Får støtte til vannbåren varme

Nordre Land kommune har fått 952 000 kroner i støtte fra Enova for å erstatte panelovner med vannbåren varme. Kommunen får dermed full utnyttelse av det nye flisfyringsanlegget på Torpa.

Ved årsskiftet kunne Torpa Biovarme fyre opp i det nye flisfyringsanlegget som leverer varmtvann til oppvarming av Torpa barne- og ungdomsskole, Mairingen barnehage, Korsvold omsorgssenter og Torpa helsehus. Det meste av disse arealene varmes nå med fornybar energi i form av lokalt skogvirke, men fortsatt er deler av bygningsmassen avhengig av direkte elektrisk varme. Med nær en million kroner i støtte fra Enova, kan kommunen nå erstatte panelovnene med radiatorer med varme fra flisfyrings-anlegget. Nordre Land kommune søkte Enova om støtte via program for konvertering av varmeanlegg i bygg fra elektrisk til vannbåren varme. Gjennom dette programmet gir Enova støtte til byggeiere som ønsker å konvertere fra varmeanlegg basert på direkte elektrisitet til vannbåren varme basert på fornybare energikilder eller fjernvarme.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass