NMG: Regeringen yttrar att Vapstens klagomål till CERD bör avvisas

Nickel Mountain Group AB (Nickel Mountain) sammanfattar nedan regeringens svar till FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) avseende den planerade gruvverksamheten i Rönnbäcken. Regeringen förklarar sin inställning till dels möjligheterna för CERD att ta upp klagomålet från Vapstens sameby (Vapsten) till prövning, dels CERD:s begäran att regeringen stoppar all pågående gruvverksamhet i Rönnbäcken.

I sitt svar anger regeringen att klagomålet från Vapsten bör avvisas av CERD, av följande orsaker.

För det första betonar regeringen att det i dagsläget inte pågår någon gruvverksamhet i Rönnbäcken, och att så inte heller kan ske innan Nickel Mountain har ansökt om samt erhållit ett tillstånd enligt miljöbalken från mark- och miljödomstolen. Således finns det ingen gruvverksamhet att avbryta. Dessutom konstateras att en bearbetningskoncession inte i sig själv har någon avgörande betydelse för Vapstens möjligheter att bedriva rennäringsverksamhet i det aktuella området. Regeringen anser att Vapstens klagomål inte grundas på en kränkning av någon av de rättigheter som omfattas av FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (konventionen).

För det andra anser regeringen att Vapsten inte har visat att man, just på grund av sin samiska etnicitet, har blivit sämre behandlad än andra personer som berörs av de aktuella bearbetningskoncessionerna. Snarare handlar Vapstens klagomål huvudsakligen om rätten till egendom. Eftersom konventionen endast är tillämplig på klagomål baserade på rasdiskriminering i förhållande till de rättigheter som räknas upp i konventionen, anser regeringen att Vapstens klagomål inte kan tas upp till prövning av CERD.

Avslutningsvis anger regeringen att Vapsten inte kan anses ha uttömt alla inhemska rättsmedel, vilket utgör ett krav enligt konventionen för att ett ärende ska tas upp av CERD. Vapsten har nämligen ansökt om rättsprövning vid Högsta förvaltningsdomstolen, ett ärende som fortfarande pågår. Förutom ren lagtolkning innefattar rättsprövningen även frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen.

För styrelsens räkning, Nickel Mountain Group AB,

Torbjorn Ranta

Managing Director

For information, vennligst kontakt Torbjorn Ranta

Mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.se

Tel: + 46 8 402 28 00

Mobil: +46 708 855504

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Group ABs (“NMG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om NMGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Abonner

Dokumenter og linker