1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria kokoaa yhteen keskeisimmät ranskalaisteoreetikot ja heidän teoriansa

Yhteiskuntateoria on eurooppalainen ja laajemmin ilmaistuna länsimainen keksintö, vaikka se on sittemmin levinnyt – joskin epätasaisesti – ympäri maapallon. Yhteiskuntateorialla on läheinen suhde yhteiskuntatieteisiin, mutta se voi tuoda päättelyihinsä ja malleihinsa aineksia myös tieteen ulkopuolelta.

Yhteiskuntateorian erityislaatuna on tarkastella arkijärjen kansanmalleja ja eriytyneiden merkitysmaailmojen tuottamia teoreettisia malleja systematisoidakseen ja abstrahoidakseen niistä yhteiskuntaontologian, joka voi sisältää tai olla sisältämättä normatiivisia kannanottoja.

Yhteiskuntateoreettista kirjallisuutta julkaisevista maista Ranska on yksi merkittävimmistä. 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria kokoaa yhteen keskeisimmät ranskalaisteoreetikot ja heidän teoriansa. Mukana ovat ajattelun kärkinimet Émile Durkheimista Jean-Paul Sartreen ja Pierre Bourdieusta Simode de Beauvoiriin. Tunnetuimpien ajattelijoiden ohella tilaa annetaan myös vähemmän tunnetuille teoreetikoille.

Teoksen lähestymistavat vaihtelevat sosiologiasta antropologiaan ja filosofiaan. Väliin mahtuvat niin eksistentialismi, strukturalismi, marxilaisuus kuin jälkistrukturalismikin.

Ihmiset pitävät sosiaalista maailmaa liikkeessä

”Beauvoirin mukaan myytti naisen toiseudesta on iskostunut niin tiukasti kulttuurimme, taloutemme ja yhteiskuntamme rakenteisiin ja se muovaa moraaliamme ja psykologiaamme niin sitkeästi, että naisen – ja miehen – vapautuminen ja todellinen tasa-arvo vaativat muutosta kaikilla näillä olemassaolon alueilla.” Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski

”Itsensä tunteminen on useimpina antiikin aikakausina ollut edellytys onnistuneelle itsestä huolehtimiselle. Kuinka ihminen sitten pystyy porautumaan itseensä riittävän syvällisesti ja löytämään totuuden, jota noudattaa elämän ohjeena itsestä huolehtiessaan?” Miikka Pyykkönen

”Rosanvallonin analyysissa äänestämättä jättäminen ilmentää muutosta julkisessa elämässä, mutta se ei välttämättä tarkoita yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan kohdistuvan kiinnostuksen vähenemistä. Samaan aikaan kun vaalit ovat menettäneet pyhyyttään kansalaisten silmissä, on erimuotoinen kansalaistoiminta merkittävästi vilkastunut.” Esa Konttinen

”Boltanski on kiinnostunut nimenomaan siitä, miten sosiaalinen maailma on jatkuvassa liikkeessä (...). Tärkeää hänen tuotannossaan on ajatus siitä, että ihmiset pitävät tätä sosiaalista maailmaa liikkeessä, olipa sitten kyse sosiaalisen järjestyksen tai rakenteiden uusintamis- tai muuttamispyrkimyksestä.” Ilkka Kauppinen

”Yhteiskuntateoreetikon työssä ei olisi paljoa mieltä, ellei hän teoriansa vakuuttavuuden ja sisäisen kauneuden lisäksi pyrkisi myös siihen, että jokin varteenotettava yleisö tutustuu teoriaan ja keskustelee siitä.” Risto Heiskala

Miikka Pyykkönen & Ilkka Kauppinen (toim.):
1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-342-9

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299


Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.