Yhteiskunnan järjestelmät avaa Luhmannin systeemiteoriaa

Luhmann halusi selittää yhteiskuntateoriassaan kaiken

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa heti

Niklas Luhmann oli yksi 1900-luvun lopun merkittävimmistä sosiologisista teoreetikoista. Luhmannin mukaan yhteiskunta koostuu systeemien ja alasysteemien sisäisestä ja välisestä kommunikaatiosta. Yhteiskunnan järjestelmät (Gaudeamus 2013) avaa tätä itsessään vaikealta kuulostavaa ajatusta kymmenen suomalaisen Luhmann-tuntijan voimin.

Kirjassa paneudutaan Luhmannin teorian yleisten käsitteiden ja lainalaisuuksien lisäksi useisiin yhteiskunnan osasysteemeihin. Esimerkiksi talouden, tieteen, taiteen, kasvatuksen, lääketieteen ja oikeuden sisältöjä analysoidaan kattavasti. Lisäksi osajärjestelmien toimintaa havainnollistetaan lukuisten empiiristen esimerkkien avulla.

Luhmann ei päästä lukijaa helpolla

”Luhmannin tyyliä ja ilmaisutapaa pidetään hankalana. Hän ei päästä lukijaa helpolla, tekstit avautuvat yleensä vasta monen lukukerran jälkeen. Juuri tässä piileekin Luhmannin viehätys. Kerran avautuessaan teoriat toimivat kelpo välineinä yhteiskunnallisten ilmiöiden ja ongelmien analyyseissa.” Janne Jalava & Risto Kangas

”Jälkimoderni maailma ja asiat ja ilmiöt siinä ovat monimutkaisia. Monimutkaisuus ei kuitenkaan välttämättä ole vika tai haitta saati käsittämättömyyden syy. Käsittämättömyys ei myöskään hälvene yksinkertaistamisen (…) avulla, vaikka näin tunnutaankin usein ajateltavan.” Risto Eräsaari

”Systeemiteoreettinen tutkimus on joka tapauksessa aina yhteiskuntateoreettista empiriaa – ja samalla empiiristä yhteiskuntateoriaa. Tutkimuskohteena olevat ilmiöt, tapahtumaketjut ja prosessit muodostavat jatkuvasti kokonaisuutta, joka sosiologisessa teoriassa on perinteisesti nimetty yhteiskunnaksi.” Mikko J. Virtanen

"(...) organisaatio joutuu miettimään yhä enemmän sitä, onko sillä varaa maksaa palkkoja lääkäreille ja sairaanhoitajille. Luhmannilainen organisaatioteoria kuvastaa hyvin globalisaation luomaa dilemmaa talouden ja politiikan ylivallasta.” Janne Jalava

”Talous on siis kommunikaatiota niukkuudesta, ja kaikki taloudellinen kommunikaatio orientoituu niukkuuden ympärille.” Tuomas Niska

”Tieteen kommunikaatiossa asiat muuttuvat paikkansa pitäviksi ja epätosiksi riippumatta siitä, onko tapahtuma taloudellisille toimijoille ilo vai kauhu.” Seppo Raiski

”Koulusta ja koulutuksen järjestelmästä puhutaan ikään kuin ne olisivat staattinen kokonaisuus muistamatta, että muiden sosiaalisten systeemien tavoin myös koulutuksen järjestelmät ja niiden rajat elävät jatkuvasti.” Kari Kantasalmi

”Taiteen kautta ihmiset voivat päästä osallisiksi toisten ihmisten – lähinnä taiteilijoiden – havainnoista ja mielikuvista. Siksi taide on sosiaalisena järjestelmänä lähellä psyykkisiä järjestelmiä, mutta sitä ei voida samaistaa mentaalisiin asiantiloihin.” Erkki Sevänen

”Politiikka on eräs tärkeimmistä ja eniten analysoiduista luhmannilaisista järjestelmistä. Sen funktio on tehdä ja toimeenpanna kollektiivisesti sitovia päätöksiä, ja sen mediumina toimii valta.” Tuomas Ylä-Anttila & Janne Jalava

Janne Jalava (toim.):
Yhteiskunnan järjestelmät. Niklas Luhmannin ajattelu.
Gaudeamus 2013.

Janne Jalava, VTT, on sosiaalipolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on soveltanut Luhmannin teoriaa esimerkiksi arviointitutkimuksessa, organisaatiotutkimuksessa ja sosiaalisen kuntoutuksen alueella.

Muut kirjoittajat:
Risto Eräsaari, Risto Kangas, Kari Kantasalmi, Tuomas Niska, Seppo Raiski, Erkki Sevänen, Jussi Syrjänen, Mikko J. Virtanen ja Tuomas Ylä-Anttila


Arvostelukappaleet ja lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus- ja myyntisihteeri
outi.kitti@gaudeamus.fi
p. 050 5401 299

Gaudeamus Oy
Fabianinkatu 28 (2. krs), 00100 Helsinki
http://gaudeamus.fi/

Avainsanat:

Yrityksestä

Ylvan tavoitteena on kansainvälisen ja kestävän tieteen ja talouden kaupungin rakentaminen. Liiketoimintamme keskittyvät kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Ylvan liikevaihto vuonna 2018 oli 33,5 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 5,5 miljoonaa euroa. Ylva tunnettiin 20.3.2019 asti nimellä HYY Yhtymä.