CODFARMERS INNVILGET 32,6 MNOK I FINANSIERINGSSTØTTE FRA INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge innvilget i dag Codfarmers til sammen 20 MNOK i lån og 12,6 MNOK i investeringstilskudd.

Avtalen omfatter et lavrisikolån på 7 MNOK og et investeringstilskudd på 4 MNOK i forbindelse med utbyggingen av Cod Processing AS på Halsa samt et lavrisikolån på 13 MNOK og et investeringstilskudd på hhv. 4,3 MNOK fra DA-Bodø samt 4,3 MNOK i ordinært investeringstilskudd fra Innovasjon Norge til utbyggingen av settefiskanlegget i Mørkvedbukta ved Bodø.

Med etableringen av det integrerte avls-, yngel og settefiskanlegget på Mørvedbukta, vil torskeoppdrett som ny vekstnæring få et kraftsenter lokalisert i Bodø Marine Næringspark med tilhørende synergier inn mot de ulike enhetene der. Det nye torskeslakteriet i Halsa vil bli verdens første spesialiserte slakteri for oppdrettstorsk og biprodukter lokalisert i et av hovedområdene for matfiskoppdrett av torsk i Norge.

’Oppdrett av torsk kommer til å bli en stor næring, og den kommer til å vokse raskt. Det er svært positivt at sentrale institusjoner som Innovasjon Norge, legger forholdene til rette for å realisere det store potensialet for verdiskapning og sysselsetting som ligger i denne nye næringen. Her har Nord-Norge og Nordland naturgitte fortrinn for oppdrett av torsk som det er viktig å bygge videre på. Med finansieringsstøtten fra Innovasjon Norge og en finansieringsavtale på 75 MNOK som Codfarmers signerte med DnB NOR Bank ASA i forrige uke, er selskapet ytterligere rustet til rollen som lokomotiv i utviklingen av torskeoppdrett i Norge,’ sier Øystein Steiro, konsernsjef i Codfarmers ASA.

Siden etableringen i 2002, har Codfarmers vekst vært finansiert med egenkapital. Etter børsnoteringen i 2006 og siste egenkapitalutvidelse i 2007, er det reist til sammen NOK 513 millioner fra en diversifisert aksjonærstruktur, som inkluderer internasjonale og noen av de fremste norske institusjonelle investorer.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.