuluissa -0,0 miljoonaa euroa. Lisäksi katsauskauden 2018 ensimmäinen vuosineljännes sisälsi luottotappiovarauskulun kasvun -0,0 miljoonaa euroa. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksista on esitetty lisätietoja laadintaperiaatteissa.

Tammi-maaliskuussa 2019 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,4) eli 4,0 % (2,6) liikevaihdosta. Käyttökatteen kasvusta 0,2 miljoonaa euroa ja 1,7 %-yksikköä johtui IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta. Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3), eli 1,4 % (1,9) liikevaihdosta. Ensimmäinen vuosineljännes ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2019 eikä 2018.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa 2019 nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1), sisältäen korkokuluja -0,0 miljoonaa euroa (-0,0) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,0 miljoonaa euroa (-0,1).

Tammi-maaliskuussa 2019 tulos ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1) ja katsauskauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,01 euroa (0,02) tammi-maaliskuussa 2019.

TUNNUSLUVUT 

I  I  I-IV 
1000 euroa 2019 2018 2018
Liikevaihto 13 844 14 256 55 889
Liikevaihdon muutos, % -2,9 % -7,0 % -1,8 %
Myyntikate  4 946 4 949 19 670
Myyntikate, % liikevaihdosta  35,7 % 34,7 % 35,2 %
Käyttökate (EBITDA) 556 367 1 920
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 4,0 % 2,6 % 3,4 %
Liikevoitto/-tappio 191 264 1 508
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 1,4 % 1,9 % 2,7 %
Tulos ennen veroja 134 147 1 243
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,0 % 1,0 % 2,2 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 99 132 1 025
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 0,7 % 0,9 % 1,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,01 0,02 0,15
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,9 % 1,2 % 9,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,0 % 1,2 % 9,5 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,7 % 46,6 % 49,1 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 65,2 % 29,5 % 15,8 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,72 1,64 1,72
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 3 727 193 446
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 26,9 % 1,4 % 0,8 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,1 % 1,2 % 1,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 907 628  6 607 628 6 643 696
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628  6 607 628  6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 197 194 191
Henkilöstö kauden lopussa 200 192 191

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

Tunnuslukujen laskennassa on otettu huomioon IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto 1.1.2019. Käyttöönoton vaikutuksista on esitetty tietoja laadintaperiaatteissa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liike-toiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henki-löstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin eu-romaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Wulff-konserni investoi toimitiloihinsa ostamalla omakseen Espoon Kilossa sijaitsevan 3 600 m2:n logistiikkakiinteistön 15.4.2019. Sponda Oyj:ltä hankitun kiinteistöosakeyhtiön velaton kauppahinta, noin 2,2 miljoonaa euroa, rahoitettiin pääasiassa vieraalla pääomalla. Wulffin vuokralaisena tiloissa jatkaa siellä jo toimiva Edistia. Wulff uudistaa hankkimansa kiinteistön muun muassa ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen ratkaisuja hyödyntäen, strategiansa ”parempi maailma – työpaikka kerrallaan” mukaisesti. Wulffin Suomen toiminnot muuttavat Espooseen syksyllä 2019.

Konsernissa ei ole ollut muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Uudistetulla strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisesti toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Nykyinen markkinatilanne mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen edelleen. Wulff arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2019

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2019:

Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2019           to 1.8.2019

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019             to 31.10.2019

Vantaalla 3.5.2019

WULFF-YHTIÖT OYJ 

HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti:
heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi


Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremman työympäristöt ja teemma työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Tilaa

Liitteet & linkit