Ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA 30. april 2008

Ordinær generalforsamling 30. april 2008 i DnB NOR ASA godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007. Vedtaket omfattet også utdeling av utbytte for 2007 med 4,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 30. april 2008 med utbetaling fra 15. mai 2008. Aksjene i DnB NOR ASA noteres "eks-utbytte" 2. mai 2008. Generalforsamlingen ga styret i DnB NOR ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil kr 1.332.653.615 svarende til 10 prosent av aksjekapitalen. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom kr 10 og kr 150. Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra dato for vedtaket. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene om kapitalnedsettelse. Det er inngått avtale med staten ved Nærings- og handelsdepartementet som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten slik at statens eierandel holdes konstant. Generalforsamlingen sluttet seg videre til styrets og representantskapets innstilling og valgte revisjonsselskapet Ernst & Young AS som ny revisor for DnB NOR ASA fra og med 2008. Generalforsamlingen vedtok også styrets forslag til endring av vedtektenes § 6-1 til å lyde: "Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer. Representantskapets leder skal være fast medlem og leder for valgkomiteen. De øvrige medlemmene velges av generalforsamlingen. Valgene skjer for to år."

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner