KUTSU YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTI

KUTSU YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18. päivänä maaliskuuta 2004 alkaen klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, 00620 Helsinki.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1.Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1.1. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle päätettäväksi maksaa osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 30.3.2004.

1.2. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajan valinta

Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 6 ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Ilkka Brotherus, Eino Halonen, Reino Hanhinen, Asmo Kalpala ja Teuvo Salminen sekä uutena jäsenenä Antti Herlin. Samat tahot tulevat ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:tä. Ehdotettavat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään valinnalle.

2. Hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi

Yhtiöjärjestyksen 3 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että osakkeen nimellisarvo muutetaan kahdesta eurosta yhdeksi euroksi.
Muutosehdotus tarkoittaa toteutuessaan sitä, että jokaisesta kahden euron nimellisarvoisesta osakkeesta tulee kaksi yhden euron nimellisarvoista osaketta eli yhtiön osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistuu osakkeenomistajien omistuksen suhteessa.
Osakepääomaa ei koroteta. Nimellisarvon muutoksen aiheuttama muutos osakkeiden lukumäärään toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

3. Hallituksen ehdotus vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen muutokseksi

Vuoden 2002 C ja D optio-oikeuksien ehtoja ehdotetaan muutettavaksi edellyttäen, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n hallituksen ehdottamalla tavalla. Voimassa olevien optioehtojen mukaisesti, mikäli osakkeen nimellisarvoa ennen merkintäajan päättymistä muutetaan siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja siten, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Muutosta ehdotetaan siten, että kukin C ja D optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi YIT-Yhtymä Oyj:n yhden euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 2.800.000 kpl ja osakepääoma voi nousta enintään 2.800.000 eurolla. Voimassa olevien ehtojen mukaan kukin C ja D optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden kahden euron nimellisarvoisen osakkeen. Osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 1.400.000 kpl ja osakepääoma voi nousta enintään 2.800.000 eurolla.

Osakkeiden merkintäpaikaksi ehdotetaan muutettavaksi Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit YIT-Yhtymä Oyj:n pääkonttorin sijaan.
Osakkeiden merkintähinta ehdotetaan muutettavaksi 7,595 euroksi osakkeelta, mikä on puolet voimassa olevien ehtojen mukaisesta 15,19 euron määrästä. Edelleen ehdotetaan, että osinkojen vaikutus merkintähintaan muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla: Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.1.2003 jälkeen osakkeen merkintäajan alkamiseen mennessä (C 1.4.2004 ja D 1.4.2005) jaettavan osakekohtaisen osingon määrällä siten, että vuonna 2003 ja 2004 merkintähintaa alentava määrä per osake on puolet osingon määrästä ja vuonna 2005 alennetaan merkintähintaa koko osakekohtaisen osingon määrällä (D). Hallitus vahvistaa ennen merkintäaikojen alkamista(C 1.4.2004 ja D 1.4.2005) osakkeen merkintähinnan.

4. Hallituksen ehdotus uusien optio-oikeuksien antamiseksi

Optio-oikeudet ehdotetaan tarjottavaksi vastikkeetta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio- oikeudet on tarkoitettu osaksi YIT-konsernin kannustinjärjestelmää ja poikkeamiseen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkittäväksi esitetään annettavaksi enintään 180.000 E optio- oikeutta ja enintään 420.000 F optio-oikeutta. E optio-oikeuksien merkintäoikeus on YIT-konsernin YIT Building Systems -toimialaan kuuluvien konsernin yhtiöiden palveluksessa olevilla tai palvelukseen rekrytoitavilla sellaisilla YIT-Yhtymä Oyj:n hallituksen nimeämillä johto- ja avainhenkilöillä, jotka eivät ole YIT-Yhtymä Oyj:n vuoden 2002 optio-ohjelman piirissä, ruotsalaisen YIT Building Systems AB:n toimitusjohtajalla sekä YIT-Yhtymä Oyj:n täysin omistamalla tytäryhtiöllä YIT Rakennus Oy:llä.

F optio-oikeudet annetaan YIT Rakennus Oy:n merkittäväksi ja ne on tarkoitus jakaa myöhemmin YIT Building Systems -toimialaan kuuluvien konsernin yhtiöiden palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville sellaisille YIT-Yhtymä Oyj:n hallituksen nimeämille johto- ja avainhenkilöille, jotka eivät ole YIT-Yhtymä Oyj:n vuoden 2002 optio-ohjelman piirissä ja ruotsalaisen YIT Building Systems AB:n toimitusjohtajalle hallituksen ehdotuksesta tarkemmin ilmenevästi YIT Building Systems -toimialan tuloksen (EBITA) perusteella vuosina 2005-2007.

Optioiden merkintäaika on 14.5.-15.6.2004. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhden euron nimellisarvoisen osakkeen. Merkintöjen seurauksena YIT-Yhtymä Oyj:n osakepääoma voi nousta enintään 600.000 eurolla eli osakkeita voidaan merkitä enintään 600.000 kpl. Osakkeita voidaan merkitä E optio-oikeuksien perusteella 1.4.-30.11.2006 ja 1.4.-30.11.2007 sekä F optio- oikeuksien perusteella 1.4.-30.11.2007.

Osakkeiden merkintähinta on 15,40 euroa. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen pörssikurssiin ja ylittää Helsingin Pörssin marras- ja joulukuussa 2003 sekä tammikuussa 2004 tehtyjen kauppojen keskikurssin 10 %:lla lisättynä ja kahdella jaettuna.
Merkintähintaa alennetaan E optio-oikeuksien osalta vuosina 2005 ja 2006 varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävien osakekohtaisten osinkojen määrällä ja F optio-oikeuksien osalta vuosina 2005, 2006 ja 2007varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävien osakekohtaisten osinkojen määrällä.

Mikäli yhtiökokous ei päätä muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää hallituksen ehdottamalla tavalla, ehdotetaan optio-ohjelmasta päätettäväksi siten, että optioiden ja niiden perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärät ovat puolet edellä mainituista, osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa ja osakkeen merkintähinta on kaksinkertainen verrattuna edellä mainittuun.

Yhtiökokousasiakirjat

Vuoden 2003 tilinpäätöstä sekä hallituksen ehdotuksia koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Panuntie 11, 00620 Helsinki.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Tilinpäätösinformaatio ja hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä myös internetissä YIT-Yhtymä Oyj:n kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodesta 2003 postitetaan osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. Myös vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 11/2004 lähtien.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 8.3.2004 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 15.3.2004 toimistoaikana maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00 puhelimitse Liisa Nordbergille numeroon 020 433 2257 tai Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2453 tai telefaksilla Pirkko Pesoselle numeroon 020 433 2412. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse liisa.nordberg@yit.fi tai pirkko.pesonen@yit.fi tai postitse osoitteella YIT-Yhtymä Oyj, Marja Salo, Pl 36, 00621 Helsinki.
Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä em. osoitteeseen.

Helsinki 19.2.2004

YIT-Yhtymä Oyj Hallitus

YIT-YHTYMÄ OYJ

Veikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi

Tilaa