Gaudeamukselta kaksi uutta yhteiskuntatieteellistä kirjaa

Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa

Verkostosta on muodostunut yksi tärkeimmistä yhteiskuntaa ja sen toimintaa kuvaavista käsitteistä: verkostollinen näkökulma on mullistanut yhteiskuntatieteiden kysymyksenasetteluja ja menetelmiä sekä asettanut niille uusia tutkimuskohteita.

Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa on yleisesitys verkoston ajatuksesta yhteiskuntatieteissä. Se kokoaa yhteen verkostoajattelun kaksi pääperinnettä, eurooppalaisen ja angloamerikkalaisen, sekä esittelee tärkeimmät verkostoteoriat ja -tulkinnat.

Eurooppalaista perinnettä edustavat esimerkiksi näkemykset rihmastosta, dispositiivista ja triadista. Angloamerikkalaisesta perinteestä esitellään muun muassa pragmatismin, sosiaalisen pääoman teorian ja taloustieteen näkökulmia. Samalla verkostoajattelu sijoitetaan historiallisiin ja aatteellisiin yhteyksiinsä.

”Verkosto on tätä nykyä mukana lähes kaikessa yhteiskunnallisessa puheessa: sekä maailmanlaajuiset että paikalliset talouden, politiikan ja hallinnon ilmiöt nähdään yhä useammin verkostomaisina. Verkostosta on muodostunut yleinen kehys, malli tai metafora, jonka avaamassa tilassa yhteiskunta nykyään suurelta osin näyttäytyy ja jossa se saa käsitteellisen muodon.” Kai Eriksson

Kai Eriksson (toim.):
Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-347-4

Sosiologinen mielikuvitus

Yhdysvaltalainen sosiologi C. Wright Mills (1916–1962) oli ärhäkkä yhteiskunnallinen keskustelija ja sosiologian kriitikko. Hän kuuluu sosiologian merkkihenkilöihin tutkimuksillaan keskiluokasta, valtaeliitistä ja kulutuskapitalismista, ja hänen ajatuksensa innoittivat myös radikalisoituvaa opiskelijaliikettä.

Sosiologinen mielikuvitus -teoksessa Mills kritisoi yhteiskuntatieteiden liian yleisiä ja abstrakteja selitysmalleja. Millsin mukaan yhteiskuntatieteilijän on oltava älyllisesti valpas käsityöläinen, joka heittäytyy aistit avoinna todellisuuteen ja etsii rohkeasti uusia näkökulmia arjen ilmiöihin. Yhteiskuntaa on tarkasteltava historiallisesti, ja tutkijan on ymmärrettävä yhteydet ihmisten yksityisten ongelmien ja yleisten yhteiskunnallisten kysymysten välillä.

Sosiologinen mielikuvitus on vakiinnuttanut paikkansa 1900-luvun sosiologian klassikkona.

”Sosiologisen mielikuvituksen ensimmäinen hedelmä – ja sitä ilmentävän yhteiskuntatieteen ensimmäinen opetus – on ajatus, että yksilö voi ymmärtää kokemustaan ja arvioida kohtaloaan ainoastaan sijoittamalla itsensä aikakauteensa. Hän voi oppia tuntemaan omat mahdollisuutensa vain tulemalla tietoiseksi muiden samoissa olosuhteissa elävien mahdollisuuksista. Se on monella tavalla kauhistuttava, mutta myös suurenmoinen opetus.”

”Ihmiset eivät elä pelkästä informaatiosta – tänä tosiasioiden aikakautena informaatio kuitenkin varastaa heidän huomionsa ja hukuttaa alleen kyvyn käsitellä sitä. Eivätkä ihmiset myöskään tarvitse pelkkiä järjen taitoja – vaikka heidän kamppailunsa niiden hankkimiseksi usein kuluttaa loppuun heidän rajalliset moraaliset voimavaransa.”

C. Wright Mills:
Sosiologinen mielikuvitus
Alkuteos: The Sociological Imagination, 1959.
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-265-1
Suomentaneet Antti Karisto, Esa Konttinen, Pentti Takala & Hannu Uusitalo. Suomennoksen tarkistanut Juha Suoranta.

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat: