IGE Resources AB - Overtredelse av løpende informasjonsplikt

Børsstyret fattet 29. august 2013 følgende vedtak:

"For brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet etter verdipapirhandelloven § 5-2 (1), ilegges IGE Resources AB et overtredelsesgebyr på fem ganger årlig kursnoteringsavgift, dvs. 721 000,- kroner, jf. verdipapirhandelloven § 17-4 tredje ledd og § 15-1, jf. verdipapirforskriften § 13-1, og for overtredelse av plikten til å offentliggjøre utvidet børsmelding senest tre børsdager etter avtaleinngåelse ilegges 1 gang årlig kursnoteringsavgift, dvs. 144 200,- kroner, jf. børsforskriftens § 31 og løpende forpliktelser 15.4."

IGE Resources AB ønsker og understreke at dette ikke er et regelbrudd som er blitt begått av selskapets nåværende styre, eller at det nåværende styre er årsaken til børsstyrets korrekte reaksjon. IGE Resources AB og det nåværende styre vil også understreke at børsstyrets undersøkelser har vært meget omfattende, og selskapet berømmer børsstyrets grundige gjennomgang i denne saken. Når det gjelder gebyrets størrelse og omfang vil styret bruke tiden frem til ankefristen (12. september 2013) før det fattes beslutning omkring det.

Protokollutskrift fra børsstyrets behandling i saken er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.ige.se

Abonner