Aker Spitsbergen starter operasjon

 Aker Spitsbergen forlot i helgen Klosterfjorden i Sunnhordland med kurs motNorskehavet. Den avanserte boreriggen var framme på lokasjon mandag morgen, oger klar til bore- og brønnarbeid i Halten Nordland-området der Statoil eroperatør.

Bygging og ferdigstillelse av riggen har tatt lenger tid enn forutsatt. Ihenhold til opprinnelig kontrakt skulle riggen vært levert og klar til operasjoni februar 2008. For ett år siden ble det meldt at riggen ville være klar tilstart sommeren 2009. Fasiten ble januar 2010.

I august 2009 påbegynte riggen formelt kontrakten med Statoil. Det skjedde etterlange forhandlinger mellom Statoil og Aker Drilling om de praktiske ogøkonomiske konsekvensene av forsinkelsene, herunder dagbøter for sen levering,kostnader for tilleggsutstyr og dagrater.

- Forsinkelsene og de økte kostnadene er naturligvis en stor skuffelse, men nåer vi først og fremst lettet over å komme i gang også med Aker Spitsbergen.Endelig skal våre erfarne mannskaper få bevise hva de er gode for på havet, oghvor effektivt og sikkert vi i fellesskap kan få riggen til å operere, sier GeirSjøberg, konsernsjef i Aker Drilling.

Tre og et halvt år igjenNår operasjonen nå starter, gjenstår ca tre og et halvt år av femårskontraktensom ble bekreftet av Statoil i april 2008. Oljeselskapet har benyttet seg av enavtalefestet rett til å avkorte kontrakten grunnet forsinkelsen. Statoil harrett til å forlenge kontrakten fem ganger, hver gang for to nye år. Den avtaltedagraten for disse opsjonsperiodene er høyere enn i den første femårsperioden.

- Forsinkelsen og avkortningen av leieperioden reduserer våre fasteleieinntekter, men vårt mål er naturligvis at Statoil skal være så fornøyd medmannskaper og rigg at kontrakten med dem blir forlenget. Vår vurdering er atbehovet for dypvannsrigger med våre spesifikasjoner vil øke i tiden framover,sier Sjøberg.

OppgraderingAllerede i mai i år vil Aker Spitsbergen igjen være å se ved land. Iforhandlingene med Statoil i august 2009 ble det avtalt å oppgradere riggen iandre kvartal 2010, for blant annet å gjøre den enda mer effektiv forkompletteringsoperasjoner.

Nøyaktig varighet for dette verkstedsoppholdet er ennå ikke klarlagt, men detantas å dreie seg om en periode på 6-10 uker. Samtidig vil man benytteanledningen til å utføre andre, mindre utbedringer. Oppgraderingen var en del avavtalen fra i fjor. Riggen vil ikke ha rateinntekter under verkstedsoppholdet.

- Vi setter stor pris på det nære samarbeidet vi har hatt med Statoil underbygging og ferdigstillelse av riggen. Statoil kunne kansellert kontrakten, menvalgte å satse videre på oss. Nå skal vi jobbe for å lykkes med operasjonene, oggjøre vår rigg til den beste på norsk sokkel, sier Geir Sjøberg.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl(Norwegian Securities Trading Act)

Abonner