Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. børsreglenes løpende forpliktelser punkt 3.6.


Vedlagt er årlig oversikt over fra www.newsweb.no og www.brreg.no (Brønnøysundregisterne) for Navamedic ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker