Enova -støtte gjør Peder Morseth folkehøgskole grønn

Enova har bevilget 1,6 millioner kroner i støtte til Peder Morseth folkehøgskole i Selbu kommune. Midlene skal sørge for at panelovner og strømfyring erstattes med vannbåren varme basert på fornybar bioenergi.

Totalkostnadene på prosjektet er estimert til drøyt 5,5 millioner hvorav Enova nå dekker omkring 30 prosent. Konverteringen fra elektrisitet til vannbåren varme skal ferdigstilles innen 2012. Folkehøgskolen har 64 elevplasser og tilbyr flere studieretninger. Bygningsmassen består av 1600 kvadratmeter leilighetsbygg samt ca 5000 kvadratmeter skolebygg med undervisningsareal, gymsal, matsal, svømmehall og administrasjonsbygg. Det totale årsforbruket på 1200 MWh dekkes i dag kun av elektrisitet. - Konverteringsjobben som nå skal gjøres på Peder Morseth folkehøgskole, er et godt eksempel på det store potensialet for å erstatte strøm og olje med fremtidsrettet, fornybar bioenergi, ved norske skolebygg. I tillegg til konvertering finnes det også svært mye å hente på energieffektivisering. Dette kan man også kan få støtte til gjennom Enovas ulike programmer, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. Enova mottar stadig flere søknader fra aktører som vil bytte ut gamle oljekjeler, eller etablere nye varmesentraler, med fornybare energikilder. - Konvertering til fornybar energi er et viktig satsingsområde og finansieringsprogram for Enova. Det er fortsatt midler igjen over dette og andre programmer, og vi ønsker flere søknader, sier Trond Bratsberg. For mer informasjon, kontakt: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten L. Johnsen, Enova, telefon 91685896

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass