Útboði á 29.500.000 nýjum hlutum lokið


            
Ekki til útgáfu eða dreifingar í Ástralíu, Kanada, Japan eða
Bandaríkjunum.


                    Fréttatilkynning frá Össuri hf
                Reykjavík, 3. nóvember 2009; GMT 07:30        Útboði á 29.500.000 nýjum hlutum lokið


Vel heppnuðu útboði 29.500.000 nýrra hluta í Össuri hf. ("Össur"),
sem skipulagt  var  með  tilboðsfyrirkomulagi  (e.  accelerated
bookbuilding process], er nú lokið.

Einnig er vísað til tilkynningar til Kauphallarinnar dags. 2.
nóvember 2009.

Útboðsverðið  er  5,00  danskar  krónur  á  hlut,  og  nemur
brúttósöluandvirðið, sem kemur í hlut Össurar, því 148  milljónum
danskra króna (29 milljónir Bandaríkjadala).

Útboðið beindist að fagfjárfestum og öðrum hæfum fjárfestum í
Danmörku og öðrum löndum.

Hlutafjáraukning

Nýju hlutirnir, sem gefnir verða út í tengslum við útboðið, svara til
u.þ.b. 7,0% af skráðu hlutafé Össurar fyrir hlutafjáraukninguna og
munu því nema  u.þ.b. 6,5%  af skráðu  hlutafé félagsins  að
hlutafjáraukningunni lokinni.

Að lokinni hlutafjáraukningunni nemur hlutafé Össurar 452.500.000
hlutum, að nafnvirði 1 kr. á hlut, sem svarar til 452.500.000 kr. að
nafnvirði.

Væntanleg tímaáætlun

Greiðsludagur gegn afhendingu: 6. nóvember 2009.

Skráningardagur hlutafjáraukningarinnar hjá fyrirtækjaskrá á Íslandi:
6. nóvember 2009.

Dagsetning töku nýrra hluta til viðskipta og opinberrar skráningar
með núgildandi ISIN auðkenni: 9. nóvember 2009.

Nýju hlutirnir munu njóta réttinda til jafns við fyrri hlutabréf í
Össuri (pari passu). Nýju hlutirnir verða skráðir á nafn eigenda
sinna í  hlutaskrá félagsins  og gefnir  út og  skráðir  hjá
Verðbréfaskráningu Íslands hf. og VP Securities A/S.

Engum hlutum, þ.m.t. nýjum hlutum, fylgja nú eða munu fylgja nein
sérréttindi. Nýju hlutirnir verða framseljanlegir og munu að öllu
leyti veita sama rétt og núverandi hlutabréf. Réttindi, sem fylgja
nýju hlutunum, þ.m.t. atkvæðaréttur og réttur til arðgreiðslu, munu
gilda frá  þeim  tíma  sem hlutafjáraukningin  er  skráð  hjá
Fyrirtækjaskrá.

Viðskipti með íslenska fjármálagerninga falla nú undir íslenskar
reglur um gjaldeyrismál. Seðlabanki Íslands hefur veitt undanþágur
frá þessum reglum og leyft tiltekin flutning á bréfum í Össuri og
viðskipti með þau. Fjárfestum, sem eiga lögheimili utan Íslands,
verður almennt heimilt að eiga viðskipti með nýju hlutina á dönskum
markaði. Frekari upplýsingar um leiðir til að flytja bréf í Össuri og
eiga viðskipti  með þau  er að  finna á  heimasíðu  Össurar:
www.ossur.is/investors

Nánari upplýsingar veita:
Jón Sigurðsson, forstjóri, sími 515-1300
Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, sími 515-1300
Sigurborg Arnarsdóttir, fjárfestatengill, sími 664-1044

*****

Tilkynning þessi er ekki tilboð um sölu verðbréfa í Bandaríkjunum.
Verðbréf má ekki bjóða til sölu eða selja í Bandaríkjunum án
skráningar eða undanþágu skv. bandarískum verðbréfalögum frá 1933,
með áorðnum breytingum. Útgefandi verðbréfanna hefur ekki skráð og
hefur ekki áform um að skrá neinn hluta útboðsins í Bandaríkjum og
hyggst ekki bjóða út verðbréf opinberlega í Bandaríkjunum.

Tilkynningu þessari er aðeins dreift til og beinist aðeins til (i)
aðila utan Bretlandseyja eða (ii) aðila sem eru fagfjárfestar í
skilningi  e-liðar  1.  mgr.  2.  gr.  tilskipunar  2003/71/EB
("Evróputilskipunarinnar um útboðs- og skráningarlýsingar") og sem
eru annað hvort (x) fagfjárfestar sem falla undir 5. mgr. 19. gr.
breskra laga um fjármálaþjónustu og markaði frá árinu 2000 ("the
Financial Services and Markets Act 205 (Financial Promotion) Order
2005") eða (y) fjársterk fyrirtæki, svo og til annarra sem heimilt er
að lögum að dreifa skjalinu til og falla undir a - d-liði 2. mgr. 49.
gr. fyrrnefndra laga (en allir þeir aðilar sem nefndir eru í liðum
(i) og (ii) hér að framan eru sameiginlega nefndir "viðeigandi
aðilar". Hinir nýju hlutir eru aðeins falir viðeigandi aðilum og
aðeins verður gengið að boðum, tilboðum eða samningum viðeigandi
aðila um að skrifa sig fyrir, kaupa eða eignast verðbréfin með öðrum
hætti. Aðili, sem ekki er viðeigandi aðili, ætti ekki að gera neinar
ráðstafanir á grundvelli þessa skjals eða reiða sig á neinn hátt á
efni þess.

Tilkynning þessi  er  auglýsing  og telst  ekki  útboðs-  eða
skráningarlýsing í skilningi Evróputilskipunarinnar um útboðs- og
skráningarlýsingar ásamt hvers kyns gerðum til innleiðingar hennar í
viðkomandi aðildarríkjum samkvæmt henni.
Í aðildarríkjum Evrópska  efnahagssvæðisins, sem innleitt  hafa
Evróputilskipunina um útboðs- og skráningarlýsingar, er orðsendingu
þessari aðeins beint til fjárfesta í viðkomandi aðildarríki sem
teljast fagfjárfestar í skilningi tilskipunarinnar og á hún aðeins
erindi við slíka fjárfesta.

*****
Í tilkynningu þessari er að finna tilteknar yfirlýsingar þar sem
horft er til framtíðar, þ.m.t. yfirlýsingar um viðskipti félagsins og
útboðið. Slíkar yfirlýsingar byggjast á upplýsingum, ályktunum og
áætlunum sem af hálfu félagsins eru taldar raunhæfar. Þær kunna að
breytast eða vera breytt vegna óvissu sem tengist efnahagslegu og
fjárhagslegu umhverfi  félagsins,  ásamt lagalegum  atriðum  og
markaðsaðstæðum. Að auki kunna viðskipti félagsins og geta þess til
þess að ná markmiðum sínum að verða fyrir neikvæðum áhrifum ef einn
eða fleiri af þeim  áhættuþáttum koma fram,  sem lýst er  í
samantektarskjalinu sem tekið var saman í tengslum við skráningu
hlutabréfa Össurar á NASDAQ OMX í Kaupmannahöfn, svo og í kaflanum
sem ber yfirskriftina "Áhættuþættir" í árskýrslu Össurar fyrir 2008,
eða ef aðrir áhættuþættir koma fram, sem ekki eru fyrirséðir á
þessari stundu eða taldir eru óverulegir.  Félagið skuldbindur sig
ekki til þess að ná markmiðum sínum, né tekur það neina ábyrgð á því
að það muni gerast.  Fjárfestar eru sér í lagi hvattir til að gefa
sérstakan gaum að þeim áhættuþáttum sem lýst er í samantektarskjalinu
sem tekið var saman í tengslum við skráningu hlutabréfa Össurar á
NASDAQ OMX í Kaupmannahöfn,  ásamt kaflanum um áhættuþætti  í
ársskýrslu Össurar fyrir árið 2008.

Subscribe