IGE: Vellykket plassering av konvertibelt lån. Konvertering gir rett til gratis IGE Diamonds aksjer. Tegningsperioden forlenges

IGE Resources AB (IGE) meddeler at en foreløpig opptelling av til nå mottatte konvertible lånetilsagn viser at aksjonærer i selskapet har bidratt med totalt SEK 8.250.000 i rentefrie, usikrete konvertible lån. I tillegg til dette ønsker selskapets største aksjonær Altro Finans AB å opprettholde sin 29,7% eierandel i IGE. Den totale summen som kan konverteres til aksjer i IGE som et resultat av dette konvertible lånetilbudet blir derfor ca SEK 11.735.000. I tillegg til dette har IGE ved tre tidligere anledninger fra september i år hentet inn totalt SEK 3.700.000 i rentefrie, usikrete konvertible lån.

Dette setter selskapet i stand til ytterligere å opptrappe investeringene i Nickel Mountain, initielt i den verdiskapende og allerede igangsatte PFS-fasen (Pre-Feasibility Study) samt i arbeidet med den parallet igangsatte miljøsøknaden.

IGE Diamonds aksjer.

Styret i IGE har bestemt at alle aksjonærer som har bidratt med konvertible lån også skal være berettiget til kostnadsfritt å få tildelt IGE Diamonds aksjer i forholdet 1:1. Forutsetningen er at konvertering til IGE aksjer foretas ved første anledning etter at utstedelsen av nye aksjer er vedtatt på fredag EGF 22. november 2013.

Stikkdagen for når man må eie IGE aksjer for å få utsdedt gratis IGE Diamonds aksjer vil derfor bli utsatt til etter EGF 22. november 2013. Denne datoen vil på et senere tidspunkt bli annonsert i god tid.

Forlenget tegningsperiode for konvertible lån.

Styret i IGE har derfor besluttet å forlenge tegningsperioden for å tegne seg for konvertible lån til IGE, frem til og med mandag 18. november 2013. Tegnig av konvertible lån i denne utvidete perioden gir også tildelning av gratis IGE Diamonds aksjer på ovennevnte betingelse.

Alle kan tegne seg for et beløp tilsvarende det dobbelte av antall aksjer man eier senest ved børsslutt mandag 18. november 2013. Aksjonærene som allerede har bidratt med lån vil ha samme rettighet og kan derfor på tross av tidligere bidrag tegne seg for et beløp tilsvarende det dobbelte av antall aksjer man eier senest ved børsslutt mandag 18. november 2013.

Lånedokumentet (Skuldbrevet) vedlagt denne meldingen.

Ved spørsmål til innholdet i denne børsmeldingen, vennligst kontakt:

Erlend Dunér Henriksen

Varamann, IGE Resources AB

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

*

For generell informasjon vedrørende IGE Resources, vennligst kontakt:

Stefan Persson

Styreformann, IGE Resources AB

Tlf: +46 8 402 28 00 / Mobil: +46 70 486 21 90

E-mail: info@ige.se

IGE Resources AB (publ) er et svensk selskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs (ticker: IGE). Vennligst besøk hjemmesiden på www.ige.se eller www.nickelmountain.se for mer detaljert informasjon.

Abonner