Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014: Aktiivinen sijoittajamyynti tuki kassavirtaa ja liikevaihtoa

                        OSAVUOSIKATSAUS                            30.10.2014 KLO 8.00

 

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014: Aktiivinen sijoittajamyynti tuki kassavirtaa ja liikevaihtoa

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Heinä-syyskuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto kasvoi 7 % 485,7 (454,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 10 %.
  • Liikevoitto oli 33,5 (37,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 6,9 % (8,2).
  • Tilauskanta laski 6 % kesäkuun lopun tasolta ja oli 2 736,0 miljoonaa euroa.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 40,7 (-82,0) miljoonaa euroa.

 Tammi-syyskuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

  • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 340,2 (1 337,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 4 %.
  • Liikevoitto oli 95,1 (111,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 7,1 % (8,3).
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 12,0 (-164,2) miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta vuodelle 2014 laskettiin lokakuussa

Konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan 6,5–7,3 % ilman kertaluonteisia eriä.

Lisääntynyt epävarmuus yleisestä makrotalouden kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Aktiivinen sijoittajamyynti ja ponnistelut kassavirran vahvistamiseksi alkoivat tuottaa tulosta kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä näkyi liikevaihdon kasvuna, vahvana operatiivisena kassavirtana ja nettovelan kääntymisenä laskuun.

Toimitilat ja infra -toimialalla tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä omaperusteisten toimitilahankkeiden myynnin tukemana. Strategiamme lisätä yhteistyöprojektien määrää eteni myös onnistuneesti, kun allekirjoitimme sopimuksia uusista allianssiurakoista. Asuminen-toimialalla liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni.

Laskimme vuoden 2014 tulosohjeistustamme liikevoittomarginaalin osalta lokakuussa. Venäjän myynnin ennakoidaan jäävän aikaisempaa arviota alhaisemmaksi, minkä lisäksi liikevoittomarginaalia painavat koko konsernissa toimenpiteet, joilla varmistetaan vahva kassavirta loppuvuodelle. Jatkamme työtä hankekannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi uuden konserninlaajuisen kilpailukykyohjelman puitteissa, ja tavoitteenamme on nostaa sijoitetun pääoman tuotto 15 prosenttiin ja laskea nettovelka alle 600 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä uusien lyhyen aikavälin tavoitteidemme mukaisesti.

Vuotuisen strategiatyön tuloksena pidimme strategiset painopisteemme ennallaan. Taloudellinen liikkumavara kuitenkin korostuu muuttuvassa toimintaympäristössä, ja suhdannevaihteluiden tasaamiseksi Suomen ja Venäjän rinnalla kasvatamme keskisen Itä-Euroopan painoarvoa kolmantena maantieteellisenä tukijalkana.

Menestyksen edellytyksenä on asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen ja asiakkaalle tuotettu korkea lisäarvo. Esimerkkinä onnistumisesta oli YIT:n kohteen toinen sija Jyväskylän Asuntomessujen yleisöäänestyksessä, korkein sijoitus kerrostalokohteelle messujen historiassa.

Avainlukuja

Toimialaraportointi, POC

Milj. e 7–9/14 7–9/13 Muutos 1–9/14 1–9/13 Muutos 1–12/13
Liikevaihto 485,7 454,7 7 % 1 340,2 1 337,6 0 % 1 858,8
Asuminen 296,4 270,4 10 % 881,4 804,5 10 % 1 152,2
  Suomi, Baltia ja keskinen    Itä-Eurooppa 177,4 140,0 27 % 537,2 460,2 17 % 656,2
  Venäjä 119,0 130,4 -9 % 344,4 344,3 0 % 496,0
Toimitilat ja infra 188,8 181,4 4 % 456,9 517,2 -12 % 688,9
Muut erät 0,5 2,8   1,9 15,9   17,8
Liikevoitto 33,5 37,4 -10 % 95,1 111,6 -15 % 152,8
Liikevoitto-% 6,9 % 8,2 %   7,1 % 8,3 %   8,2 %
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä
33,5 37,4 -10 % 95,1 111,6 -15 % 154,0
Asuminen 25,1 34,8 -28 % 84,0 100,4 -16 % 136,3
  Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 13,3 14,7 -9 % 46,3 50,8 -9 % 66,2
  Venäjä 11,7 20,1 -42 % 37,7 49,6 -24 % 70,2
Toimitilat ja infra 10,3 8,0 29 % 17,3 21,0 -17 % 31,0
Muut erät -1,8 -5,4   -6,3 -9,8   -13,4
Liikevoitto-%
ilman kertaluonteisia eriä
6,9 % 8,2 %   7,1 % 8,3 %   8,3 %
Asuminen 8,5 % 12,9 %   9,5 % 12,5 %   11,8 %
  Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 7,5 % 10,5 %   8,6 % 11,0 %   10,1 %
  Venäjä 9,9 % 15,4 %   10,9 % 14,4 %   14,1 %
Toimitilat ja infra 5,4 % 4,4 %   3,8 % 4,1 %   4,5 %
Tulos ennen veroja 22,6 29,9 -24 % 66,5 90,3 -26 % 122,8
Katsauskauden tulos1 16,8 23,1 -27 % 51,0 69,6 -27 % 93,9
Osakekohtainen tulos, e 0,13 0,18 -28 % 0,41 0,55 -25 % 0,75
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 40,7 -82,0   12,0 -164,2   -87,9
Sijoitetun pääoman tuotto, (viim. 12 kk), % 9,1 % 12,3 %   9,1 % 12,3 %   10,3 %
Omavaraisuusaste
kauden lopussa, %
35,8 % 37,0 %   35,8 % 37,0 %   37,8 %
Korollinen nettovelka
kauden lopussa
741,6 774,4 -4 % 741,6 774,4 -4 % 707,6
Tilauskanta kauden lopussa 2 736,0 2 813,4 -3 % 2 736,0 2 813,4 -3 % 2 713,7

 

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 7–9/14 7–9/13 Muutos 1–9/14 1–9/13 Muutos 1–12/13
Liikevaihto 492,4 363,0 36 % 1 249,3 1 245,7 0 % 1 743,0
Liikevoitto 28,1 11,7 140 % 59,6 75,0 -20 % 104,0
Liikevoitto-% 5,7 % 3,2 %   4,8 % 6,0 %   6,0 %
Tulos ennen veroja 21,3 8,8 143 % 43,6 67,2 -35 % 95,0
Katsauskauden tulos 1 16,3 7,6 114 % 33,5 52,5 -36 % 70,3
Osakekohtainen tulos, e 0,13 0,06 117 % 0,27 0,42 -36 % 0,56
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 40,7 -82,0   12,0 -164,2   -87,9
Tilauskanta kauden lopussa 3 278,5 3 259,5 1 % 3 278,5 3 259,5 1 % 3 184,6
Sijoitettu pääoma
kauden lopussa
1 551,6 1 602,9 -3 % 1 551,6 1 602,9 -3 % 1 556,2
Sijoitetun pääoman tuotto (viim.12 kk), % 6,1 % 9,8 %   6,1 % 9,8 %   7,0 %
Efektiivinen verokanta, % 23,9 % 13,5 %   23,3 % 22,0 %   26,1 %

1 Emoyhtiön omistajille

 

  9/14 9/13 Muutos 9/14 6/14 Muutos 12/13
Korollinen nettovelka, milj. e 817,9 857,3 -5 % 817,9 860,2 -5 % 781,7

Velkaantumisaste, %
127,2 % 123,7 %   127,2 % 130,4 %   112,0 %

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa kuluttajille myytyjen asuntojen määrän arvioidaan olevan Suomessa noin 150, Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa noin 70 ja Venäjällä noin 400.

Näkymät vuodelle 2014

Asuminen

Suomessa asuntokysyntää pitkällä aikavälillä tukee muuttoliike kasvukeskuksiin. Lisäksi väestön ja asuntokuntien määrä lisääntyy, koska maahanmuutto jatkaa kasvua ja yhden hengen talouksien määrä nousee. YIT arvioi etenkin pienten asuntojen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Asuntoaloitusten arvioidaan laskevan Suomessa. Rakennusteollisuus RT ry:n lokakuussa 2014 julkaiseman ennusteen mukaan Suomessa aloitetaan 25 000 asunnon rakentaminen vuonna 2014. VTT:n tammikuussa 2012 julkaiseman selvityksen mukaan uusien asuntojen vuosittainen tuotantotarve on 24 000–29 000 asuntoa.

YIT arvioi asuntojen hintatason Suomessa pysyvän keskimäärin vakaana, mutta hintojen alueellisen eriytymisen jatkuvan vuonna 2014. Rakennuskustannusten nousun arvioidaan olevan maltillista. Asuntolainojen korkotason ennustetaan pysyvän matalana. Makrotalouden epävarmuuden ja pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella olevan kuluttajaluottamuksen arvioidaan kuitenkin edelleen vaikuttavan Suomen asuntomarkkinaan.

Baltian maissa asuntojen kysynnän odotetaan saavan tukea talouskasvusta, lisäksi asuintalojen heikko kunto luo tarpeen uusille, laadukkaille asunnoille. Asuntorakentamisen volyymin arvioidaan kasvavan Baltian maissa ja Slovakiassa (Forecon ja Euroconstruct, kesäkuu 2014). Euroconstruct (kesäkuu 2014) arvioi asuntoaloitusten laskevan hieman Tšekissä. YIT arvioi asuntojen hintojen nousevan hieman Baltian ja keskisen Itä-Euroopan maissa. Venäjän heikentyneiden makronäkymien odotetaan vaikuttavan myös Baltian maiden talouksiin.

Venäjällä asuntorakentamisen määrän arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla (Forecon, kesäkuu 2014). YIT arvioi asuntojen hintojen pysyvän Venäjällä keskimäärin vakaina ja asuntolainojen korkotason nousevan vuoden lopulla. Venäjän heikentyneet makronäkymät voivat vaikuttaa negatiivisesti asuntomarkkinaan.

Pitkän aikavälin näkymät ovat Venäjän asuntorakentamisessa hyvät. Asumisväljyys on vielä selvästi Länsi-Eurooppaa alhaisempi ja asuintalojen kunto heikko, mikä luo tarpeen uusille, laadukkaille asunnoille. Lisäksi keskiluokan osuuden väestöstä arvioidaan kasvavan ja asuntokuntien lukumäärän jatkavan kasvuaan. Asuntolainamarkkinoiden kehittyminen Venäjällä on myös osaltaan laajentanut potentiaalista ostajakuntaa. YIT on edesauttanut kuluttajien lainansaantia tekemällä laajaa yhteistyötä pankkien kanssa.

Toimitilat ja infra

Suomessa toimitilojen kysynnän odotetaan pysyvän heikkona. Liiketilojen rakentamisen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla, kun taas toimistorakentamista jarruttavat korkealla pysyttelevät vajaakäyttöasteet (RT, lokakuu 2014). Kiinteistösijoittajien kiinnostuksen keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin arvioidaan olevan hyvällä tasolla, ja pitkäaikaisia vuokralaisia arvostetaan. Baltiassa toimitilarakentamisen arvioidaan kasvavan 9 % vuonna 2014 (Forecon, kesäkuu 2014). Slovakiassa toimitilarakentamisen odotetaan laskevan 8 % vuonna 2014 (Euroconstruct, kesäkuu 2014).

Suomessa infrarakentamisen arvioidaan laskevan hieman edellisvuodesta (RT, lokakuu 2014). Kilpailun arvioidaan pysyvän kireänä erityisesti pienemmissä infrarakentamisen urakoissa. Valtion odotetaan laittavan alulle lisäinvestointeja pääkaupunkiseudun rataverkostoon (länsimetron jatke).

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 30.10.2014 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon
+358 9 8171 0465.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

  Osavuosikatsauksen julkistaminen Tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EET (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CET (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
GMT (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 2.00 4.00 6.00

 

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

 

YIT OYJ

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli lähes 1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa

Liitteet & linkit