Etterfølgende tilbud – tegningsperioden avsluttes i dag

SKAL IKKE SLIPPES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS,
DIREKTE ELLER INDIREKTE I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Stavanger, 13. november 2012

Det vises til børsmelding og prospekt ("Prospektet") datert 29. oktober 2012 vedrørende det etterfølgende tilbudet (det "Etterfølgende Tilbudet") av opp til 18 918 918 aksjer i Norwegian Energy Company ASA ("Selskapet") med tegningskurs NOK 3,70 per aksje.

Tegningsperioden for det Etterfølgende Tilbudet vil avsluttes i dag, 13. november 2012 kl. 16.30.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Pareto Securities AS og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslo Branch (SEB Enskilda) opptrer som joint lead managers og joint bookrunners for det Etterfølgende Tilbudet.

Prospektet og tegningsblanketten er tilgjengelig på Selskapets kontor eller web-side www.noreco.com, eller web-sidene til joint lead managers og joint bookrunners; www.dnb.no/emisjoner, www.paretosec.com eller www.sebenskilda.no.

* * * * *

I forbindelse med det Etterfølgende Tilbudet, og i tråd med de vilkår som følger av Prospektet, har Selskapets styre fattet følgende formelle vedtak om kapitalforhøyelse:

"1. Selskapets aksjekapital økes med mellom NOK 3,10 og NOK 58 648 645,80, ved utstedelse av mellom 1 og 18 918 918 nye aksjer, hver pålydende NOK 3,10.
2. De nye aksjene kan tegnes av hver av DNB Markets, Pareto Securities AS og SEB Enskilda på vegne av, og etter fullmakt fra, investorene som har tegnet og fått allokert aksjer i det Etterfølgende Tilbudet beskrevet i prospekt datert 29. oktober 2012, og tegnes på separat tegningsblankett senest 21. november 2012. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-5.
3. Tegningskursen er NOK 3,70 per aksje. Tegningsbeløpet skal innbetales kontant.
4. Betaling for de nye aksjene skal skje senest to virkedager etter tegningen og senest den 23. november 2012. Betaling skal skje til Selskapets konto for emisjonsformål.
5. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
6. Paragraf 4, første avsnitt i vedtektene endres for å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen."

* * * * *

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO, +47 99 28 38 56
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, +47 91 88 98 89

****

Denne pressemeldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933 (med endringer). Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner