YIT julkistaa lisätietoja (ei ifrs –tiedot) jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2012 ja vuoden 2013 ensimmäiseltä neljännekseltä

PÖRSSITIEDOTE                                                                                   21.5.2013 KLO 12.33

YIT JULKISTAA LISÄTIETOJA (EI IFRS –TIEDOT) JATKUVIEN TOIMINTOJEN OSALTA VUODELTA 2012 JA VUODEN 2013 ENSIMMÄISELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ

YIT:n hallitus hyväksyi ja julkaisi osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman 21.2.2013. Suunnitelman mukaan YIT jakautuu siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Caverion Oyj. YIT:n rakentamispalvelut-liiketoiminta muodostaa jatkuvat toiminnot.

Jakautuminen tulee voimaan, kun YIT:n ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2013 on hyväksynyt jakautumisen ja sen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013, minkä jälkeen Caverionin osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

YIT Oyj:n osittaisjakautumisessa syntyvää Caverion Oyj:tä koskeva esite julkistetaan arviolta 5.6.2013 ja on saatavilla yhtiön internet-sivuilta (www.yit.fi).

 

Ei IFRS –tiedot YIT:n jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2012 ja vuoden 2013 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä

 

Tilintarkastamattomien ei IFRS -tietojen laadinnassa noudatetut periaatteet

 

Tilintarkastamattomat ei IFRS -tiedot havainnollistavat, mitkä YIT:n jatkuvien toimintojen tulos, taloudellinen asema ja rahavirrat olisivat olleet, jos jakautuminen olisi toteutunut 1.1.2012. Laadinnassa on huomioitu jakautumista varten neuvotellut rahoitusjärjestelyt. Tässä tiedotteessa esitettävät ei IFRS –tiedot perustuvat Euroopan Unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laadittuun, nykyrakenteen mukaiseen YIT:n konsernitilinpäätökseen, josta on erotettu kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät erät. Lukuihin on tehty tiettyjä oikaisuja, joiden perusteet on kuvattu tässä tiedotteessa.

 

Yhtiön käsityksen mukaan tiedotteessa esitetyt ei IFRS -tiedot antavat olennaisen kuvan jatkavan YIT -konsernin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Ei IFRS –tietojen laadinnassa tehdyt oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomia ei IFRS -tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.

 

Nämä ei IFRS –tiedot on esitetty vain havainnollistamistarkoituksessa eivätkä ne sellaisenaan välttämättä kuvaa jakautumisen jälkeisen yhtiön toiminnan tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja tulevaisuudessa.

 

Ei IFRS –tiedot

 

Tiedotteessa esitettävät ei IFRS –tiedot eroavat IFRS 5:n mukaan laadittavista virallisista luvuista, jotka jakautumisen hyväksymisen jälkeen esitetään jatkavan YIT:n vertailutietoina vuosilta 2012 ja 2013. Suurin ero kohdistuu taseeseen, mitä IFRS 5:n mukaan ei oikaista, vaan se esitetään vertailukausilta jakautumisen hyväksymisen jälkeenkin nykyrakenteen mukaisena. IFRS 5:n mukaan laadituissa vertailutiedoissa Caverionille kuuluva osuus esitetään jakautumisen hyväksymisen jälkeen tuloslaskelmassa ja rahavirtalaskelmassa lopetettuina toimintoina erotettuna jatkuvista toiminnoista.

Esitettyjen ei IFRS -tietojen tarkoituksena ei ole korvata IFRS:n mukaisesti raportoitavia tietoja, eikä näille ei IFRS -tiedoille ole tarkoitus antaa suurempaa painoarvoa kuin IFRS:n mukaisesti raportoitaville tiedoille.

 

Pääomarakenne- ja rahoituskuluoikaisuissa käytetyt oletukset

 

YIT:n pääomarakenne muuttuu jakautumisen yhteydessä. Näissä ei IFRS –tiedoissa on esitetty YIT:n  pääomarakenne jakautumissuunnitelman mukaisena. Jatkavan YIT -konsernin ei IFRS -tietojen laatimiseksi on raportoituja tilinpäätös- ja välitilinpäätöstietoja oikaistu seuraavin oletuksin:

 

  1. Jatkavan YIT:n rahoituskuluja on oikaistu ottaen huomioon Caverionille siirtyvät rahavarat ja rahoitusvelat, jakautumisen vaikutukset YIT:n muihin olemassa oleviin rahoitusvelkoihin sekä suunnitellut muutokset YIT:n joukkovelkakirjalainasalkkuun. Suunnitellut muutokset on kuvattu erillisessä pörssitiedotteessa, joka on julkaistu 21.5.2013. Tehdyissä oikaisuissa on oletettu, että YIT:n rahoituskuluja pienentävät Caverionille siirtyvien rahoitusvelkojen korot, YIT:n muiden rahoitusvelkojen pienentyminen sekä Caverionille kohdistetut valuuttakurssitappiot. Vastaavasti on oletettu, että rahoituskuluja kasvattavat kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen kuponkikoron nousu, vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjalainojen jälleenrahoituksen nettovaikutus sekä määrättyjen pankkilainojen korkomarginaalin nousu. Laskettaessa joukkovelkakirjalainojen vaikutusta rahoituskuluihin on oletettu, että kaikki vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat ostetaan takaisin ja että kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen kuponkikorkoja nostetaan joukkovelkakirjalainojen haltijoiden velkojienkokoukselle tehtävän esityksen mukaisesti. Näiden eri oikaisujen nettovaikutus pienentää vuoden 2012 raportoituja rahoituskuluja 5,1 milj. euroa ja vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen rahoituskuluja 0,6 milj. euroa.

 

  1. Caverionille siirtyy jakautumisen yhteydessä osa YIT:n olemassa olevia rahoitusvelkoja. Nämä rahoitusvelat on oikaistu pois jatkavan YIT:n taseesta. YIT:n rahoitusvelkoja on myös vähennetty ennen jakautumista nostettavalla 140 milj. euron lainalla, joka käytetään YIT:n rahoitusvelkojen lyhentämiseen ja joka jakautumisen yhteydessä siirtyy Caverionille.

 

Nämä ei IFRS –tiedot on esitetty perustuen yllä mainittuihin oletuksiin jakautumisen vaikutuksista. Rahoituksen uudelleenjärjestelyn vaikutuksia kuvaavat ei IFRS -tiedot perustuvat oletuksiin Caverionille siirtyvien rahavarojen ja rahoitusvelan määrästä sekä yllä kuvattuihin oletuksiin YIT:n joukkovelkakirjalainasalkun muutoksista. Lopullinen jakautumisessa Caverionille siirtyvien rahavarojen ja rahoitusvelan määrä ja joukkovelkakirjalainasalkun muutosten vaikutus voivat poiketa olennaisesti näissä ei IFRS –tiedoissa esitetyistä, sillä jakautumisen toteutuessa Caverionille siirtyvien rahavarojen ja rahoitusvelkojen määrät perustuvat jakautumishetken tasearvoihin ja joukkovelkakirjalainasalkun muutokset riippuvat joukkovelkakirjalainan haltijoiden päätöksestä hyväksyä lunastustarjous ja/ tai esitetyt ehtomuutokset. Tästä voi aiheutua merkittäviä muutoksia näissä ei IFRS –tiedoissa esitettävään jatkavan YIT:n liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

 

Rahavirtalaskelma

 

Rahavirtalaskelma on laadittu ottamalla huomioon nykyrakenteen mukaisesti raportoiduista YIT-konsernin luvuista YIT:n jatkuviin toimintoihin kuuluvat erät. Rahavirtalaskelmassa ei ole huomioitu edellä kuvattua rahoituksen uudelleen järjestelyä ja siihen liittyviä rahoituskustannusten muutoksia.

 

1. SEGMENTTIRAPORTOINTI
 

1.1 Oikaistu konsernin kehitys vuosineljänneksittäin, segmenttiraportointi

 

  1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Liikevaihto, milj. e 452,0 444,4 488,9 470,3 555,4 1 959,0
Liikevoitto, milj. e 35,9 37,2 43,4 52,5 68,0 201,1
 % liikevaihdosta 7,9 8,4 8,9 11,2 12,2 10,3
Tulos ennen veroja, milj. e 30,1 29,8 35,3 44,2 58,3 167,6
Katsauskauden tulos, milj. e 1) 23,0 22,7 28,6 34,8 44,3 130,4
IFRIC 15 –muunnos -0,5 2,6 6,2 -2,5 4,3 10,6
Katsauskauden voitto, oikaistu IFRIC 1) 22,5 25,3 34,8 32,3 48,6 141,0
Tulos/osake, e 0,18 0,18 0,23 0,28 0,35 1,04
Tulos/osake, e, laimennettu 0,18 0,18 0,23 0,28 0,35 1,04
Oma pääoma/osake, e 6,23 5,21 5,37 5,65 6,53 6,53
Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, % 14,9 - - - 14,9 14,9
Omavaraisuusaste, % 40,7 35,9 37,0 37,9 43,1 43,1
Tilauskanta kauden lopussa, milj. e 2 710,2 2 570,9 2 686,6 2 748,4 2 765,1 2 765,1
Henkilöstö keskimäärin 6 658 6 508 6 813 6 860 6 741 6 730
Henkilöstö kauden lopussa 6 689 6 505 7 001 6 756 6 691 6 691

1) Emoyhtiön omistajien osuus


 

1.2. Oikaistu toimialojen kehitys vuosineljänneksittäin, segmenttiraportointi

 

Liikevaihto segmenteittäin

 

Milj. e 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 326,0 329,5 347,9 308,9 342,6 1 329,0
Kansainväliset rakentamispalvelut 119,0 107,9 133,4 153,3 205,0 599,6
Muut erät 7,0 7,0 7,6 8,1 7,8 30,5
Liikevaihto yhteensä, segmenttiraportointi 452,0 444,4 488,9 470,3 555,4 1 959,0

 

Liikevoitto segmenteittäin

 

Milj. e 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 26,5 31,4 33,5 28,9 40,2 134,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 11,6 9,7 14,1 25,7 31,0 80,4
Muut erät -2,2 -3,9 -4,2 -2,1 -3,2 -13,4
Liikevoitto yhteensä, segmenttiraportointi 35,9 37,2 43,4 52,5 68,0 201,1

 

Liikevoittoprosentit segmenteittäin

 

% 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 8,1 9,5 9,6 9,3 11,7 10,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 9,8 9,0 10,6 16,7 15,1 13,4

 

Tilauskanta segmenteittäin

 

Milj. e 3/13 3/12 6/12 9/12 12/12
Suomen rakentamispalvelut 1 424,9 1 428,0 1 499,9 1 541,0 1 499,0
Kansainväliset rakentamispalvelut  1 285,3 1 142,9 1 186,7 1 207,4 1 266,1
Tilauskanta yhteensä, segmenttiraportointi 2 710,2 2 570,9 2 686,6 2 748,4 2 765,1

 

Operatiivinen sijoitettu pääoma*)

 

Milj. e 3/13 3/12 6/12 9/12 12/12
Suomen rakentamispalvelut 584,2 552,1 515,3 546,8 581,7
Kansainväliset rakentamispalvelut  718,7 651,8 655,7 703,8 708,3

 

Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto*)
 

Viim. 12 kk, % 3/13 3/12 6/12 9/12 12/12
Suomen rakentamispalvelut 22,7 24,6 25,0 24,3 23,5
Kansainväliset rakentamispalvelut  12,0 6,1 6,5 10,5 12,3

 

*) Toimialojen sijoitetun pääoman laskennassa huomioidaan ainoastaan operatiiviset erät.

 

2. KONSERNIRAPORTOINTI, IFRIC


2.1. Oikaistu konsernin kehitys vuosineljänneksittäin, IFRIC

  1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Liikevaihto, milj. e 445,6 444,5 523,3 458,6 562,5 1 988,9
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -409,4 -402,3 -470,7 -408,7 -488,6 -1 770,3
Poistot ja arvonalentumiset -5,2 -5,1 -5,1 -5,4 -5,0 -20,6
Liikevoitto, milj. e 31,0 37,2 47,4 44,5 68,9 198,0
  % liikevaihdosta 7,0 8,4 9,1 9,7 12,2 10,0
Rahoitustuotot, milj. e 0,4 1,1 2,7 0,0 0,8 4,6
Kurssierot, milj. e -0,1 -1,0 -1,5 -1,4 -1,7 -5,5
Rahoituskulut, milj. e -1,5 -3,9 -5,0 -2,3 -4,1 -15,3
Voitto ennen veroja, milj. e 29,8 33,5 43,6 40,8 63,9 181,8
  % liikevaihdosta 6,7 7,5 8,3 8,9 11,4 9,1
             
Tuloverot -7,3 -7,8 -9,1 -8,2 -14,6 -39,8
Katsauskauden voitto 22,5 25,7 34,5 32,6 49,3 142,1
  % liikevaihdosta 5,0 5,8 6,6 7,1 8,8 7,1
             
Jakautuminen            
Emoyhtiön omistajille 22,5 25,3 34,8 32,3 48,6 141,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,4 -0,3 0,3 0,7 1,1
             
Tulos/osake, e 0,18 0,20 0,28 0,26 0,39 1,12
Tulos/osake, laimennettu, e 0,18 0,20 0,28 0,26 0,39 1,12
Oma pääoma/osake, e 5,75 4,67 4,89 5,14 6,05 6,05
             
Omavaraisuusaste, % 37,3 31,5 33,4 34,6 39,8 39,8
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 677,7 657,5 674,1 685,9 616,0 616,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa / käyttökate, milj. e 3,0 - - - - 2,7
Velkaantumisaste, % 94,0 112,0 109,7 106,1 80,9 80,9
             
Bruttoinvestoinnit, milj. e 8,8 6,0 6,5 7,9 8,0 28,4
 % liikevaihdosta 2,0 1,4 1,2 1,7 1,4 1,4
Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa, milj. e 3 045,9 2 990,7 3 050,5 3 191,8 3 108,6 3 108,6
Henkilöstö kauden lopussa 6 689 6 505 7 001 6 756 6 691 6 691

 

2.2. Oikaistu konsernitase, IFRIC

 

Milj. e 3/13 3/12 6/12 9/12 12/12
Varat          
           
Pitkäaikaiset varat          
Aineelliset hyödykkeet 77,0 76,6 74,4 76,4 78,7
Liikearvo 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Muut aineettomat hyödykkeet 22,6 22,5 23,2 22,3 22,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 3,0 0,4 0,3 0,4
Muut sijoitukset 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Muut saamiset 0,6 0,6 0,8 1,2 1,0
Laskennalliset verosaamiset 46,6 54,9 47,3 49,9 44,3
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus 1 914,6 1 727,5 1 726,8 1 814,5 1 862,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 250,7 294,7 316,5 298,9 244,9
Rahavarat 63,9 65,1 60,2 56,2 74,9
Varat yhteensä 2 388,2 2 256,7 2 261,4 2 331,5 2 341,3
           
Oma pääoma ja velat          
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 720,4 584,4 613,0 644,8 759,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 2,4 1,6 1,9 2,7
           
Oma pääoma yhteensä 720,8 586,8 614,6 646,7 761,7
           
Pitkäaikaiset velat          
Laskennalliset verovelat 24,5 16,9 16,4 17,8 20,7
Eläkevelvoitteet 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6
Varaukset 42,9 46,1 53,8 45,4 41,6
Korolliset velat 387,9 427,2 416,7 410,8 441,4
Muut velat 37,0 43,9 37,6 32,6 28,0
           
Lyhytaikaiset velat          
Saadut ennakot 446,7 396,0 421,6 460,1 429,5
Ostovelat ja muut velat 357,6 415,0 359,2 362,9 345,6
Varaukset 16,5 29,0 23,4 23,3 22,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 353,7 295,4 317,6 331,3 249,5
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 388,2 2 256,7 2 261,4 2 331,5 2 341,3

 

2.3. Oikaistu rahavirtalaskelma

 

Milj. e 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Liiketoiminnan rahavirrat            
Tilikauden voitto 22,5 25,7 34,5 32,6 49,3 142,1
Suoriteperusteisten erien
peruminen
13,0 23,4 24,3 14,1 24,2 86,0
Käyttöpääoman muutokset            
  Lyhytaikaisten saamisten
  muutos
-2,1 -40,3 -5,8 10,4 42,1 6,4
  Vaihto-omaisuuden muutos -39,6 -46,9 -37,5 -62,3 -51,4 -198,0
  Lyhytaikaisten velkojen
  muutos
18,7 57,1 61,9 14,1 -39,5 93,6
Käyttöpääoman muutos
yhteensä
-23,0 -30,1 18,6 -37,7 -48,8 -98,0
Maksetut korot -10,1 -10,2 -9,3 -4,4 -6,6 -30,4
Muut rahoituserät, netto -1,6 -4,4 -0,6 -1,9 0,3 -6,6
Saadut korot 0,3 0,7 0,6 0,5 1,4 3,2
Maksetut verot -3,9 -13,1 -2,5 -3,4 -5,1 -24,1
Liiketoiminnan nettorahavirta -2,8 -8,0 65,6 -0,1 14,7 72,2
             
Investointien rahavirrat            
Investoinnit aineellisiin
hyödykkeisiin
-2,4 -3,7 -4,5 -7,3 -6,0 -21,5
Investoinnit aineettomiin
hyödykkeisiin
-1,2 -2,5 -2,3 -0,7 -2,0 -7,5
Osakkuusyritysten myynti       2,9   2,9
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden myynti
1,0 0,0 2,2 0,3  
1,3
3,8
Sijoitusten myynti   0,1       0,1
Investointien nettorahavirta -2,6 -6,1 -4,6 -4,9 -6,8 -22,4
Operatiivinen kassavirta
investointien jälkeen
-5,4 -14,1 61,0 -5,0 8,0 49,8
             
Rahoituksen rahavirrat            
Lainasaamisten muutos 2,4 -8,1 -3,7 5,5 -7,6 -13,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos 57,2 28,6 21,9 14,3 -99,6 -34,9
Pitkäaikaisten lainojen nostot   50,0 50,0   50,0 150,0
Lainojen takaisinmaksut -5,3 -55,3 -60,3 -5,6 -0,5 -121,6
Rahoitusleasingvelkojen muutos -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Maksetut osingot -87,9   -88,1     -88,1
Oman pääoman ehtoinen rahoitus Caverion-konsernille *) 28,7 13,2 12,9 -12,6 68,4 81,9
Rahoituksen nettorahavirta -5,1 28,3 -67,2 1,4 10,7 -26,8
             
Rahavarojen muutos -10,5 14,2 -6,3 -3,6 18,7 23,0
Rahavarat katsauskauden alussa 73,8 50,3 65,1 58,3 55,5 50,3
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,5 0,6 -0,4 0,8 -0,3 0,6
Rahavarat katsauskauden lopussa 63,9 65,1 58,3 55,5 73,8 73,8

 

*) Rahavirtalaskelmassa Caverionille allokoitujen nettovarojen muutokset esitetään omana eränään rahoituksen rahavirrassa kuvastaen YIT-konsernin ja Caverion-konsernin välistä sisäistä rahoitusta esitetyillä kausilla.


2.4 Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät

 

 

Milj. e 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Kansainväliset rakentamispalvelut       7,0   7,0

 

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Kansainvälisten rakentamispalvelujen liikevoittoa paransi 7 milj. euron suuruinen, Pietarin ammoniakkiongelmasta aiheutuneen kuluvarauksen purku. YIT teki 10 milj. euron varauksen ongelmasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

 

Lisätietoja antaa:

 

Timo Lehtinen, talousjohtaja, 045 6700 626, timo.lehtinen@yit.fi

Janne Tallqvist, rahoitusjohtaja, 050 5124913, janne.tallqvist@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, 040 8262172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

 

YIT OYJ

 

Hanna-Maria Heikkinen

Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

 

Tilaa