Flere barn ammes

Tolv måneder gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring, viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. Sammenlignet med resultater fra forrige tilsvarende undersøkelse i 1999 har det skjedd flere forbedringer av kostholdet.

Den nye undersøkelsen, som ble gjennomført av Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet, viser at ved tolv måneders alder er det nå 46 prosent av barna som får morsmelk mot 36 prosent i 1999. Ettåringer som ammes får i gjennomsnitt morsmelk 3,5 ganger i døgnet.

– Det er svært positivt at så mange av barna ammes. Vi er på god vei mot å nå målet i handlingsplanen for bedre kosthold om at 50 prosent av ettåringene skal ammes, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet.

Langt mindre søtt
Ettåringenes inntak av tilsatt sukker nå er betraktelig lavere enn i 1999. Det har vært en meget stor endring i inntaket av søte drikker; inntaket var betraktelig lavere i 2007 (14 g/dag) enn i 1999 (81 g/dag). Helsedirektoratet anbefaler at maksimalt ti prosent av energien skal komme fra tilsatt sukker, og hele 91 prosent av ettåringene er nå innenfor denne anbefalingen. Gjennomsnittsettåringen får nå fire prosent av energien fra tilsatt sukker.

– Det er spesielt gledelig å se at sukkerinntaket er betydelig redusert, sier Rimestad.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg kostholdet til landets tolv måneder gamle barn. Kostholdet ble undersøkt ved hjelp av et spørreskjema til barnets foreldre/foresatte. 1635 barn ble inkludert i analysene. Dette tilsvarer en svarprosent på 57. Datainnsamlinga ble gjennomført i 2007. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1999.

Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn i Norge for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppa.

Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen. Dette er ett av tiltaksområdene i Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) som ble lagt fram av regjeringen i januar 2007.

Les mer om den ferske rapporten på www.helsedirektoratet.no

Lasr ned rapporten på: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapporter/spedkost_12_m_neder_377244

Kontaktperson: Bente H. Steinnes, 991 64 797

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.