NMG: Slutligt förslag från valberedningen i Nickel Mountain Group AB (publ)

Inför årsstämman i Nickel Mountain Group AB (publ) (”NMG”) som äger rum den 4:e juni i Stockholm med början kl. 15.00 på hotell Rica, Slöjdgatan 7 i Stockholm, har NMGs valberedning meddelat Bolaget om sina slutliga rekommendationer till årsstämman. Valberedningen har bestått av Stefan Persson, nuvarande styrelseordförande för NMG, Håkan Eriksson som representerar Altro Invest AB samt av Erlend Dunér Henriksen som har representerat Aroma Holding AS samt en mängd andra minoritetsaktieägare i Bolaget.

De punkter på föreslagen dagordning på årsstämman där valberedningen inte tidigare har uttalat sig omfattar val av ordförande på årsstämman, val av antal styrelseledamöter, namn på styrelseledamöter, val av revisor samt arvodering av styrelseledamöter och revisor. Dessa punkter utgör ärendena 2 och 11 – 15 i den tidigare utsända kallelsen till årsstämman.

Förslag av ordförande på stämman (punkt 2 på dagordningen)

Det föreslås att advokat Sven Rasmusson från advokatfirman Rasmusson och Partners Advokat AB väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer 4 styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av Rikard Ehnsiö, Björn Rohdin, Svein Breivik och Frank Dinhoff Petersen. Erlend Dunér Henriksen föreslås bli vald till styrelsesuppleant.

Rikard Ehnsiö föreslås bli ny styrelseordförande i Bolaget.

Rikard Ehnsiö och Frank Dinhoff Petersen är nya i sammanhanget och de presenteras kort nedan.

Val av revisor (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Johan Kaijser som ordinarie revisor med hans kollega Samuel Bjälkemo som revisorssuppleant, bägge från revisionsföretaget Mazars Set AB.

Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat jämfört med föregående år. Det innebär att styrelseordföranden ska uppbära ett arvode om 250 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor per ledamot.

Beslut om arvode till revisor (punkt 15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att revisorn ska arvoderas på löpande räkning.

Kort presentation av Rikard Ehnsiö

Rikard Ehnsiö är svensk medborgare född 1944. Han är idag bl a ägare av Altro Invest AB, som är Nickel Mountain Group ABs enskilt störste aktieägare. Rikard är internationell affärsman och numera bosatt i Spanien. Han har i sitt yrkesliv i många år arbetat inom svensk såväl detaljhandel som i servicesektorn. Sedan 1990-talet arbetar han även med skogsindustriella projekt. Idag är hans huvudsakliga affärsintressen leasingverksamhet som bedrivs av Altro Invest AB samt även en skogsindustriell verksamhet som bedrivs i Afrika. Rikard Ehnsiö är styrelseledamot i Altro Invest AB och dess dotterbolag.

Kort presentation av Frank Dinhoff Pedersen

Frank Pedersen är dansk medborgare född 1949. Han har totalt mer än 35 år av erfarenhet från olje & gas- samt mineralbranscherna. Han har en master och Ph.D.-examen i ekonomisk geologi. Han har managerat ett stort antal prospekterings-, utbyggnads- och produktionsprojekt på olika platser i världen. Frank har därmed fått en bred teknisk-, kommersiell-, legal- och strategisk erfarenhet från de flesta aspekter och områdena inom olje- och gasindustrins värdekedja. Huvuddelen av sin karriär har han tillägnat det stora norska oljebolaget Norsk Hydro ASA. För dess räkning har han jobbat i en stor mängd av de globala oljeregionerna. Idag förestår Frank Pedersen sitt eget konsultbolag i Norge, där han även bor permanent. Frank Pedersens övriga väsentliga styrelseuppdrag är de följande: Styrelseordförande för NUNAOIL A/S, det statliga grönländska oljebolaget. Han är även vice styrelseordförande för Petronor Group Ltd, ett Dubai-baserat oljeserviceföretag.

På uppdrag av styrelsen för Nickel Mountain Group AB:

Torbjörn Ranta

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Ranta

VD

Tel: +46 8 402 28 00

Mobil: +46 708 855504

E-mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.se

***

Eller kontakta::

Erlend Dunér Henriksen

Styrelsesuppleant

Mobil: +47 920 18 950

E-mail: erlend@henriksen.as

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Group ABs (“NMG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om NMGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Abonner

Dokumenter og linker