YIT:N VUODEN 2002 C-OPTIO-OIKEUDET PÄÄLI

YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSI-ILMOITUS  30.3.2004 klo 12.00        1(6)

YIT:N VUODEN 2002 C-OPTIO-OIKEUDET PÄÄLISTALLE

YIT-Yhtymä Oyj:n vuonna 2002 liikkeelle laskemat C-optio-oikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 1.4.2004 alkaen. C-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle yhteensä 450.000 kappaletta.

Jokainen C-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1.4.2004 lukien kaksi (2) YIT-Yhtymä Oyj:n yhden (1) euron nimellisarvoista osaketta (YTY1V). Yhteensä C-optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 900.000 osaketta ja osakepääoma voi siten nousta enintään 900.000 eurolla. Merkintähinta on 6,545 euroa/osake.

Merkintäaika on porrastettu seuraavasti:

1.4. - 30.11.2004 1.4. - 30.11.2005 1.4. – 30.11.2006

Merkinnät vastaanotetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttoreissa.

YIT-Yhtymä Oyj:n vuoden 2002 C-optio-oikeuden perustiedot:

Kaupankäyntitunnus: YTY1VEW102 ISIN-koodi: FI0009606123 Pörssierä: 10 Vaihtosuhde: 1 (YTY1VEW102): 2 (YTY1V)

Osakemerkintöjen perusteella tehtävät osakepääoman korotukset on vuonna 2004 tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

Osakemerkinnät Merkintä Uudet osakkeet viimeistään kaupparekisteriin listalle 28.4. 6.5. 7.5.
17.6. 28.6 29.6.
13.8. 23.8 24.8.
30.11. 9.12. 10.12.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon merkintäpäivästä lukien. Muut osakasoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

Lisätietoja: rahoitusjohtaja Jaakko Mäkynen, YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi hallintopäällikkö Marja Salo, YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020 433 2470, marja.salo@yit.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Liite: Vuoden 2002 optio-ohjelman ehdot VUODEN 2002 OPTIOT (Yhtiökokous 7.3.2002 hyväksyi optio-ohjelman ehdot. Yhtiökokous 18.3.2004 päätti yhtiön osakkeen nimellisarvon puolittamisesta ja muutti optio-ohjelman osakemerkintää koskevia ehtoja vastaavasti.
Alla olevissa osakemerkinnän ehdoissa kohdat 1., 2. ja 3. ovat muutetussa muodossa.)

I C ja D -OPTIO-OIKEUKSIEN MERKINTÄEHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan vastikkeetta enintään seuraavasti:

C 450.000 kpl D 950.000 kpl

Optiot oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.400.000 YIT- Yhtymä Oyj:n osaketta.

2. Optio-oikeuksien merkintäoikeus

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen optio-oikeuksien merkintäoikeus on YIT-Yhtymä Oyj:n palveluksessa olevilla toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella sekä yhtiön hallituksen nimeämillä muilla YIT-Yhtymä Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevilla johto- ja avainhenkilöillä sekä YIT-Yhtymä Oyj:n täysin omistamalla tytäryhtiöllä YIT Rakennus Oy:lla. YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää siitä, kuinka paljon optio-oikeuksia yksittäiset johto- ja avainhenkilöt saavat merkitä tai kuinka paljon heille jaetaan YIT Rakennus Oy:n merkitsemistä optio-oikeuksista jäljempänä määriteltyjen kriteerien täytyttyä (D optiot).

C optio-oikeudet annetaan YIT Rakennus Oy:n merkittäväksi siltä osin kuin niitä ei anneta toimitusjohtajalle, tämän sijaiselle ja YIT-konsernin johto- ja avainhenkilöille. Näiden jakamisesta YIT- konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille päättää YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus. YIT-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ovat oikeutetut merkitsemään yhteensä enintään 24.120 kpl C optio-oikeuksista.

Kaikki D optio-oikeudet annetaan YIT Rakennus Oy:n merkittäväksi ja YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää vuosina 2003-2005 näiden optio-oikeuksien jakamisesta YIT-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.
Kannattavuuden perusteella voidaan D optio-oikeuksia jakaa vuosina 2003, 2004 ja 2005 kunakin yhteensä enintään 200.000 kpl eli yhteensä enintään 600.000 kpl. Kannattavuuden perusteella optio- oikeuksia voidaan jakaa edellyttäen, että sijoitetun pääoman tuotto (SIPO) on vähintään 14 %. Alaraja saavutettaessa jaetaan 30 % optio-oikeuksien maksimimäärästä (200.000 kpl) ja siten, että jaettavien optioiden lukumäärä kasvaa portaittain 10 %:lla maksimimäärästä kutakin alarajan ylittävää prosenttiyksikköä kohti. Maksimimäärä jaettavissa olevista saavutetaan vuotuisen SIPO:n ollessa vähintään 21 %.

Kasvun perusteella D optio-oikeuksia voidaan jakaa vuonna 2005 enintään 350.000 kpl. Edellytyksenä on, että yhtiön vuoden 2004 liikevaihto on 1.950.000.000 euroa. Alaraja saavutettaessa jaetaan 30 % em. 350.000 optio-oikeuden maksimimäärästä. Jaettavien optioiden lukumäärä kasvaa portaittain 10 %:lla maksimimäärästä kutakin alarajan ylittävää 50.000.000 euroa kohti. Maksimimäärä eli 350.000 optio-oikeutta jaetaan konsernin liikevaihdon saavuttaessa 2.300.000.000 euroa vuonna 2004.
Toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen YIT Rakennus Oy:n merkitsemistä D optio-oikeuksista voidaan jakaa yhteensä enintään 50.880 kpl, näistä enintään 32.130 kpl kannattavuuden perusteella ja enintään 18.750 kpl kasvun perusteella.

Hallitus voi myös päättää YIT Rakennus Oy:lle annettujen optioiden siirtämisestä toiselle YIT-konserniin kuuluvalle yhtiölle käytettäväksi edellä kerrotulla tavalla.

Merkintään oikeutetuille ilmoitetaan kirjallisesti merkintäoikeudesta. Merkintäoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää.

3. Merkintäaika ja –paikka

Kaikkien optio-oikeuksien merkintäaika on 13.5.2002-14.6.2002.
Viimeisenä merkintäpäivänä merkintäaika päättyy kello 11.00.
Merkintäpaikkana on YIT-Yhtymä Oyj:n pääkonttori, Panuntie 11, 00620 Helsinki tai yhtiön hallituksen ilmoittama muu merkintäpaikka.

Merkityt ja rekisteröidyt optio-oikeudet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Optio-oikeuksiin kohdistuu kohdasta 4 ilmenevä luovutusrajoitus, joka kirjataan optioita koskevana rajoituksena arvo-osuusjärjestelmässä.

4. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeuksia ei saa luovuttaa kolmannelle eikä pantata ilman yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää yhtiön hallitus. Optio- oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä siitä lähtien, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut.
Mikäli, ennen kuin osakemerkinnän aika optio-oikeuksien perusteella on alkanut, optionomistajan työ- tai toimisuhde YIT- konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisen, työkyvyttömyyden tai kuoleman johdosta tai tytäryhtiö, jonka palveluksessa ao. henkilö on, ei enää kuulu konserniin, on ao. henkilön viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta kaikki sellaiset optiot, joiden perusteella osakkeiden merkintäaika ei ole alkanut työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä.

Yhtiöllä on oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet ilman optionomistajan suostumusta optionomistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille riippumatta siitä, onko optionomistaja tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle/sen määräämälle vai ei. Yhtiöllä on oikeus lisäksi rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut vastaavat rajoitukset optionomistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin C ja D optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään kaksi (2) YIT-Yhtymä Oyj:n yhden (1) euron nimellisarvoista osaketta. YIT-Yhtymä Oyj:n osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 2.800.000 kpl ja osakepääoma voi nousta enintään 2.800.000 eurolla.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa C optio-oikeuden perusteella 1.4.2004. Osakkeita voidaan merkitä vuosittain 1.4.-30.11.
välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.11.2006.

Osakkeiden merkintäaika alkaa D optio-oikeuden perusteella 1.4.2005. Osakkeita voidaan merkitä vuosittain 1.4.-30.11.
välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.11.2006.

Tytäryhtiöllä olevien optio-oikeuksien perusteella ei voi merkitä osakkeita.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttoreissa. Osakkeet on maksettava merkittäessä.

Yhtiön hallituksella on oikeus painavasta syystä keskeyttää merkintä määräajaksi.

3. Osakkeiden merkintähinta

C ja D optio-oikeuden perusteella merkittävän osakkeen merkintähinta on 7,595 euroa osakkeelta.

Osakkeen merkintähinta perustuu YIT-Yhtymä Oyj:n osakkeen pörssikurssiin ja ylittää Helsingin pörssin joulukuussa 2001 sekä tammikuussa 2002 päätettyjen kauppojen keskikurssin 15 %:lla lisättynä.

Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.1.2003 jälkeen osakkeen merkintäajan alkamiseen mennessä (C 1.4.2004 ja D 1.4.2005) jaettavan osakekohtaisen osingon määrällä siten, että vuonna 2003 ja 2004 merkintähintaa alentava määrä per osake on puolet osingon määrästä ja vuonna 2005 alennetaan merkintähintaa koko osakekohtaisen osingon määrällä (D). Hallitus vahvistaa ennen merkintäaikojen alkamista (C 1.4.2004 ja D 1.4.2005) osakkeen merkintähinnan.

4. Osakkeiden kirjaaminen

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo- osuustilille.

5. Osakasoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon merkintäpäivästä lukien. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisterissä.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat instrumentit ennen merkintäajan päättymistä

Mikäli yhtiö ennen merkintäajan päättymistä korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai antaa uusia optio-oikeuksia tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja taikka muita osakeyhtiölain mukaan osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio- oikeuksien haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määrää, merkintähintaa tai molempia muutetaan. Mikäli em. toimenpide toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, ei se vaikuta optio-oikeuden tuottamaan osakkeen merkintäoikeuteen.

Mikäli yhtiö ennen merkintäajan päättymistä korottaa osakepääomaa rahastoannilla siten, että optio-oikeuksien tuottama merkintäsuhde muuttuu, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Muutos toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määrää, merkintähintaa tai molempia muutetaan.

7. Optio-oikeuksien haltijoiden oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen merkintäajan päättymistä alentaa osakepääomaansa muutoin kuin osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n kohdassa 1, 4 ja 5 mainittuun tarkoitukseen, muutetaan optio-oikeuden haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n kohdassa 1, 4 ja 5 mainittuun tarkoitukseen suoritettu osakepääoman alentaminen ei vaikuta optio-oikeuksien tuottamaan osakkeen merkintähintaan.

Mikäli yhtiö ennen merkintäajan päättymistä hankkii omia osakkeita osakkeenomistajien omistusten suhteessa, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määrää, merkintähintaa tai molempia muutetaan tai siten, että optio- oikeuden haltijalle varataan tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan ennen hankinnan alkamista hallituksen asettamana määräaikana.

Mikäli yhtiö ennen merkintäajan alkamista asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli syntyy yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukainen tilanne, jossa osakkeenomistajan osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla saavuttaa tai ylittää 1/3 tai ½ ja siten syntyy lunastusvelvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, varataan optio- oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.

Mikäli syntyy osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten lunastusoikeus ja –velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen antamana määräaikana.

Mikäli yhtiö ennen merkintäajan päättymistä päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, annetaan optio-oikeuden haltijalle uusia optio-oikeuksia, joiden nojalla optio-oikeuden haltijalla on oikeus merkitä osakkeita vastaanottavassa yhtiössä määriteltynä yhdenvertaisesti osakkeenomistajille tulevan vastikkeen kanssa.

Mikäli osakkeen nimellisarvoa ennen merkintäajan päättymistä muutetaan siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja siten, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

8. Sovellettava laki

Näihin optio-oikeuksiin ja niiden perusteella tehtävään osakkeiden merkintään sovelletaan Suomen lakia.

9. Riitojen ratkaiseminen

Näitä optio-oikeuksia ja niiden perusteella tehtävää osakkeiden merkintää koskevat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä.

10. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää kaikista muista optio-oikeuksiin, niiden merkintään tai niiden perusteella tapahtuvaan osakemerkintään liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optionomistajalta, mikäli optionomistaja toimii näiden ehtojen, yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Optionsaaja vastaa optiojärjestelmään osallistumisesta aiheutuvista veroseuraamuksista.

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tilaa