Inngått avtale om kjøp av aksjer i NAP Marine AS

Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51% av aksjene i NAP Marine. Avtalen inkluderer et tilbud til øvrige aksjonærer i NAP Marine å delta i transaksjonen på like vilkår. Fristen for dette tilbudet løper frem til 9. juli 2009. Forventet gjennomføring av transaksjonen er 3. august 2009. Transaksjonen vil bli gjort opp med vederlagsaksjer som utstedes av Codfarmers til selgerne. Det omforente vederlaget er 0,284834 COD aksje for hver aksje i NAP Marine. Samlet vederlag for 100 % av aksjene i vil være 3 599 046 aksjer i Codfarmers. Selgerne har akseptert å bli langsiktige eiere i Codfarmers og i henhold til avtalen vil selgerne av NAP Marine være underlagt en holdeplikt overfor Codfarmers, hvor selgerne aksepterer å ikke selge eller å overføre aksjer i Codfarmers i 26 uker fra dato for avtalen. Videre har selgerne akseptert at selgerne, eller enkelte av disse, skal delta med inntil NOK 15 millioner i egenkapital i den planlagte rettede emisjonen i Codfarmers som offentligjort av Selskapet i dag. Denne forpliktelsen er betinget av at tegningskursen i emisjonen ikke overstiger NOK 5,50 pr aksje. Codfarmers har tatt forbehold om nødvendig godkjennelse i Selskapets generalforsamling samt at den rettede emisjonen skal ha blitt gjennomført. NAP Marine AS er et torskeoppdrettsfirma med hovedkontor i Gildeskål kommune og 11 ansatte. Selskapet har 7 konsesjoner for produksjon av oppdrettstorsk og er lokalisert i samme fjordbasseng som Codfarmers. NAP Marine over en million fisk i sjøen fordelt på to anlegg. ”Vi er meget fornøyd med oppkjøpet av NAP Marine AS. Selskapet har lang erfaring med produksjon av oppdrettstorsk. Lokalitetene til selskapet er i samme fjordbasseng som Codfarmers, og økte volumer gjør at vi kan hente kostnadssynergier og stordriftsfordeler gjennom hele verdikjeden. NAP Marine har en sterk balanse med liten gjeld. Selskapets eiere har ønsket å investere i vår aksjeemisjon som en del av transaksjonen, noe vi ser på som positivt”, sier Michael Malling, administrerende direktør i Codfarmers. Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikten i henhold til verdipapirhandelloven § 5-2. Oslo, 25. juni 2009 Codfarmers ASA For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Michael Malling CEO, tlf. +47 22 40 33 94 Harald Dahl COB, tlf +47 93 20 77 97

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.