Kuinka kieltä opitaan: kielen oppiminen on myös kulttuurin oppimista

Monipuolisen kielitaidon merkitys niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin on kasvanut globalisaation myötä. Vieraan kielen ja kulttuurin oppiminen koskee jokaista. Kielenoppimiseen vaikuttavat yksilöllisten erojen ja kielellisen lahjakkuuden lisäksi myös opetusmenetelmien vaihtelevuus ja laatu. Hyvä kielenopettaja huomioi erilaisten oppijoiden tavat omaksua vierasta kieltä.

Kuinka kieltä opitaan on ajankohtainen ja kattava tietopaketti kielenopettajaksi aikoville, opettajana jo toimiville ja kaikille kielenoppimisesta kiinnostuneille. Teoksessa käsitellään kielitaidon olemusta, yksilöiden välisiä eroja kielenoppimisessa, opetusmenetelmiä ja -teorioita, kieliopin opetuksen haasteita, sanaston roolia vieraan kielen taidossa, ääntämisen opettelua ja kielitaidon arviointia.

Kirjoittajat ovat kokeneita vieraan kielen oppimisen ja opettamisen tutkijoita ja opettajankouluttajia.

Menetelmät tukevat aloittelevaa kieltenopettajaa

”Suomeksi ei ole aikaisemmin julkaistu vastaavanlaista teosta, jossa niin vieraan kielen oppijan kuin opettajankin näkökulma on yhtä lailla mukana.” Päivi Pietilä ja Pekka Lintunen

”Yksittäinen opettaja joutuu loppujen lopuksi harvoin pohtimaan omaa suhdettaan teorioihin, mutta valitessaan oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä hän kuitenkin välillisesti sitoutuu johonkin teoriaan.” Outi Veivo

”Varsinkin aloittelevalle opettajalle menetelmä on tarpeellinen tuki, johon on helppo tarttua, kun kokemuksen tuoma hiljainen tieto, tilanteiden lukutaito ja oppilastuntemus vielä puuttuvat.” Heini-Marja Järvinen

”Kokonaisuuksina omaksutut sanajonot ovat tärkeä osa varhaisen vaiheen kielitaitoa ja mahdollistavat sujuvan ja verrattain virheettömän kielenkäytön. Niitä voi pitää eräänlaisena oikotienä kommunikatiiviseen kielitaitoon.” Marketta Sundman

”Sana tarvitsee paljon yhteyksiä löytyäkseen muistista nopeasti. Yhteyksien muodostuminen ja ylläpito edellyttävät sanojen aktiivista käyttöä. Jos sanaa ei käytetä, sen liikkuminen muistissa hidastuu ja osaaminen heikkenee niin, että lopulta sana unohtuu.” Marja-Leena Niitemaa

”Oppiminen onnistuu parhaiten, kun opetuksessa otetaan huomioon sekä ääntämisen tarkkuus että sujuvuus. Opetuksessa ei ole syytä luottaa pelkästään oppijan omaan intuitioon ja analyyttisiin taitoihin. Soittotaidonkaan opettamisessa ei luoteta yksin siihen, että oppija kuulee muiden soittavan.” Pekka Lintunen

”Jokaista kieltä muokkaa kulttuuri, jossa se on kehittynyt ja jossa sitä käytetään. Sanoilla ei ole kulttuurista riippumattomia merkityksiä, vaan kieli kertoo puhujansa kulttuurista, ilmentää kulttuurin taustalla olevaa ajattelutapaa ja maailmankuvaa. Kielen oppiminen on siten myös kulttuurin oppimista, ja väärinkäsityksiä aiheutuu yhtä lailla puutteellisen kulttuurintuntemuksen kuin puutteellisen kielitaidonkin takia.” Riitta Pyykkö

Päivi Pietilä & Pekka Lintunen (toim.):
Kuinka kieltä opitaan.
Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle.
Gaudeamus 2014

ISBN 978-952-495-331-3

Lisätiedot:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.