IGE: Kommentar till ärendet vid FN:s kommitté CERD avseende den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken

IGE Resources AB:s dotterbolag Nickel Mountain AB (Nickel Mountain) kommenterar ärendet vid FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) avseende den planerade gruvverksamheten i Rönnbäcken.

Efter att den svenska regeringen i augusti i år avslog överklagandena från Vapstens sameby m.fl. avseende Nickel Mountains tre bearbetningskoncessioner Rönnbäcken K nr 1-3, har Vapstens sameby lämnat in ett klagomål till CERD. Vapstens sameby har angett att Sverige brutit mot diskrimineringsförbudet i konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. CERD har en rådgivande funktion och fattar beslut i form av rekommendationer till statliga regeringar.

Nickel Mountain har fått information om att CERD dels har bett om regeringens kommentarer på klagomålet, dels har uppmanat regeringen att stoppa, inhibera, all gruvverksamhet inom Vapstens traditionella territorium under det att ärendet prövas. Samtidigt underströks dock att denna begäran inte innebär att CERD har tagit ställning till ärendet i sak och att behovet av inhibition kan komma att omvärderas efter det att regeringen har uttalat sig i ärendet.

En förutsättning för att CERD ska ta upp den aktuella ansökan är att samtliga nationella rättsmedel har uttömts. Nickel Mountain noterar att Vapstens sameby den 21 november har ansökt om rättsprövning av regeringens beslut från augusti i år hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Såvitt Nickel Mountain kan se saknas skäl för en begäran om inhibition eftersom någon gruvverksamhet ännu inte pågår i Rönnbäcken och det därför inte är någon överhängande risk för skador på något motstående intresse. Nickel Mountain har beviljats bearbetningskoncessioner och nu återstår den mer omfattande tillståndsprocessen i mark- och miljödomstolen innan gruvverksamheten kan startas.

Regeringen har i besluten om bearbetningskoncessionerna vägt riksintresset för värdefulla ämnen och material mot riksintresset för rennäring och bedömt att företräde ska ges till riksintresset för värdefulla ämnen och material. Regeringen bedömde att den planerade gruvan kommer att ge upphov till betydande samhällsekonomiska vinster under den tid verksamheten pågår. Därefter kommer marken att efterbehandlas och återigen kunna tas i bruk av rennäringen. Regeringen angav också att området som är utpekat som riksintresse för rennäringen är betydligt större än de områden som berörs av gruvverksamheten. Medan verksamheten pågår ska Nickel Mountain dessutom enligt villkor i bearbetningskoncessionerna hålla årliga samråd med Vapstens sameby samt verka för att minimera effekterna på rennäringen.

I den kommande processen för miljötillstånd kommer gruvverksamhetens påverkan på allmänna och enskilda intressen att få en ingående granskning. Samråd kommer att hållas med såväl Vapstens sameby som andra sakägare och myndigheter, i enlighet med miljöbalkens regler. Vidare kommer eventuella störningar för rennäringen att belysas mer i detalj i samband med miljökonsekvensbeskrivningen och åtgärder för att minimera sådana störningar kommer att utredas. Nickel Mountain lägger liksom tidigare stor vikt vid att följa tillämpliga bestämmelser för sin verksamhet samt vid en god kommunikation med sakägare och andra intressenter.

För mer information om Nickel Mountain och innehållet i detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Fredric Bratt
Direktör Nickel Mountain Resources AB
Telefon +46 8 402 28 00 / Mobil +46 762 35 32 60
E-post:
fredric.bratt@nickelmountain.se 

För allmän information om IGE Resources, vänligen kontakta:

Stefan Persson
Ordförande, IGE Resources AB
Telefon +46 8 402 28 00 / Mobil +46 70 486 21 90
E-post:
info@ige.se

IGE Resources AB (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor I Stockholm. Bolaget är börsnoterat på Oslobörsen (ticker: IGE). För mer detaljerad information, besök hemsidan www.ige.se.

Abonner

Dokumenter og linker