Norske husholdninger har kjøpt klimavennlig oppvarming for 900 millioner kroner!

I oktober 2006 opprettet regjeringen en tilskuddsordning for alternativ oppvarming rettet mot husholdningene. Antallet husholdninger som har fått tilskudd har nå passert 10.000. - Dette er blitt en meget populær ordning som jeg håper bidrar til å øke folks bevissthet rundt energi- og miljøvennlige løsninger i eget hjem, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

- Til tross for finanskrisen får vi inn like mange søknader som tidligere år, forteller spesialrådgiver Sverre Inge Heimdal, ansvarlig for å administrere ordningen i Enova. Til sammen har norske husstander investert 900 millioner kroner i nye oppvarmingsløsninger som en følge av støtteordningen. Dette bidrar i betydelig grad til å nå de nasjonale mål for energieffektivisering og omlegging til fornybare energiløsninger i husholdningene. - Det er ikke bare den enkelte støttemottaker som har fordel av ordningen, den bidrar også til å skape større tilbud og etterspørsel etter oppvarmingsteknologi som har begrenset utbredelse i markedet. Spesielt luft/vann varmepumper har fått et løft, forklarer Heimdal. Ordningen fungerer slik at søkere kan få tilsagn om støtte, men utbetaling skjer først etter at tiltaket er gjennomført. Gjennomføringsandelen for utsendte tilsagn var ved siste måling 41,9 prosent, noe som er sammenlignbart med forrige tilskuddsordning i 2003. Fordelingen av tiltak det er bevilget penger til per 23.6.2009: • Pelletskamin 2104 • Pelletskjele 90 • Sentralt styringssystem 946 • Væske/vann varmepumpe 2937 • Luft/vann varmepumpe 4238 • Solfanger* 11 *Mulighet til å søke om tilskudd til solfangere ble etablert i august 2008 og per 23. juni 2009 er det mottatt 202 søknader om tilskudd til solfanger. Du kan fremdeles søke! Søkere blir behandlet i den rekkefølge søknadene blir registrert. Tilsagnsbrev sendes ut regelmessig etter hvert som det frigjøres midler. Søk via nett: enova.no Spørsmål kan rettes til svarer@enova.no eller ved å ringe 800 49003.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass