YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YIT-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YIT-Yhtymä Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajan valinnasta sekä omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,70 euroa osakkeelta eli yhteensä 42,9 miljoonaa euroa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 30.3.2005.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Sinituote Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Brotherus, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtaja Eino Halonen, YIT-Yhtymä Oyj:n konsernijohtaja Reino Hanhinen, Jaakko Pöyry Group Oyj:n toimitusjohtajan sijainen Teuvo Salminen ja Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy uutena päävastuullisena tilintarkastajana Göran Lindell KHT.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla vähintään 200 ja enintään 2.000.000 omaa osaketta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Hallituksen ehdotus on julkistettu pörssitiedotteessa 15.2.2005 klo 8.05.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle aikaisemmin hankittujen tai edellisessä kohdassa olevan päätöksen perusteella hankittavien enintään 2.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdottamaan tarkoitukseen ja hallituksen ehdottamalla tavalla. Hallituksen ehdotus on julkistettu pörssitiedotteessa 15.2.2005 klo 8.05.
Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi Viestintäjohtaja Veikko Myllyperkiö, puh. 020 433 2297, veikko.myllyperkio@yit.fi

YIT-YHTYMÄ OYJVeikko Myllyperkiö viestintäjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fiLiite 1:

HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEKSI

Hallituksen ehdotus siitä, että 16.3.2005 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai hankittaessa liiketoimintaan omaisuutta tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, henkilöstön kannustamiseksi tai siihen liittyen tai luovutettaviksi Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai mitätöitäviksi.

2. Osakkeita hankitaan vähintään 200 ja enintään 2.000.000 kappaletta.

3. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

4. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

5. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

6. Koska hankittavien ja yhtiön hallussa jo olevien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja alle 5 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

7. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat omistivat 31.1.2005 yhteensä 2.605.462 osaketta yhtiön 61.292.854 osakkeesta, mikä on 4,25 % yhtiön osakepääomasta. Lähipiiriin kuuluvien osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 4,25 %. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ilman tietoa osakkeiden luovuttajatahoista, yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen ei voida etukäteen määritellä.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN

Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen kohteena on enintään 2.000.000 yhtiölle edellisen ehdotuksen perusteella mahdollisesti hankittavaa omaa osaketta.

2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeista luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3. Omat osakkeet luovutetaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa tai kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa omaisuutta tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, henkilöstön kannustamiseksi tai siihen liittyen. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä ne Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

4. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

5. Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

YIT-Yhtymä Oyj Hallitus

Yrityksestä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi

Tilaa