Godkjent prospekt for notering av obligasjonslån

SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Stavanger, 19. mars 2013:

Det vises til børsmeldinger offentliggjort av Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet") den 13. februar 2013 vedrørende utstedelsen av et nytt obligasjonslån stort NOK 300 000 000 ("Obligasjonslånet").

Finanstilsynet har den 18. mars 2013 godkjent et prospekt for notering av Obligasjonslånet på Oslo Børs, og en søknad om notering av Obligasjonslånet er blitt sendt Oslo Børs.

Prospektet er tilgjengelig på www.noreco.com, www.dnb.no og www.swedbank.no, ellers som fysisk eksemplar ved å kontakte DNB Markets på +47 24 16 93 63 eller Swedbank First Securities på +47 23 23 82 72.

DNB Markets og Swedbank First Securities var Joint Lead Managers for obligasjonsutstedelsen.

For ytterligere informasjon om Obligasjonslånet vises det til Prospektet.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)

Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

*****

Denne pressemeldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933 (med endringer). Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA.  Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner