Fratredelser fra styret

Stavanger, 1. oktober 2014: Styreleder Morten Garman og styremedlem Erik Henriksen har meddelt at de med umiddelbar virkning fratrer fra styret i Noreco

Styret vil i samråd med selskapets valgkomité på egnet tidspunkt vurdere om det skal innkalles til generalforsamling for å foreta eventuelt suppleringsvalg.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner