YIT:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022

Report this content

YIT Oyj Pörssitiedote 27.10.2022 klo 9.00

Suoritus parani haastavassa liiketoimintaympäristössä


Kolmannen vuosineljänneksen 2022 kohokohdat:

 • Oikaistu liikevoitto nousi 21 milj. euroon (11).
 • Oikaistu liikevoittoprosentti parani 3,7 %:iin (2,0). Parantunut kannattavuus on osoitus vakaasta liiketoiminnan suorituskyvystä kaikissa segmenteissä.
 • Määrätietoinen strategian toteuttaminen jatkui onnistuneesti, vaikka kohonneet rakennusmateriaalikustannukset vaikuttivat heikentävästi katteisiin.
 • Katsauskauden tulos oli 7 milj. euroa (-3).
 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli -149 milj. euroa (-23). Rahavirtaan vaikuttivat omaperusteiset hankkeet Asumisessa ja Kiinteistökehityksessä, tontti-investoinnit sekä valmiiden myymättömien asuntojen määrän nousu Asumisessa 280:een (30.6.2022: 204).
 • Korollinen nettovelka oli 590 milj. euroa (411) ja velkaantumisaste 69 % (40).
 • Tilauskanta nousi 4 089 milj. euroon (30.6.2022: 4 067).
 • Tonttivaranto oli 2 172 000 neliömetriä (30.6.2022: 2 145 000) mahdollistaen noin 34 000 uuden kodin rakentamisen.
 • YIT:llä on laaja tuulivoiman hankekehitysportfolio. Katsauskauden lopussa hankekehitysportfolio sisälsi esiselvitysvaiheessa olevia hankemahdollisuuksia yhteensä noin 3 000 MW, jonka lisäksi YIT:llä oli luvitusvaiheessa olevia hankkeita yhteensä noin 550 MW.
 • Turvallisuushavaintojen lukumäärä, jota YIT käyttää mittarina työturvallisuuden johtamisessa, on vuonna 2022 parantunut 109 % vertailukauteen nähden. Toisaalta yhdistetty tapaturmataajuus nousi kolmannen vuosineljänneksen aikana 12,5:een (11,7). Nousu on pettymys, ja YIT jatkaa määrätietoista työtään tapaturmien vähentämiseksi tavoitteenaan vahingoton työympäristö.
 • YIT otti tärkeän askeleen kohti vähähiilistä rakentamista siirtymällä käyttämään Consolis Parman vähähiilisiä ontelolaattoja asuntotuotannossa Suomessa.

 

Avainlukuja

Miljoonaa euroa

7-9/22

7-9/21

1-9/22

1-9/21

1-12/21

Liikevaihto

560

535

1 623

1 782

2 652

Liikevoitto

16

0

60

31

56

Liikevoittoprosentti, %

2,9

0,0

3,7

1,7

2,1

Oikaistu liikevoitto

21

11

67

49

85

Oikaistu liikevoittoprosentti, %

3,7

2,0

4,1

2,8

3,2

Tulos ennen veroja

11

-8

38

5

22

Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot

7

-9

35

-1

6

Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot

7

-3

-403

12

4

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

0,03

-0,05

0,15

-0,02

0,01

Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen

-149

-23

-322

155

288

Korollinen nettovelka

590

411

590

411

303

Velkaantumisaste, %

69

40

69

40

30

Omavaraisuusaste, %

36

40

36

40

40

Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk)

8,1

8,4

8,1

8,4

6,8

Tilauskanta

4 089

3 885

4 089

3 885

3 847

Yhdistetty tapaturmataajuus (cLTIF, rullaava 12 kk)

12,5

11,7

12,5

11,7

11,0

Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS)

48

51

48

51

51

Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen YIT:llä on neljä raportoitavaa segmenttiä: Asuminen, Toimitilat, Infra ja Kiinteistökehitys. Myydyt Venäjän liiketoiminnot on raportoitu lopetettuina liiketoimintoina. 25.4.2022 YIT julkaisi oikaistuja taloudellisia tietoja vertailukausille. Oikaisut liittyivät toimintamallin muutokseen, jossa tiettyjä toimintoja ja funktioita siirrettiin raportoitavien segmenttien välillä, sekä myytyjen Venäjän liiketoimintojen raportointiin lopetettuina toimintoina. Tasetta ja rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu vertailukausille. Jollei toisin mainittu, kaikki luvut tässä osavuosikatsauksessa koskevat jatkuvia toimintoja.

 

Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

Markku Moilanen, toimitusjohtaja

“Olen tyytyväinen suoritukseemme kolmannella vuosineljänneksellä. Haastavassa liiketoimintaympäristössä teimme vakaan tuloksen. Oikaistu liikevoittomme lähes kaksinkertaistui 21 miljoonaan euroon viime vuodesta. Olen erityisen iloinen koko YIT:n tiimin saavutuksesta, sillä kyseessä oli kolmas perättäinen vuosineljännes, kun paransimme niin oikaistua liikevoittoa kuin oikaistua liikevoittoprosenttiammekin viime vuoteen verrattuna. Se on osoitus siitä, että strategiamme toteutus etenee suunnitelman mukaisesti.

 

Edistyimme hyvin kunkin neljän liiketoimintasegmenttimme osalta markkinahaasteista huolimatta. Asuminen-segmenttimme saavutti vakaan tuloksen, aikaisempaa heikommasta kuluttajakysynnästä ja asuntojen myyntijakaumasta huolimatta. Infra- ja Toimitilat-segmenteissämme transformaatio jatkui menestyksekkäästi. Olemme jo saavuttaneet huomattavia tuottavuushyötyjä projektijohtamisessa ja uuden toimintamallin avulla. Näistä saadut hyödyt eivät kuitenkaan näy täysimääräisesti, erityisesti kasvaneiden materiaalikustannusten vuoksi. Kiinteistökehitys-segmentissä jatkoimme kyvykkyyksiemme vahvistamista tuulivoiman ja uusiutuvien energialähteiden parissa edistääksemme tuulivoimakehitystämme edelleen.

 

Samalla kun liiketoimintomme kehittyivät suotuisasti, toimintaympäristömme heikkeni entisestään. Heikkeneminen johtui erityisesti nousevista koroista, inflaatiosta ja kolmannella vuosineljänneksellä pahentuneesta energiakriisistä. Tästä johtuen odotamme kuluttajakysynnän pysyvän vaimeana Asuminen-segmentissä lyhyellä aikavälillä. Heikosta markkinatunnelmasta huolimatta jatkoimme harkittuja investointeja valikoituihin, kiinnostaviin tontteihin kasvavissa kaupunkiympäristöissä ja käynnistimme asuntoaloituksia turvataksemme tulevaisuuden tuottomme.

 

Otimme vuosineljänneksen aikana tärkeän askeleen vastuullisuudessa vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi. Käytämme vähähiilisiä ontelolaattoja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kerrostalotuotannossamme ja laajennamme käyttöä asteittain koko Suomeen. Tämän myötä vähennämme merkittävästi asuinrakentamisen materiaaliperäisiä päästöjä.

 

YIT:n näkymät koko vuodelle 2022 ovat ennallaan. Monipuolinen liiketoimintamallimme tarjoaa meille tasapainoa syklisellä rakennustoimialalla ja tilauskantamme tukee volyymiamme tässä haastavassa markkinatilanteessa.

 

Useat markkinaindikaattorit ennakoivat taantumaa. Keskitymme strategiamme toteuttamiseen parantaaksemme tuottavuutta, ja investoimme vastuullisuuden edistämiseen sekä muihin tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Näiden toimenpiteiden lisäksi olemme ryhtyneet määrätietoisiin toimiin navigoidaksemme tämän haastavan ajanjakson läpi ja turvataksemme tuottomme tulevaisuudessa. Olemme kurinalaisia kustannusten hallinnassa ja etsimme uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaamme niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Olen luottavainen siihen, että näiden toimenpiteiden ja vahvojen kyvykkyyksiemme avulla johdamme YIT:tä eteenpäin tässä epävarmassa markkinatilanteessa.”

 

Tulos

Heinä-syyskuu

YIT:n tilauskanta kasvoi kolmannen vuosineljänneksen aikana 4 089 miljoonaan euroon (30.6.2022: 4 067). Kasvua vauhditti tilauskannan vahvistuminen Toimitiloissa ja Kiinteistökehityksessä. Asumisessa ja Kiinteistökehityksessä tilauskanta pysyi vakaana. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 74 % (30.6.2022: 79 %. Vertailukauden luku on korjattu aiemmin raportoidusta 92 %:sta).

 

YIT:n liikevaihto nousi 5 % 560 miljoonaan euroon (535). Nousu johtui liikevaihdon noususta kaikissa segmenteissä.

 

YIT:n oikaistu liikevoitto nousi 21 miljoonaan euroon (11) ja oikaistu liikevoittoprosentti parani 3,7 %:iin (2,0). Parantunut kannattavuus on osoitus vakaasta liiketoiminnan suorituskyvystä kaikissa segmenteissä, vaikka kohonneet rakennusmateriaalikustannukset vaikuttivat heikentävästi katteisiin. Vertailukautta rasitti alaskirjaus yhdessä hankkeessa Kiinteistökehityksessä sekä kateheikennykset Infrassa, mutta näiden vaikutusta osittain pienensi tonttimyynti Toimitiloissa.

 

YIT:n liikevoitto oli 16 miljoonaa euroa (0). Oikaisuerät olivat kolmannella neljänneksellä 5 miljoonaa euroa (11). Oikaisuerät olivat pääosin sulautumiseen liittyviä käyvän arvon oikaisuja. Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot, oli 7 miljoonaa euroa (-3).

 

Tammi-syyskuu

YIT:n liikevaihto oli 1 623 miljoonaa euroa (1 782). Liikevaihto kasvoi Toimitiloissa ja Kiinteistökehityksessä, mutta laski Asumisessa ja Infrassa.

 

YIT:n oikaistu liikevoitto kasvoi 67 miljoonaan euroon (49) ja oikaistu liikevoittoprosentti 4,1 % :iin (2,8). Parantunut kannattavuus on osoitus vakaasta liiketoiminnan suorituskyvystä kaikissa segmenteissä, erityisesti onnistuneesta transformaation etenemisestä Toimitiloissa ja Infrassa. Asumisessa oikaistu liikevoitto laski matalamman asuntojen valmistumismäärän sekä alhaisemman myynnin vuoksi. Laskenut asuntojen valmistumismäärä johtui pääosin asuntoaloitusten matalasta määrästä koronaviruspandemian aikana.

 

YIT:n liikevoitto oli 60 miljoonaa euroa (31). Oikaisuerät olivat 7 miljoonaa euroa (19). Oikaisuerät olivat pääosin sulautumiseen liittyviä käyvän arvon oikaisuja. Katsauskauden tulos oli -403 miljoonaa euroa (12) ja osakekohtainen tulos -1,94 euroa (0,04). Tulokseen vaikutti arvonalentuminen Venäjän liiketoimintojen luokittelusta myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, sekä kumulatiivisen RUB/EUR -muuntoeron kirjaaminen kuluna toisen vuosineljänneksen aikana.

 

Ohjeistus vuodelle 2022

Asuminen-segmentissä valmistuneiden kuluttaja-asuntojen määrän odotetaan laskevan vuoteen 2021 verrattuna. Toimitiloissa toiminnan tehokkuus paranee edelleen. Infra parantaa vähitellen, mutta siihen vaikuttavat edelleen tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Kiinteistökehityksessä on meneillään useita lupaavia hankkeita.

 

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021 (2021: 85 miljoonaa euroa).

 

Koronaviruspandemia tai rakennusmateriaalien ja työvoiman saatavuushaasteet voivat aiheuttaa väliaikaisia seisokkeja tai hitaampaa etenemistä rakennustyömailla, ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutusten minimointia aktiivisella asiakassuhteiden, sopimusten ja hankinnan hallinnalla. Korkojen nousu ja yleinen inflaatio voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään ja siten johtaa odotettua matalampiin asuntojen myyntimääriin. Kasvaneen rakenteilla olevien asuntojen määrän vuoksi YIT odottaa sitouttavansa enemmän pääomaa vuoden edetessä.

 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 27.10.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

 

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi.

 

Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 2319 5437. Osallistujia pyydetään antamaan seuraavat tunnistetiedot: YIT / 3525471.

 

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

Samu Heikkilä, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT, puh. 044 581 7979, samu.heikkila@yit.fi
 

YIT Oyj

 

Tuomas Mäkipeska

Talousjohtaja

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5 500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi