Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016: Vahva kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä Suomessa ja CEE-maissa, Venäjä edelleen heikko

YIT Oyj Pörssitiedote 28.7.2016 klo 8.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Toimialaraportointi, POC

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin ja rakentamisen etenemisen mukaisesti*

Huhti-kesäkuu

 • Liikevaihto kasvoi 11 % 463,7 (416,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 15 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 20,2 (18,6) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,3 % (4,5 %). Kaudella ei ollut oikaisueriä.
 • Tilauskanta kasvoi 21 % maaliskuun lopun tasolta ja oli 2 714,1 miljoonaa euroa.
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 26,2 (113,3) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu

 • Liikevaihto kasvoi 4 % 826,1 (791,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 7 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 32,2 (39,1) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 3,9 % (4,9 %). Kaudella ei ollut oikaisueriä.
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 1,1 (128,4) miljoonaa euroa.

Konserniraportointi, IFRS 

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä*               

Huhti-kesäkuu

 • Liikevaihto laski 14 % 396,4 (462,9) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto oli 6,6 (24,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli 1,7 % (5,3 %).

Tammi-kesäkuu

 • Liikevaihto laski 14 % 734,0 (856,8) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto oli 13,3 (51,7) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli 1,8 % (6,0 %).

Tulosohjeistusta vuodelle 2016 tarkennettu (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Oikaistun liikevoiton** arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta (2015: 76,0 miljoonaa euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia tai arvonalennuksia.

Aiemmin konsernin liikevaihdon arvioitiin kasvavan 0–10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

* Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista. Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen mukaan kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi konserniraportoinnissa aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä aiheuttaa eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

** Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevan uuden ohjeistuksen perusteella tunnusluku ”liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu tunnusluvulla ”oikaistu liikevoitto”. Oikaisuerät vastaavat sisällöltään aiemmin kertaluonteisiksi luokiteltuja eriä ja sisältävät merkittävät uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalennukset. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Huhti-kesäkuun tuloksessa näimme odotetusti käänteen parempaan, kun segmenttiraportoinnin mukainen oikaistu liiketulos kasvoi 9 % edellisvuodesta. Odotamme positiivisen kehityksen jatkuvan, ja näkymät ovat hyvät erityisesti Toimitilat ja infra - sekä Asuminen Suomi ja CEE -toimialoilla.

Toimitilat ja infra -toimialan tulos kehittyi erinomaisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toimialan liikevaihto kasvoi 41 %, ja liikevoittomarginaali parani 2,4 prosenttiyksikköä vertailukaudesta. Kasvua ja kannattavuutta tuki Helsingin Pasilaan rakennettavassa Tripla-hankkeessa kesäkuussa saavutettu merkittävä virstanpylväs, Triplan kauppakeskuksen sijoittajakauppojen loppuunsaattaminen. Sijoittajakauppojen myötä pääsimme aloittamaan hankkeen tulouttamisen. Tripla onkin merkittävässä roolissa liikevaihtomme kasvun ja kannattavuuden parantamisessa seuraavien vuosien aikana. Menestyimme toisella vuosineljänneksellä myös useissa urakkakilpailuissa, mikä vahvisti tilauskantaamme entisestään. Toimialan näkymä on vahva, ja tuloksentekokyvyn odotamme olevan vuoden toisella puoliskolla ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.

Myös Asuminen Suomi ja CEE -toimialan kannattavuus kääntyi kasvuun. Keskeisimpinä tavoitteinamme Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla on ollut painopisteen siirtäminen asteittain kuluttajamyyntiin Suomessa ja vahvan kasvun ylläpitäminen CEE-maissa. Molemmilla osa-alueilla nähtiin positiivista kehitystä kevään aikana. Suomessa kuluttajakysyntä vahvistui, ja nostimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuluttajakohteiden aloituksia noin 25 % vertailukaudesta. Lanseerasimme myös kuluttajille uuden kohtuuhintaisen ja muuntojoustavan Smartti-konseptimme. Smartti-asuntojen kysyntä on ollut ilahduttavan vahvaa ensimmäisten kohteiden ennakkomarkkinoinnissa. Lisäksi saimme Suomessa maaliin valmiiden myymättömien asuntojen varannon normalisoinnin. Vähentynyt tarve pääomanvapautustoimille näkyi positiivisesti toimialan kannattavuudessa jo toisella vuosineljänneksellä. CEE-maissa saimme useita uusia kohteita käyntiin, joista yksi tärkeimmistä oli ensimmäinen asuntokohteemme Puolassa. Asuntohankkeiden korkean aloitusmäärän arvioidaan näkyvän myös CEE-maiden myynnin kasvuna tulevilla vuosineljänneksillä.

Asuminen Venäjä -toimialalla kassavirta oli tavoitteiden mukaisesti positiivinen, mutta tulos oli edelleen tappiolla. Toimialan kappalemääräinen myynti pysyi lähes tavoitellulla tasolla, mutta jouduimme vielä heikentämään tietyissä projekteissa ennustettua marginaalia. Tavoitteenamme on nostaa liiketulos positiiviseksi toisella vuosipuoliskolla ja jatkaa Venäjälle sitoutuneen pääoman määrän vähentämistä edelleen.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 4–6/16 4–6/15 Muutos 1–6/16 1–6/15 Muutos 1–12/15
Liikevaihto 396,4 462,9 -14 % 734,0 856,8 -14 % 1 732,2
Liikevoitto 6,6 24,6 -73 % 13,3 51,7 -74 % 81,6
Liikevoitto-% 1,7 % 5,3 % 1,8 % 6,0 % 4,7 %
Tulos ennen veroja 1,8 22,5 -92 % 0,6 44,9 -99 % 61,3
Katsauskauden tulos*** 1,4 17,7 -92 % 0,5 35,2 -99 % 47,2
Osakekohtainen tulos, e 0,01 0,14 -92 % 0,00 0,28 -99 % 0,38
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 26,2 113,3 -77 % 1,1 128,4 -99 % 183,7
Korollinen nettovelka kauden lopussa  556,6 587,3 -5 % 556,6 587,3 -5 % 529,0
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   104,8 % 98,7 % 104,8 % 98,7 % 101,1 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  33,0 % 33,8 % 33,0 % 33,8 % 32,9 %

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 4–6/16 4–6/15 Muutos 1–6/16 1–6/15 Muutos 1–12/15
Liikevaihto  463,7 416,1 11 % 826,1 791,0 4 % 1 651,2
  Asuminen Suomi ja CEE  184,8 207,6 -11 % 350,8 391,2 -10 % 777,8
  Asuminen Venäjä 58,8 69,6 -16 % 107,9 140,9 -23 % 266,4
  Toimitilat ja infra 222,5 141,0 58 % 371,9 263,0 41 % 615,6
  Muut erät -2,4 -2,1    -4,6 -4,1 -8,6
Liikevoitto 20,2 18,6 9 % 32,2 39,1 -17 % 65,7
Liikevoitto-% 4,3 % 4,5 % 3,9 % 4,9 % 4,0 %
Oikaistu liikevoitto  20,2 18,6 9 % 32,2 39,1 -17 % 76,0
  Asuminen Suomi ja CEE  15,8 16,2 -2 % 28,6 30,3 -6 % 56,0
  Asuminen Venäjä -2,7 2,3 -5,8 8,5 10,9
  Toimitilat ja infra 12,7 3,7 242 % 18,8 6,8 176 % 22,7
  Muut erät -5,6 -3,6 -9,3 -6,6 -13,5
Oikaistu liikevoitto-% 4,3 % 4,5 % 3,9 % 4,9 % 4,6 %
  Asuminen Suomi ja CEE 8,5 % 7,8 % 8,2 % 7,8 % 7,2 %
  Asuminen Venäjä -4,6 % 3,2 % -5,4 % 6,0 % 4,1 %
  Toimitilat ja infra 5,7 % 2,6 % 5,0 % 2,6 % 3,7 %
Tulos ennen veroja 10,2 11,2 -9 % 9,5 21,5 -56 % 27,0
Katsauskauden tulos*** 7,9 8,4 -7 % 7,3 16,3 -55 % 20,0
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,07 -7 % 0,06 0,13 -55 % 0,16
Sijoitetun pääoman tuotto
(viim. 12 kk), %
5,0 % 6,4 % 5,0 % 6,4 % 5,3 %
Korollinen nettovelka
kauden lopussa
466,2 544,9 -14 %  466,2 544,9 -14 % 460,8
Omavaraisuusaste
kauden lopussa, %
36,4 % 36,0 % 36,4 % 36,0 % 35,5 %
Tilauskanta kauden lopussa 2 714,1  2 573,5  5 % 2 714,1  2 573,5  5 % 2 172,9 

***Emoyhtiön omistajille

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 90 asuntoa (7/15: noin 90), CEE-maissa yli 60 asuntoa (7/15: noin 60) ja Venäjällä yli 200 asuntoa (7/15: noin 200).

Näkymät vuodelle 2016

Tulosohjeistusta tarkennettu (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta (2015: 76,0 miljoonaa euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia tai arvonalennuksia.

Aiemmin konsernin liikevaihdon arvioitiin kasvavan 0–10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Vuoden 2016 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: Kesäkuun lopussa YIT:n tilauskannasta oli myyty 50 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan yli 60 % vuoden jälkipuoliskon liikevaihdosta. Loput liikevaihto-odotuksesta perustuu arvioon kuluvan vuoden uudesta myynnistä sekä pääomanvapautustoimista.

Toimitilat ja infra -toimialan tuloksentekokyvyn odotetaan olevan vuoden toisella puoliskolla ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Venäjällä vallitsevan vaativan markkinaympäristön odotetaan pitävän Asuminen Venäjä -toimialan kannattavuuden vaatimattomalla tasolla. Vuoden 2015 tapaan Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla sijoittajakohteiden osuuden liikevaihdosta arvioidaan pysyvän korkeana, mikä vaikuttaa toimialan oikaistuun liikevoittomarginaaliin negatiivisesti. Syksyllä 2013 aloitetun pääomanvapautusohjelman toteutusta jatketaan aktiivisesti vuonna 2016, ja pääomanvapautustoimien odotetaan vaikuttavan edelleen negatiivisesti oikaistuun liikevoittomarginaaliin.

Markkinanäkymät

Suomi

Suomessa makrotalouden heikkouden arvioidaan vaikuttavan edelleen asunto- ja toimitilamarkkinoihin vuonna 2016.

Asuntojen kuluttajakysynnän odotetaan piristyvän hieman ja kysynnän arvioidaan kohdistuvan erityisesti pieniin, kohtuuhintaisiin asuntoihin kasvukeskuksissa. Asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvällä tasolla, mutta sijainnin merkityksen korostuvan entisestään. Asuntojen hintakehityksen eriytymisen arvioidaan jatkuvan erityisesti kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Suomessa toimitilojen vuokralaiskysynnän odotetaan pysyvän vaatimattomana. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena toimitilarakentamisessa. Uusiin infrahankkeisiin kohdistuvan poliittisen tuen arvioidaan piristävän inframarkkinaa. Rakentamisen korkea aktiviteetti on johtanut resurssipulaan.

Venäjä

Venäjällä taloustilanteen ei odoteta enää heikentyvän, mutta näkyvyys on heikko ja epävarman taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan edelleen negatiivisesti myös asuntomarkkinoihin. Rakentamisen kustannusten nousun arvioidaan hidastuvan. Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina nimellisesti. Kysynnän odotetaan kohdistuvan erityisesti pieniin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin.

CEE-maat

CEE-maissa positiivisen talouskehityksen odotetaan tukevan kysyntää asunto- ja toimitilamarkkinoilla. Asuntojen hintojen arvioidaan nousevan Tšekissä, Slovakiassa ja Liettuassa ja pysyvän vakaana Puolassa, Virossa ja Latviassa. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman.

 Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä ja korkotason matalana.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 28.7.2016 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 9 817 104 65.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

Osavuosikatsauksen julkistaminen Tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille, puhelinkonferenssi ja
suora webcast-lähetys
Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 5.00

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi
Sanna Kaje, johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A, YIT Oyj, puh. 050 390 6750,
sanna.kaje@yit.fi 

YIT OYJ

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi 

YIT luo kestäviä kaupunkeja ja parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Panostamme ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuolisen osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi 

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi